Reikalavimai ir funkcijos 

 

METODOLOGIJOS IR STEBĖSENOS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą fizinių mokslų studijų srities statistikos arba informatikos krypties išsilavinimą (ne žemesnį nei magistro laipsnis);
1.2. turėti ne mažesnį nei 1 metų darbo stažą;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Europos statistikos praktikos kodeksą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinką ir valstybinių registrų tvarkymą, statistinių duomenų rinkimą bei tvarkymą, asmens duomenų apsaugą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles;
1.4. mokėti rinkti, kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas, apibendrinimus, apžvalgas;
1.5. gerai orientuotis informacinių technologijų srityje;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Tools, MS Access, MS Outlook, ir Internet Explorer programomis, mokėti SQL 2008 server, Exchange 2008;
sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.7. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. įgyvendina Oficialiosios statistikos darbų programoje numatytus darbus;
2.2. vykdo darbo rinkos stebėseną laikydamasis Europos statistikos praktikos kodekso principų: skaičiuoja ir suformuoja nustatytas statistinės ataskaitas, analizuoja statistinių rodiklių teisingumą ir ištaiso klaidas;
2.3. užtikrina renkamos statistinės informacijos kokybę bei patikimumą, laikantis nustatytų informacijos parengimo bei viešinimo terminų;
2.4. skelbia teritorinėse darbo biržose bei jų skyriuose įregistruotų bedarbių skaičių ir procentą nuo darbingo amžiaus gyventojų bei kitus darbo rinkos ir veiklos rodiklius nustatyta tvarka;
2.5. rengia padėties darbo rinkoje vertinimo ataskaitas bei darbo rinkos prognozes ir jas skelbia viešai;
2.6. vykdo padėties darbo rinkoje vertinimą, rengia ataskaitas, informacijas apie situaciją darbo rinkoje, pateikia ir skelbia informaciją apie paklausos ir pasiūlos pokyčių vertinimą;
2.7. rengia pagal kompetenciją pranešimus ir apžvalgas apie darbo rinkos bei pagal kompetenciją moterų ir vyrų lygių galimybių darbo rinkoje būklę, rengia ir teikia operatyvią informaciją valstybinėms institucijoms;
2.8. užtikrina darbo rinkos stebėsenos sistemos tobulinimą, taikant Europos Sąjungos šalių įdarbinimo tarnybų patirtį šioje srityje;
2.9. koordinuoja darbo ieškančių asmenų registravimą ir apskaitą, laisvų darbo vietų registravimą teritorinėse darbo biržose, teikia teritorinių darbo biržų specialistams metodinę pagalbą;
2.10. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reguliuojančių stebėsenos vykdymą, statistikos darbus, pakeitimų;
2.11. konsultuoja statistinių duomenų vartotojus darbo rinkos statistikos, jos rengimo ir metodikos klausimais;
2.12.  rengia programas papildomų duomenų formavimui iš jungtinės Lietuvos darbo biržos duomenų bazės;
2.13.  teikia pasiūlymus dėl informacines sistemos tobulinimo, siekiant užtikrinti statistikos darbų efektyvų organizavimą, kokybę bei išplėsti statistinės informacijos sklaidos galimybes informacinių technologijų pagalba, formuluoja pasiūlymus ir rengia užduotis programinės įrangos kūrimui ir tobulinimui, dalyvauja testuojant sukurtą programinę įrangą;
2.14. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje savo veiklos klausimais;
2.15. kaupia, apdoroja ir teikia Europos Komisijos darbo rinkos politikos priemonių duomenų bazei statistinę informaciją pagal Europos Sąjungos statistikos agentūros Eurostato patvirtintą Darbo rinkos politikos priemonių duomenų bazės metodologiją;
2.16. rengia duomenis Europos Komisijos Jaunimo garantijų įgyvendinimo stebėsenos sistemai;
2.17. teikia Europos Valstybinių užimtumo tarybų tinklui (toliau – Tinklas) su nedarbu susijusius duomenis pagal NUTS klasifikaciją ir teikia Tinklui techninius duomenis, remiantis lyginamosios analizės rodikliais;
2.18. organizuoja ir vykdo lyginamosios analizės kiekybinių rodiklių skaičiavimą bei analizę, teikia metodinę pagalbą teritorinių darbo biržų specialistams;
2.19. dalyvauja rengiant statistinių rodiklių, kiekybinių veiklos vertinimo rodiklių skaičiavimo metodikas bei darbo grupių ir komisijų veikloje jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.20. rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
užtikrina savo atliktų darbų kokybę, darbo metu gautos informacijos konfidencialumą;
2.21. konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą Lietuvos darbo biržos valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir teritorinėms darbo biržoms jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.22. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
2.23. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Lietuvos darbo biržos, teritorinių darbo biržų ir kitų Lietuvos institucijų valstybės tarnautojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis, užsienio užimtumo tarnybomis;
2.24. laikosi Vidaus tvarkos taisyklių, Etikos kodekso, Darbo saugos ir Priešgaisrinės saugos taisyklių nuostatų reikalavimų;
2.25. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Lietuvos darbo biržos direktoriaus, Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant darbo biržos veiklos tikslų įgyvendinimo.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55