Reikalavimai ir funkcijos 

 

KOKYBĖS VADYBOS IR KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų asmenų aptarnavimo patirtį viešojo administravimo įstaigose;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą viešojo administravimo institucijose ir įstaigose, darbo rinką bei užimtumo rėmimą, socialinį ir medicinos draudimą, darbo santykius, valstybės tarnybą, dokumentų rengimą, asmens duomenų apsaugą, viešojo administravimo įstaigos informacijos teikimą;
1.3. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų būdus, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus;
1.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis.

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 2.1. priima į Lietuvos darbo biržą atvykusius asmenis, prašančius suteikti administracines paslaugas, pateikia informaciją, priima administracinį sprendimą ar atlieka kitus administracinius veiksmus įgyvendinant „vieno langelio“ aptarnavimo principą;
 2.2. konsultuoja ir aptarnauja asmenis telefonu įgyvendinant „vieno langelio“ aptarnavimo principą;
 2.3. priima atvykusių asmenų prašymus ir skundus;
2.4. nustato, kokia prašymų esmė, kokios informacijos reikia sprendimams priimti, kokią informaciją ir dokumentus pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi, numato, kokią informaciją Lietuvos darbo birža gali gauti iš savo struktūrinių padalinių, pavaldžių ir kitų institucijų, ir paprašo asmenį, kuris kreipiasi, pateikti informaciją ir dokumentus, kurių Lietuvos darbo birža pati negali gauti arba kuriuos pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti šis asmuo, bet jų nepateikia;
2.5. gautus prašymus pateikia registravimui ir perduoda juos Lietuvos darbo biržos direktoriui;
2.6. asmens pageidavimu informuoja jį apie prašymą nagrinėjantį valstybės tarnautoją ar darbuotoją;
2.7. jeigu prašymo nagrinėjimas nepriskirtinas Lietuvos darbo biržos kompetencijai, organizuoja jo persiuntimą kitai institucijai, pasilikus prašymo kopiją; 
2.8. surenka atsakymams į jam nukreiptus nagrinėti prašymus parengti ir sprendimui priimti reikalingą informaciją iš Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių, teritorinių darbo biržų, prireikus – ir iš kitų institucijų;
2.9. įteikia atsakymus ar organizuoja jų išsiuntimą asmenims;
2.10. asmens pageidavimu informuoja jį apie prašymo nagrinėjimo eigą;
 2.11. rengia raštus ar kitokius sprendimus, įforminančius patvirtintą juridinį faktą apie išnagrinėtą prašymą ar skundą;
 2.12. rengiant atsakymus pareiškėjams apie nepatenkintą prašymą ar skundą nepatenkinimo motyvus pagrindžia teisės aktų nuostatomis, nurodant, kur ir kada gali būti apskųstas šis sprendimas;
2.13. konsultuoja, informuoja asmenis teikiamų paslaugų, taikomų priemonių ir kitais užimtumo rėmimo politikos klausimais;
 2.14. bendrauja su asmenimis, laikantis tarnybinės etikos, prireikus užtikrina kitų kompetentingų darbuotojų dalyvavimą aptarnaujant asmenį;
2.15. rengia pasiūlymus, kaip geriau nagrinėti sudėtingus, dažnai gaunamus prašymus;
2.16. laikosi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintų įstatymo viršenybės, objektyvumo, nešališkumo, proporcionalumo, nepiktnaudžiavimo valdžia ir tarnybinio bendradarbiavimo principų;
2.17. rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.18. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
2.19. konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą Lietuvos darbo biržos valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir teritorinėms darbo biržoms Skyriaus kompetencijos klausimais;
2.20. rengia technines specifikacijas viešiesiems priskirtų Skyriaus kompetencijai paslaugų ir prekių pirkimams rengimą ir dalyvauja nustatant kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams;
2.21. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
2.22. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių, teritorinių darbo biržų ir kitų institucijų darbuotojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.23. laikosi Vidaus tvarkos taisyklių, Etikos kodekso, Darbo saugos ir Priešgaisrinės saugos taisyklių nuostatų reikalavimų;
2.24. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55