Reikalavimai ir funkcijos 

 

METODOLOGIJOS IR STEBĖSENOS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę 1 metų darbo patirtį;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais užsienio piliečių įdarbinimą Lietuvos Respublikoje, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo kodeksu, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais laisvą asmenų judėjimą, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais pabėgėlių ir humanitarinį statusą turinčių asmenų teisinę ir socialinę integraciją, išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, ir Internet Explorer programomis,
1.6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,
1.7. mokėti vieną iš oficialiai Europos Sąjungoje naudojamų kalbų ne žemesniu nei A2 lygiu.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtinto „Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo“, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtinto „Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo“, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtinto „Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo“, įgyvendinimą Lietuvos darbo biržoje;
2.2. registruoja darbdavių pateiktus prašymus: dėl leidimų užsieniečiams laikinai dirbti Lietuvoje išdavimo; dėl sprendimų dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo; ir dėl sprendimų dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo;
2.3. užtikrina Lietuvos darbo biržai Lietuvos Respublikos teisės aktais priskirtų kontrolės funkcijų, susijusių su užsieniečių darbu Lietuvoje, vykdymą:
2.3.1. remiantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais tikrina per teritorines darbo biržas darbdavių pateiktus prašymus su dokumentais dėl leidimų dirbti užsieniečiams išdavimo Lietuvos Respublikoje, informuoja teritorines darbo biržas ir darbdavius apie trūkstamus dokumentus bei nustatytų trūkumų pašalinimo galimybes;
2.3.1.1. remiantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais tikrina per teritorines darbo biržas darbdavių pateiktus prašymus su dokumentais dėl sprendimų dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo, informuoja teritorines darbo biržas ir darbdavius apie trūkstamus dokumentus bei nustatytų trūkumų pašalinimo galimybes;
2.3.1.2. remiantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais tikrina per teritorines darbo biržas darbdavių pateiktus prašymus su dokumentais dėl sprendimų dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo, informuoja teritorines darbo biržas ir darbdavius apie trūkstamus dokumentus bei nustatytų trūkumų pašalinimo galimybes;
2.3.2. tikrina, ar yra užregistruotos laisvos darbo vietos, į kurias darbdaviai ketina įdarbinti užsieniečius;
2.3.3. tikrina rekomendacijų išduoti ar atsisakyti išduoti leidimą dirbti užsieniečiui Lietuvos Respublikoje pagrįstumą atsižvelgiant į Lietuvos darbo rinkos poreikius;
2.3.3.1. tikrina rekomendacijų priimti sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams pagrįstumą;
2.3.3.2. tikrina rekomendacijų priimti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams pagrįstumą;
2.3.4. kontroliuoja, ar teritorinė darbo birža suformavo rekomendaciją išduoti/neišduoti leidimą dirbti užsieniečiui, nustatyta tvarka įvertinusi nacionalinės darbo rinkos poreikius bei galimybes paskelbtas laisvas darbo vietas užpildyti nacionaline darbo jėga;
2.3.4.1. kontroliuoja, ar teritorinė darbo birža suformavo rekomendaciją priimti sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, nustatyta tvarka įvertinusi nacionalinės darbo rinkos poreikius bei galimybes paskelbtas laisvas darbo vietas užpildyti nacionaline darbo jėga;
2.3.4.2. kontroliuoja, ar teritorinė darbo birža suformavo rekomendaciją priimti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, nustatyta tvarka įvertinusi nacionalinės darbo rinkos poreikius bei galimybes paskelbtas laisvas darbo vietas užpildyti nacionaline darbo jėga;
2.3.5. tikrina, ar užsieniečio kvalifikacija ir turima darbo patirtis atitinka būsimo darbo pobūdžio ir užregistruotos laisvos darbo vietos kvalifikacijos reikalavimus;
