Reikalavimai ir funkcijos 

 

METODOLOGIJOS IR STEBĖSENOS SKYRIAUS VEDĖJAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos studijų krypties išsilavinimą.
1.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį, tame skaičiuje ne mažesnę kaip 1 metų patirtį užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo srityje.
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užimtumo rėmimo ir darbo rinkos politiką, Dokumentų rengimo taisykles, būti susipažinusiam su Tarptautinės darbo organizacijos konvencijomis užimtumo klausimais, Europos Sąjungos (toliau – ES) politika užimtumo srityje.
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją.
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;
1.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo bei Skyriaus veiklą;
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer programomis.
1.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, užtikrinant darbo rinkos paslaugų teikimo ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonių bei užimtumo didinimo programų įgyvendinimo metodologijos sukūrimą ir įdiegimą, darbo rinkos ir įsitvirtinimo joje stebėsenos vykdymą, leidimų dirbti Lietuvos Respublikoje išdavimą ir sprendimų Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka priėmimą, padėties darbo rinkoje vertinimą ir jos pokyčių prognozavimą, dvišalio ir trišalio socialinių ir darbo rinkos partnerių bendradarbiavimą užimtumui skatinti;
2.2. rengia metodologijos kūrimo ir tobulinimo planų projektus ir suderinęs su Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento direktoriumi, teikia juos Lietuvos darbo biržos direktoriui tvirtinti;
2.3. teikia pasiūlymus Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento direktoriui galiojantiems įstatymams bei kitiems teisės aktams, reguliuojantiems darbo rinką, rengti ar keisti;
2.4. organizuoja ir koordinuoja konsultacijų, rekomendacijų, metodinės ir praktinės pagalbos teikimą Lietuvos darbo biržos struktūriniams padaliniams ir teritorinėms darbo biržoms, Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.5. organizuoja nagrinėjimą Kokybės vadybos ir kontrolės skyriaus deleguotų skundų, kitų institucijų raštų, ir prašymų Skyriaus kompetencijos klausimais, atsakymų projektų rengimą;
2.6. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tarptautinius projektus gerosios patirties diegimo srityje;
2.7. veikia Skyriaus vardu, pagal savo kompetenciją atstovauja Lietuvos darbo biržai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose; dalyvauja grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos klausimais;
2.8. bendradarbiauja su kitais Lietuvos darbo biržos struktūriniais padaliniais ir teritorinėmis darbo biržomis, siekiant tinkamai vykdyti Lietuvos darbo biržos funkcijas ir gautus pavedimus;
2.9. nustato Skyriaus poreikį pirkimams ir teikia paraiškas pirkimų planui sudaryti, rengia perkamų prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo paraiškas;
2.10. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
2.11. rengia Skyriaus nuostatus ir Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybės aprašymus, suderinęs su Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento direktoriumi, teikia Lietuvos darbo biržos direktoriui tvirtinti;
2.12. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą;
2.13. teikia Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento direktoriui pasiūlymus dėl:
2.13.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.13.2. Skyriaus nuostatų ir pareigybių skaičiaus;
2.13.3. Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo;
2.13.4. valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo;
2.13.5. komisijų ir darbo grupių specialioms užduotims vykdyti sudarymo ir kitais klausimais;
2.14 teikia Lietuvos darbo biržos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;
2.15. atsako už viešai privalomos skelbti informacijos turinio parengimą ir viešinimą;
2.16. nustatyta tvarka atsiskaito Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;
2.17. vykdo kitas Vedėjo pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas bei Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento direktoriaus ir Lietuvos darbo biržos direktoriaus pavedimus;
2.18. pasirašo ir vizuoja dokumentus jo kompetencijai priskirtais klausimais ir, Lietuvos darbo biržos direktoriui įgaliojus, kitus dokumentus;
2.19. organizuoja saugojimą, tvarkymą dokumentų, dokumentacijos plane priskirtų skyriaus kompetencijai, dokumentų bylų sudarymą ir jų atidavimą archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;
2.20. organizuoja Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą;
2.21. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Lietuvos darbo biržos direktoriaus ir Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento direktoriaus pavedimus, siekiant darbo biržos veiklos tikslų įgyvendinimo.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55