Reikalavimai ir funkcijos 

 

KOKYBĖS VADYBOS IR KONTROLĖS SKYRIAUS VEDĖJAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą socialinių mokslų studijų srities vadybos, verslo ir vadybos ar viešojo administravimo mokslų studijų krypties magistro laipsnio išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį, tame skaičiuje ne mažesnę, nei 1 metų patirtį organizacijos veiklos procesų įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešojo administravimo įstaigų veiklą, biudžetinių įstaigų veiklą, užimtumo rėmimo ir darbo rinkos politiką, dokumentų rengimą;
1.4. būti susipažinusiam su įstaigų kokybės vadybos sistemomis ir standartais;
1.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;
1.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo bei Skyriaus veiklą;
1.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook;
1.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. rengia Skyriaus ketvirtinius ir metinius planus, kontroliuoja jų įgyvendinimą;
2.2. rengia ir įgyvendina Lietuvos darbo biržos kokybės politiką;
2.3. dalyvauja Lietuvos darbo biržos veiklos planavimo procese;
2.4. dalyvauja nustatant Lietuvos darbo biržos veiklos procesų kokybės rodiklius bei vykdo jų stebėseną;
2.5. dalyvauja nustatant Lietuvos darbo biržos veiklos rodiklių sistemą ir teikia pasiūlymus jai tobulinti;
2.6. užtikrina tikslingą Lietuvos darbo biržos veiklos planavimo proceso metu naudojamų metodų pasirinkimą ir kokybišką jų taikymą;
2.7. rengia metinius ir ketvirtinius kokybės vadybos sistemos rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir jos tobulinimo planus;
2.8. koordinuoja Lietuvos darbo biržos kokybės vadybos sistemos kūrimą, palaikymą ir tobulinimą, inicijuoja naujų kokybės vadybos metodų diegimą;
2.9. užtikrina tinkamą dokumentacijos, reglamentuojančios kokybės vadybos sistemą,  kūrimą ir priežiūrą;
2.10. užtikrina kokybės vadybos sistemos veikimo kontrolę Lietuvos darbo biržoje ir teritorinėse darbo biržose;
2.11. koordinuoja Lietuvos darbo biržos veiklos rizikos valdymo sistemos kūrimą, diegimą ir tobulinimą;
2.12. koordinuoja Lietuvos darbo biržos vidaus kontrolės sistemos kūrimą, diegimą ir tobulinimą;
2.13. koordinuoja vidaus kontrolės atlikimą;
2.14. koordinuoja konsultacijų, rekomendacijų, metodinės ir praktinės pagalbos teikimą  Lietuvos darbo biržos struktūriniams padaliniams ir teritorinėms darbo biržoms, Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.15. koordinuoja asmenų konsultavimo ir informavimo, teikiamų paslaugų, taikomų priemonių ir kitais užimtumo rėmimo politikos klausimais, įgyvendinant „vieno langelio“ aptarnavimo principą, proceso įgyvendinimą;
2.16. koordinuoja mokymų ir konsultacijų kokybės vadybos metodų diegimo ir įgyvendinimo klausimais organizavimą;
2.17. organizuoja patikras Lietuvos darbo biržos struktūriniuose padaliniuose ir teritorinėse darbo biržose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.18. organizuoja asmenų skundų bei pranešimų nagrinėjimo procesą;
2.19. organizuoja klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis ar priemonėmis tyrimų rezultatų analizę;
2.20. organizuoja Lietuvos darbo biržos organizacinės kultūros būklės stebėsenos ir vertinimo procesą;
2.21. koordinuoja Lietuvos darbo biržos strateginių dokumentų stebėseną;
2.22. organizuoja išorės audito institucijų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną;
2.23. koordinuoja bendradarbiavimą su išorės audito institucijomis, joms atliekant auditą Lietuvos darbo biržoje ir teritorinėse darbo biržose;
2.24. koordinuoja Lietuvos darbo biržos veiklos procesų stebėseną, matavimus ir analizę;
2.25. koordinuoja paskesniąją finansų kontrolę;
2.26. organizuoja Lietuvos darbo biržos informacinėje sistemoje atliekamų veiksmų stebėseną ir kontrolę;
