Reikalavimai ir funkcijos 

 

METODOLOGIJOS IR STEBĖSENOS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius užimtumo rėmimo ir darbo rinkos klausimus; dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, prognozes;
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, ir Internet Explorer programomis;
1.6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. analizuoja ir vertina darbo pasiūlos atitikimą paklausai, rengia ir viešai skelbia paklausiausių profesijų sąrašus bei teikia informaciją apie profesijų pasiūlą ir paklausą pagal Komunikacijos skyriaus užklausas;
2.2. teikia pasiūlymus dėl profesijų įtraukimo į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis;
2.3. koordinuoja grupės darbuotojų atleidimų registravimą teritorinėse darbo biržose, rengia apibendrintą informaciją apie grupės darbuotojų atleidimus;
2.4. renka ir apibendrina teritorinėms darbo biržoms pateiktą privačių tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikėjų informaciją apie jų veiklą, fiziniams asmenims suteiktas tarpininkavimo įdarbinant paslaugas;
2.5. periodiškai analizuoja socialinius – demografinius ir ekonominius rodiklius, darbo jėgos tyrimų rezultatus bei rengia informaciją situacijos darbo rinkoje apžvalgoms;
2.6. ruošia informacinę, analitinę bei grafinę medžiagą apie darbo rinką pagal valstybės, savivaldybių institucijų bei įstaigų užklausas;
2.7. rengia analitinę medžiagą apie tikslines darbo ieškančių asmenų grupes, apibendrintą bedarbio portretą bei teikia informaciją viešinimui;
2.8. organizuoja trišalio bendradarbiavimo komisijų prie Lietuvos darbo biržos veiklą ir techniškai aptarnauja jų darbą;
2.9. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui galiojantiems įstatymams bei kitiems teisės aktams, reguliuojantiems darbo rinką, rengti ar keisti;
2.10. nagrinėja Kokybės vadybos ir kontrolės skyriaus deleguotus asmenų skundus bei pasiūlymus;
 2.11. rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais; 
 2.12. užtikrina savo atliktų darbų kokybę, darbo metu gautos informacijos konfidencialumą;
 2.13. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
 2.14. konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą Lietuvos darbo biržos valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir teritorinėms darbo biržoms jo kompetencijai priskirtais klausimais;
 2.15. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
2.16. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Lietuvos darbo biržos, teritorinių darbo biržų ir kitų institucijų valstybės tarnautojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.17. laikosi Vidaus tvarkos taisyklių, Etikos kodekso, Darbo saugos ir Priešgaisrinės saugos taisyklių nuostatų reikalavimų;
 2.18. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Lietuvos darbo biržos, Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento direktoriaus ir Skyriaus vadovybės pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55