Reikalavimai ir funkcijos 

 

EURES NACIONALINIO KOORDINAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą socialinių mokslų studijų srities verslo, vadybos, verslo ir vadybos arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ES užimtumo rėmimo politikos ar ES socialinės politikos įgyvendinimo srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus,  reglamentuojančius užimtumo rėmimą, laisvą asmenų judėjimą, užsieniečių teisinę padėtį Lietuvoje, darbo santykių reguliavimą, valstybės įstaigų veiklą, asmens duomenų teisinę apsaugą, dokumentų rengimą ir įforminimą, taip pat su teisės aktus, susijusius su Lietuvos naryste ES, ES užimtumo strategija, situacija darbo rinkoje, socialine apsauga, laisvo asmenų judėjimo klausimais, su pagrindinėmis ES steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas; su gyventojų užimtumą reguliavimo srities ES teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;
1.4. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo, užsienio šalių institucijomis ir atstovais, principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje; su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
1.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus;
1.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;
1.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
1.8 Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei įgudusio vartotojo lygmens B2 lygiu ir antrą ES oficialiai vartojamą kalbą ne žemesniu nei A1 lygiu.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. koordinuoja teritorinių darbo biržų EURES veiklą;
2.2. koordinuoja konsultavimą ir tarpininkavimą dėl Lietuvos Respublikos piliečių ir nuolat gyvenančių Lietuvoje asmenų Respublikos gyventojų įsidarbinimo užsienyje;
2.3. atstovauja Lietuvos darbo biržą ES užimtumo tarnybų EURES seminaruose, darbo grupėse, konferencijose ir kituose renginiuose;
2.4. koordinuoja EURES specialistų veiklą Lietuvoje, teikia metodinę pagalbą teritorinėms darbo biržoms EURES veiklos klausimais;
2.5. dalyvauja rengiant ilgalaikį Lietuvos EURES veiksmų planą ir realizuojant jį, taip pat dalyvauja rengiant  prašymus ir projektus dėl EURES veiklos finansavimo;
2.6. koordinuoja EURES nustatytų informacinių technologijų (toliau – IT) paslaugų teikimą šalyje;
2.7. organizuoja ir dalyvauja darbo mugėse ir kituose renginiuose darbo jėgos mobilumui Europoje užtikrinti ir užimtumui skatinti;
2.8. prižiūri, kad EURES gautų visą būtiną informaciją iš Lietuvos; informacijos, teikiamos ES bendroms duomenų bazėms ir EURES informacijos tinklui, kokybę;
2.9. dalyvauja rengiant veiklos plano įgyvendinimo kasmetines apžvalgas, ataskaitas Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento direktoriui ir Europos koordinavimo centrui;
2.10. prižiūri suteikiamos finansinės pagalbos valdymo procesus;
2.11. rengia informacinę, reklamines medžiagas ir metodinę medžiagą teritorinių darbo biržų darbuotojams;
2.12. rengia temines apžvalgas, Skyriaus veiklos prezentacijas, informacinius leidinius EURES  klausimais;
2.13. rengia EB darbuotojų migrantų socialinės apsaugos Administracinės komisijos patvirtintus dokumentus ir rengia susirašinėjimo dokumentus socialinės apsaugos koordinavimo ir laisvo asmenų judėjimo klausimais;
2.14. kaupia, sistemina, apibendrina informaciją EURES veiklos klausimais;
2.15. Skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl Lietuvos EURES veiklos ir EURES sistemos funkcijų atlikimo tobulinimo bei tikslų pasiekimo;
2.16. kelia savo kvalifikaciją pagal EK keliamus reikalavimus;
2.17. rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.18. rengia technines specifikacijas viešiesiems priskirtų Skyriaus kompetencijai paslaugų ir prekių pirkimams rengimą ir dalyvauja nustatant kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams;
2.19. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
2.20. laikosi Vidaus tvarkos taisyklių, Etikos kodekso, Darbo saugos ir Priešgaisrinės saugos taisyklių nuostatų reikalavimų;
2.21. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55