2.27. koordinuoja parengtų Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių ir teritorinių darbo biržų veiklos planų vykdymo ataskaitų vertinimą ir teikia pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo Lietuvos darbo biržos direktoriui;
2.28. pateikia kompetentingoms institucijoms Lietuvos darbo biržos veiklos ataskaitas;
2.29. organizuoja korupcijos pasireiškimo tikimybės Lietuvos darbo biržos veikloje vertinimą;
2.30. koordinuoja kovos su korupcija programų, jų įgyvendinimo planų rengimą ir įgyvendinimą;
2.31. organizuoja viešų ir privačių interesų derinimo reikalavimų laikymosi kontrolę Lietuvos darbo biržoje;
2.32. koordinuoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Valstybės biudžeto finansuojamų projektų įgyvendinimo aprašų, tvarkų ir procedūrų laikymosi kokybės vertinimą;
2.33. koordinuoja veiklos neatitikimų nustatytiems reikalavimams identifikavimo, veiklos tobulinimo rekomendacijų rengimo, korekcinių bei prevencinių veiksmų įgyvendinimo kontrolės ir pažangos stebėsenos vykdymo procesus;
2.34. teikia rekomendacijas Lietuvos darbo biržos direktoriui dėl Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų veiklos kokybės tobulinimo;
2.35. koordinuoja įsakymų projektų ir veiklos sutarčių peržiūrą ir teikia pastabas bei rekomendacijas Lietuvos darbo biržos direktoriui dėl jų tobulinimo.
2.36. rengia pasiūlymų projektus dėl Lietuvos darbo biržos administracijos struktūros tobulinimo ir užtikrina jų pateikimą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, rengia teritorinių darbo biržų organizacinių valdymo struktūrų projektus bei teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
2.37. rengia pasiūlymus ir dokumentų projektus Lietuvos darbo biržai pavaldžių įstaigų  steigimo, likvidavimo arba reorganizavimo klausimais.
2.38. atstovauja Lietuvos darbo biržą Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;
2.39. nustato Skyriaus poreikį pirkimams ir teikia paraiškas pirkimų planui sudaryti, rengia perkamų prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo paraiškas;
2.40. analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį, formuluoja pasiūlymus ir rengia užduotis programinės įrangos kūrimui ir tobulinimui, dalyvauja testuojant sukurtą programinę įrangą;
2.41. rengia Lietuvos darbo biržos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.42. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą: paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams (toliau – darbuotojai) ir kontroliuoja jų vykdymą;
2.43. teikia pasiūlymus Lietuvos darbo biržos direktoriui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
2.44. rengia Skyriau nuostatus ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, teikia juos Lietuvos darbo biržos direktoriui tvirtinti;
2.45. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą;
2.46. teikia Lietuvos darbo biržos direktoriui pasiūlymus dėl:
2.46.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.46.2. Skyriaus nuostatų ir pareigybių skaičiaus;
2.46.3. Skyriaus darbuotojų veiklos vertinimo;
2.46.4. darbuotojų kvalifikacijos kėlimo;
2.46.5. Skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;
2.46.6. komisijų ir darbo grupių specialioms užduotims vykdyti sudarymo ir kitais klausimais;
2.47. nustatyta tvarka atsiskaito Lietuvos darbo biržos direktoriui už Skyriaus veiklą;
2.48. atsako už viešai privalomos skelbti informacijos turinio parengimą ir viešinimą;
2.49. vykdo kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas bei Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymus ir pavedimus;
2.50. vizuoja Lietuvos darbo biržos įsakymų, sutarčių projektus ir kitus dokumentus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, bei pasirašo Skyriaus darbuotojų parengtus dokumentus;
2.51. organizuoja Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą;
2.52. tvarko Skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55