Reikalavimai ir funkcijos 

 

KOKYBĖS VADYBOS IR KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų patirtį organizacijos veiklos procesų įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešojo administravimo įstaigų veiklą, biudžetinių įstaigų veiklą, užimtumo rėmimo ir darbo rinkos politiką, Dokumentų rengimo taisykles;
1.3. būti susipažinusiam su įstaigų kokybės vadybos sistemomis ir standartais;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, analitinius dokumentus;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;
1.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą bei bendradarbiauti su kitų organizacijų, institucijų ar įstaigų darbuotojais;
1.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer ar lygiavertėmis programomis;
1.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. kuria, palaiko ir tobulina Lietuvos darbo biržos kokybės vadybos sistemą;
2.2. užtikrina tinkamą dokumentacijos, reglamentuojančios kokybės vadybos sistemą,  kūrimą ir priežiūrą;
2.3. kuria, diegia ir tobulina Lietuvos darbo biržos veiklos rizikos valdymo sistemą;
2.4. kuria, diegia ir tobulina Lietuvos darbo biržos vidaus kontrolės sistemą ir atlieka vidaus kontrolę;
2.5. kontroliuoja kokybės vadybos sistemos veikimą Lietuvos darbo biržoje ir teritorinėse darbo biržose;
2.6. rengia mokymus ir konsultacijas kokybės vadybos metodų diegimo ir įgyvendinimo klausimais;
2.7. vykdo patikras Lietuvos darbo biržos struktūriniuose padaliniuose ir teritorinėse darbo biržose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.8. vykdo Lietuvos darbo biržos veiklos procesų stebėseną, matavimus ir analizę;
2.9. vykdo Lietuvos darbo biržos veiklos procesų trukmės matavimus ir vertinimą, analizuoja jų rezultatyvumą, efektyvumą bei veiksmingumą;
2.10. identifikuoja veiklos neatitikimus nustatytiems reikalavimams, rengia veiklos tobulinimo rekomendacijas, kontroliuoja korekcinių bei prevencinių veiksmų įgyvendinimą ir vykdo pažangos stebėseną;
2.11. vykdo paskesniąją finansų kontrolę;
2.12. konsultuoja Lietuvos darbo biržos struktūrinius padalinius ir teritorines darbo biržas, teikia joms pastabas, rekomendacijas, metodinę ir praktinę pagalbą Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.13. rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.14. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
2.15. rengia technines specifikacijas viešiesiems priskirtų Skyriaus kompetencijai paslaugų ir prekių pirkimams rengimą ir dalyvauja nustatant kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams;
2.16. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
2.17. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių, teritorinių darbo biržų ir kitų institucijų darbuotojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.18. laikosi Vidaus tvarkos taisyklių, Etikos kodekso, Darbo saugos ir Priešgaisrinės saugos taisyklių nuostatų reikalavimų;
2.19. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55