Reikalavimai ir funkcijos 

 
PRIEMONIŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJAS
 
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypčių išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį, iš jų 1 metų finansų srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, Europos Sąjungos paramos programų, valstybės biudžeto ir Užimtumo fondo lėšų administravimą, valstybės tarnybą bei darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;
1.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer programomis.
 
 
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuoja Priemonių įgyvendinimo apskaitos tvarkos parengimą, koordinuoja jos vykdymą;
2.3. užtikrina Priemonių buhalterinės apskaitos tvarkymą įgyvendinant Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintą apskaitos politiką;
2.4. užtikrina Priemonių patvirtintų išlaidų sąmatų vykdymo ir išlaidų pagal priemones ir išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius apskaitos kontrolę;
2.5. kontroliuoja Priemonių finansinių–ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų panaudojimą teisės aktų nustatyta tvarka ir teisingą apskaitos tvarkymą;
2.6. teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą teritorinėms darbo biržoms Priemonių buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės klausimais;
2.7. organizuoja Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių ir teritorinių darbo biržų finansinės informacijos, duomenų ir dokumentų pateikimą Priemonių įgyvendinimo ataskaitų ir mokėjimo prašymų finansinės dalies parengimui;
2.8. organizuoja ir koordinuoja išlaidas pateisinančių pirminių dokumentų originalų ir kopijų iš projektų partnerių surinkimą, tikrinimą, gautų dokumentų sisteminą;
2.9. užtikrina Priemonių įgyvendinimo konsoliduotųjų ataskaitų (tarpinių ir galutinių) ir konsoliduotųjų mokėjimo (avanso, tarpinio ir galutinio) prašymų finansinės dalies parengimą ir pateikimą;
2.10. užtikrina Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų lėšų panaudojimo informacijos parengimą pagal Priemones, finansavimo šaltinius, išlaidų rūšis ir pateikimą;
2.11. užtikrina Priemonių biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų asignavimų panaudojimo išvadų ir pasiūlymų teikimą Finansų, teisės ir pirkimų departamento (toliau – FTPD) direktoriui;
2.12. užtikrina Priemonių suvestinių ataskaitų Lietuvos darbo biržos tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinių bei tarpinių ir metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų metinio konsoliduotojo finansinių ataskaitų rinkinio, Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų tarpinių ir metinių konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, Lietuvos darbo biržos deklaracijų ir ataskaitų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos statistikos departamentui parengimą ir pateikimą Veiklos buhalterinės apskaitos skyriui;
2.13. organizuoja ir koordinuoja Priemonių buhalterinės apskaitos tvarkymo kontrolės, Skyriaus veiklos srities išankstinės finansų kontrolės, kurios metu nustatoma, ar ūkinės operacijos yra teisėtos, ar dokumentuotos ir sankcionuotos, Skyriaus veiklos srities atsiskaitymų kontrolės, kurios metu nustatoma, ar mokėjimai bus atliekami neviršijant patvirtintų sąmatų (biudžetų) ir (ar) atitinka patvirtintus asignavimus, ar pakaks lėšų mokėjimui atlikti vykdymą;
2.14. teikia siūlymus dėl vidaus ir finansų kontrolės tobulinimo FTPD direktoriui;
2.15. įgyvendina Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymus, Lietuvos darbo biržos direktoriaus ir FTPD direktoriaus pavedimus;
2.16. dalyvauja darbo grupėse ir komisijose konkrečioms užduotims atlikti bei pasitarimuose;
2.17. nustato Skyriaus poreikį pirkimams ir teikia paraiškas pirkimų planui sudaryti, rengia perkamų prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo paraiškas;
2.18. dalyvauja įgyvendinant kitų struktūrinių padalinių veiklos procedūras;
2.19. nustato Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo poreikį ir teikia Lietuvos darbo biržos Personalo valdymo skyriui;
2.20. analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį, formuluoja pasiūlymus ir rengia užduotis programinės įrangos kūrimui ir tobulinimui, dalyvauja testuojant sukurtą programinę įrangą;
2.21. rengia Lietuvos darbo biržos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.22. nagrinėja Kokybės vadybos ir kontrolės skyriaus deleguotus asmenų skundus;
2.23. vizuoja Lietuvos darbo biržos įsakymų, sutarčių projektus ir kitus dokumentus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.24. dalyvauja rengiant Lietuvos darbo biržos metinius veiklos planus, užtikrina Skyriaus dalyvavimą įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, vidaus kontrolės, veiklos rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras;
2.25. planuoja, organizuoja, kontroliuoja Skyriaus darbą: paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams bei kontroliuoja jų vykdymą, teikia pasiūlymus FTPD direktoriui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
2.26. rengia Skyriaus nuostatus ir Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybės aprašymus, suderinus su FTPD direktoriumi, teikia Lietuvos darbo biržos direktoriui tvirtinti;
2.27. teikia FTPD direktoriui pasiūlymus dėl:
2.27.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.27.2. Skyriaus nuostatų ir pareigybių skaičiaus;
2.27.3. Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo;
2.27.4. valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo;
2.27.5. komisijų ir darbo grupių specialioms užduotims vykdyti sudarymo ir kitais klausimais;
2.28. teikia pasiūlymus Lietuvos darbo biržos direktoriui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;
2.29. nustatyta tvarka atsiskaito FTPD departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;
2.30. atsako už viešai privalomos skelbti informacijos turinio parengimą ir viešinimą;
2.31. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
2.32. konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą Lietuvos darbo biržos valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir teritorinėms darbo biržoms kompetencijos klausimais;
2.33. laikosi Vidaus tvarkos taisyklių, Etikos kodekso, Darbo saugos ir Priešgaisrinės saugos taisyklių nuostatų reikalavimų;
2.34. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Lietuvos darbo biržos ir (ar) FTPD direktoriaus pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55