Reikalavimai ir funkcijos 

 

VEIKLOS BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
1.2. turėti 1 metų darbo patirtį ir finansų apskaitos srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos darbo biržos veiklą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, valstybės tarnybą bei darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;
1.6. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer, buhalterinės apskaitos kompiuterine programa.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi vykdyti šias funkcijas:
2.1. vykdo Lietuvos darbo biržos buhalterinę apskaitą:
2.1.1. pajamų įmokų apskaitą;
2.1.2. valstybės rinkliavų apskaitą;
2.1.3. nebalanse apskaitomų ūkinių operacijų;
2.1.4. finansavimo sumų pagal finansavimo šaltinius ir paskirtį;
2.1.5. gautinų sumų.
2.2. rengia Lietuvos darbo biržos tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir teikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;
2.3. analizuoja Lietuvos darbo biržos vykdomų Priemonių suvestinių finansinių ataskaitų duomenų atvaizdavimo korektišką;
2.4. įveda biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių duomenis į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų pildymo ir agregavimo priemonę (toliau – DAP);
2.5. rengia ir teikia finansavimo davėjui finansavimo sumų pažymas;
2.6. parengia finansines ir kitas ataskaitas pagal buhalterinės apskaitos duomenis, kad jose būtų pateikta teisinga ir savalaikė informacija;
2.7. kontroliuoja Lietuvos darbo biržos išlaikymo ir vystymo sąmatos straipsnių lėšų panaudojimą;
2.8. vykdo kontrolę Lietuvos darbo biržos Valstybės biudžeto ir kitų šaltinių piniginių lėšų apskaitymo;
2.9. parengia teisės aktų nustatytais terminais Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų biudžeto vykdymo suvestinius rinkinius pagal programas ir priemones, juos analizuoja ir teikia Skyriaus vedėjui;
2.10. vykdo Lietuvos darbo biržos finansinių ataskaitų ir užtikrina reikalingos informacijos pateikimą į viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS), kad atitinkamų metų konsolidavimo kalendoriuje patvirtintais terminais būtų atliktos visos Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos apraše patvirtintos procedūros:
2.10.1. informacijos apie nuosavybės dalis pateikimas ir tvirtinimas;
2.10.2. tarpusavio operacijų suderinimas su kitais viešojo sektoriaus subjektais;
2.10.3. finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimas, tvirtinimas ir apsaugojimas;
2.11. atlieka ūkinių operacijų kontrolę, kurios metu patikrina, ar operacijos, kurios įtrauktos į apskaitą yra teisingai užregistruotos, t. y. patikrinamas įrašų klasifikavimo ir balansinių sąskaitų priskyrimo teisingumas ir, nustačius neatitikimus, imasi veiksmų jiems pašalinti;
2.12. teikia pasiūlymus dėl Lietuvos darbo biržos buhalterinės apskaitos tvarkymo ir programinės įrangos tobulinimo, dalyvauja testuojant sukurtą programinę įrangą;
2.13. atlieka Skyriaus dokumentų valdymo funkcijas: pagal Lietuvos darbo biržos nustatytas taisykles tvarkyti Skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, perdavimą į archyvą saugojimui ar naikinimui;
2.14. dalyvauja rengiant priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkirsti kelią trūkumams ir neteisėtam piniginių lėšų, prekių ir materialinių vertybių naudojimui, finansinių ir ūkinių įstatymų pažeidimams;
2.13. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
2.14. konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą Lietuvos darbo biržos valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir teritorinėms darbo biržoms kompetencijai priskirtais klausimais;
2.15. pagal kompetenciją sprendžia klausimus, susijusius su valstybės biudžeto ir kitų lėšų apskaita, sutarčių apmokėjimu bei atsiskaitymu, analizuoja informaciją šiais klausimais ir teikia pastabas bei pasiūlymus skyriaus vedėjui;
2.16. laikosi Vidaus tvarkos taisyklių, Etikos kodekso, Darbo saugos ir Priešgaisrinės saugos taisyklių nuostatų reikalavimų;
2.17. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55