2.4. tiria atskirų profesijų pasiūlą ir paklausą ir teikia pasiūlymus vadovybei, užtikrinant, kad leidimas dirbti užsieniečiui būtų išduodamas tik tuo atveju, jeigu Lietuvoje nėra specialisto, atitinkančio darbdavio keliamus kvalifikacinius reikalavimus;
2.4.1. tiria atskirų profesijų pasiūlą ir paklausą ir teikia pasiūlymus vadovybei, užtikrinant, kad sprendimas būtų priimtas tik tuo atveju, jeigu Lietuvoje nėra specialisto, atitinkančio darbdavio keliamus kvalifikacinius reikalavimus;
2.5. atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius, teisės aktuose nustatytais terminais rengia sprendimų dėl leidimų dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, jų galiojimo pratęsimo, atsisakymo išduoti arba pratęsti jų galiojimą ir jų panaikinimo projektus,  išduoda nustatytos formos leidimus dirbti užsieniečiams;
2.5.1. atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius, teisės aktuose nustatytais terminais rengia sprendimų dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikimas priėmimo/pratęsimo, atsisakymo priimti bei pratęsti jų galiojimą ir jų panaikinimo projektus,  priima nustatytos formos sprendimus dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos poreikiams;
2.6. darbdaviui pateikus atskirą prašymą ir valstybinės rinkliavos sumokėjimą įrodančio dokumento kopiją parengia ir išduoda leidimų dirbti dublikatus;
2.7. organizuoja ir kontroliuoja darbdavių su užsieniečiais sudaromų darbo sutarčių apskaitą teritorinėse darbo biržose nustatytos formos žurnaluose;
2.8. organizuoja su užsieniečiais sudaromų darbo sutarčių atitikimo teisės aktų reikalavimams ir jų vykdymo kontrolę teritorinėse darbo biržose;
2.9. koordinuoja, kontroliuoja ir metodiškai vadovauja teritorinių darbo biržų darbui užsieniečių įdarbinimo Lietuvos Respublikoje klausimais, konsultuoja užsieniečius, darbdavius, organizuoja metodinius seminarus teritorinių darbo biržų personalui užsieniečių įdarbinimo klausimais;
2.10. rengia pagal kompetenciją informacinius leidinius teritorinių darbo biržų klientams bei metodinius leidinius teritorinių darbo biržų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį;
2.11. atlieka patikras ir vertina teritorinių darbo biržų veiklą pagal savo kompetenciją;
2.12. apibendrina ir skleidžia teritorinėms darbo biržoms geriausią Europos Sąjungos ir kitų šalių patirtį ir jos pritaikymo galimybes organizuojant užsieniečių iš trečiųjų šalių įdarbinimą;
2.13. nustatyta tvarka informuoja darbdavius, Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos apie leidimų dirbti užsieniečiams išdavimą, galiojimo laiko pratęsimą, atsisakymą išduoti leidimą dirbti, leidimų dirbti panaikinimą;
2.14. nustatyta tvarka informuoja darbavius, Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos apie sprendimo priėmimą, galiojimo laiko pratęsimą, atsisakymą priimti sprendimą, spendimo panaikinimą;
 2.15. užtikrina asmens duomenų apsaugą tvarkant ir teikiant duomenis apie užsienio piliečių įdarbinimą Lietuvos Respublikoje ar Lietuvos Respublikos piliečių įdarbinimą užsienio valstybėse;
 2.16. priima asmenis, nagrinėja pagal savo kompetenciją jų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus ir imasi reikiamų priemonių jiems spręsti;
2.17. vykdo gautų dokumentų ir išduodamų leidimų dirbti, jų pratęsimų, leidimų dirbti panaikinimo apskaitą bei analizę;
2.18. vykdo gautų dokumentų ir priimtų sprendimų, jų pratęsimų, sprendimų  panaikinimo apskaitą bei analizę;
2.19. rengia ir teikia informacijas, ataskaitas ir kitus oficialius dokumentus kompetencijos klausimais;
2.20. pagal savo kompetenciją teikia konsultacijas darbdaviams, užsieniečiams ir įvairioms institucijoms užsieniečių įdarbinimo klausimais Lietuvos Respublikoje;
2.21. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
2.22. laikosi Vidaus tvarkos taisyklių, Etikos kodekso, Darbo saugos ir Priešgaisrinės saugos taisyklių nuostatų reikalavimų;
2.23. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Lietuvos darbo biržos direktoriaus, Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento direktoriaus ir Skyriaus pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55