Reikalavimai ir funkcijos 

 

EURES NACIONALINIO KOORDINAVIMO SKYRIAUS VEDĖJAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, verslo arba vadybos studijų krypties išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ES užimtumo rėmimo politikos ar ES socialinės politikos įgyvendinimo srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus,  reglamentuojančius užimtumo rėmimą, laisvą asmenų judėjimą, užsieniečių teisinę padėtį Lietuvoje, darbo santykių reguliavimą, valstybės įstaigų veiklą, asmens duomenų teisinę apsaugą, dokumentų rengimą ir įforminimą, taip pat teisės aktus, susijusius su Lietuvos naryste ES, ES užimtumo strategija, situacija darbo rinkoje, socialine apsauga, laisvo asmenų judėjimo klausimais, su pagrindinėmis ES steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas; su gyventojų užimtumą reguliavimo srities ES teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;
1.4. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovavimo principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje; su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
1.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;
1.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
1.8 Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei įgudusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. vadovauja teritorinių darbo biržų EURES veiklai;
2.2. organizuoja konsultavimą ir tarpininkavimą dėl Lietuvos gyventojų įsidarbinimo užsienyje;
2.3. atstovauja Lietuvos darbo biržą EURES vadovų darbo grupėje, Europos užimtumo tarnybų tinklo organizacijose, Europos valstybinių užimtumo tarnybų tinkluose EURES klausimais, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose;
2.4. organizuoja ir koordinuoja EURES specialistų veiklą Lietuvoje, teikia metodinę pagalbą teritorinėms darbo biržoms;
2.5. rengia ilgalaikį Lietuvos EURES veiksmų planą ir sąmatas, realizuoja jį, taip pat rengia prašymus ir projektus dėl EURES veiklos finansavimo;
2.6. užtikrina visų EURES nustatytų informacinių technologijų (IT) paslaugų teikimą šalyje, vykdo jų stebėseną;
2.7. organizuoja bendradarbiavimą su kitomis EURES narėmis, užtikrinant šalies darbo jėgos mobilumą Europos darbo rinkose ir užsienio valstybių darbo jėgos mobilumą Lietuvoje;
2.8. rengia Lietuvos darbo biržos EURES specialistų mokymus, mokymų programas, organizuoja apmokymus Europos koordinavimo centro (toliau – EKC) nustatyta tvarka;
2.9. rengia ir diegia Lietuvos darbo biržos EURES veiklos unifikuotus standartus;
2.10. vykdo Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos visiško integravimo į EURES informacinį tinklą bei pastarojo panaudojimo Lietuvoje klausimais;
2.11. užtikrina, kad EURES gautų visą būtiną informaciją iš Lietuvos; informacijos, teikiamos ES bendroms duomenų bazėms ir EURES informacijos tinklui, kokybę;
2.12. vykdo Lietuvos pasienio zonų su ES šalimis veiklos integraciją;
2.13. vysto potencialių EURES partnerių šalyje bendradarbiavimą;
2.14. organizuoja ir koordinuoja konsultacijų teikimą darbo jėgos mobilumo klausimais;
2.15. bendradarbiauja su teritorinėmis darbo biržomis, siekiant užtikrinti darbo jėgos mobilumą Europoje;
2.16. rengia veiklos plano įgyvendinimo kasmetines apžvalgas, ataskaitas Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento direktoriui ir EKC;
2.17. analizuoja užsienio šalių užimtumo tarnybų patirtį informacinės ir reklaminės medžiagos rengimo klausimais, užtikrina informacinės ir reklaminės medžiagos, metodinės medžiagos teritorinių darbo biržų darbuotojams, rengimą;
 2.18. teikia pasiūlymus Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento direktoriui dėl EURES veiklos ir EURES sistemos funkcijų atlikimo tobulinimo bei tikslų pasiekimo;
2.19. analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su mobilumu susijusią informaciją;
2.20. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, derina jas su suinteresuotomis institucijomis;
2.21. teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo;
2.22. atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms EK, EURES darbo grupės susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos;
2.23. konsultuojasi su ES valstybių narių EURES darbo grupių atstovais, pirmininkaujančios šalies atstovais Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo klausimais;
2.24. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą: paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams bei kontroliuoja jų vykdymą, teikia pasiūlymus Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento direktoriui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
2.25. rengia Skyriaus nuostatus ir Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybės aprašymus, suderinus su Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento direktoriumi, teikia Lietuvos darbo biržos direktoriui tvirtinti.
2.26. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą;
2.27. teikia Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento direktoriui pasiūlymus dėl:
2.27.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.27.2. Skyriaus nuostatų ir pareigybių skaičiaus;
2.27.3. Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo;
2.27.4. valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos kėlimo;
2.27.5. komisijų ir darbo grupių specialioms užduotims vykdyti sudarymo ir kitais klausimais;
2.28. teikia pasiūlymus direktoriui Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;
2.29. nustatyta tvarka atsiskaito Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;
2.30. atsako už viešai privalomos skelbti informacijos turinio parengimą ir viešinimą;
2.31. kelia savo kvalifikaciją pagal EK keliamus reikalavimus;
2.32. rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.33. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
2.34. konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą Lietuvos darbo biržos valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir teritorinėms darbo biržoms EURES klausimais;
2.35. rengia technines specifikacijas viešiesiems priskirtų Skyriaus kompetencijai paslaugų ir prekių pirkimams rengimą ir dalyvauja nustatant kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams;
2.36. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
2.37. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su EK, EKC, nacionaliniais koordinavimo centrais, EURES nariais ir partneriais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, teritorinių darbo biržų ir kitų institucijų valstybės tarnautojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.38. laikosi Vidaus tvarkos taisyklių, Etikos kodekso, Darbo saugos ir Priešgaisrinės saugos taisyklių nuostatų reikalavimų;
2.39. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55