Reikalavimai ir funkcijos 

 

LIETUVOS DARBO BIRŽOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIUS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities viešojo administravimo ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujančio darbo patirtį;
1.3. turėti finansų valdymo ir strateginio planavimo patirtį;
1.4. gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, biudžetinių įstaigų veiklą, viešąjį administravimą;
 1.5. išmanyti strateginio planavimo metodiką, sugebėti organizuoti darbą, rengiant metinius veiklos planus ir programas;
1.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Office programiniu paketu;
1.8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti įstaigos darbą;
1.9. mokėti anglų kalbą B2 lygiu.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1. vadovauja Lietuvos darbo biržai, sprendžia jos kompetencijai priskirtus klausimus, atsako už jai nustatytų veiklos tikslų ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą;
2.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir kitų teisės aktų;
2.3. pagal kompetenciją leidžia įsakymus;
2.4. užtikrina Lietuvos darbo biržos metinio veiklos plano projekto rengimą ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui jį tvirtinti;
2.5. suderinęs su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, steigia, reorganizuoja ir likviduoja teritorines darbo biržas;
2.6. tvirtina Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių ir teritorinių darbo biržų nuostatus, koordinuoja bei kontroliuoja teritorinių darbo biržų veiklą;
2.7. tvirtina Lietuvos darbo biržos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, taip pat teritorinių darbo biržų direktorių pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, pareigybių aprašymus;
2.8. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Lietuvos darbo biržos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, teritorinių darbo biržų direktorius, skatina juos, skiria nuobaudas ir pašalpas, vykdo kitas personalo valdymo funkcijas;
2.9. nustato valstybės tarnautojų vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo prioritetus bei procedūras ir kontroliuoja kaip jų laikomasi, rengia kvalifikacijos tobulinimo programas, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
2.10. sudaro komisijas, koordinavimo ir darbo grupes bei skiria jų vadovus specialioms užduotims vykdyti (projektams valdyti, būtinoms veikloms organizuoti ir kt.);
2.11. sudaro visuomeniniais pagrindais veikiančią Trišalę komisiją prie Lietuvos darbo biržos;
2.12. nustato Lietuvos darbo biržos vidaus darbo tvarką;
2.13. tvirtina teritorinių darbo biržų metinius veiklos planus;
2.14. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
2.15. užtikrina racionalų ir efektyvų Lietuvos darbo biržai skiriamų lėšų ir kitų materialinių išteklių panaudojimą, veiksmingą Lietuvos darbo biržos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
2.16. tvirtina teritorinių darbo biržų Užimtumo fondo pajamų ir išlaidų sąmatas, laikydamasis bendros Lietuvos darbo biržai skirtos lėšų sumos;
2.17. teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaito socialinės apsaugos ir darbo ministrui;
2.18. informuoja visuomenę apie Lietuvos darbo biržos veiklą, įregistruotą bedarbių skaičių ir procentą, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, aktyvios darbo rinkos politikos bei pagal kompetenciją moterų ir vyrų lygių galimybių darbo rinkoje politikos priemonių vykdymą bei valstybės lėšas, panaudotas vykdant atskiras priemones;
2.19. atstovauja Lietuvos darbo biržai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose, organizacijose, taip pat tarptautinėse organizacijose;
2.20. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro sutartis su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių juridiniais ir fiziniais asmenimis;
2.21. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55