Reikalavimai ir funkcijos 

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VEDĖJAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1 turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
1.2 turėti 3 metų darbo patirtį, tame skaičiuje 1 metų darbo patirtį informatikos srityje;
1.3 būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų priežiūrą ir elektroninės informacijos techninius saugos reikalavimus, valstybės informacinių sistemų kūrimą, valstybės institucijų interneto svetainių struktūrą ir turinį, informacinių sistemų duomenų saugą, asmens duomenų apsaugą, autorių teises, gyventojų užimtumo rėmimą, Lietuvos darbo biržos veiklą, dokumentų rengimo taisyklėmis;
1.4 mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
1.5 išmanyti informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymą, būti susipažinusiam su standartais ir gerosios praktikos dokumentais informacinių technologijų valdymo srityje;
1.6 mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;
2.2. rengia Skyriaus nuostatus ir Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybės aprašymus, suderinus su Veiklos valdymo departamento direktoriumi, teikia Lietuvos darbo biržos direktoriui tvirtinti;
2.3. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą;
2.4. analizuoja informacinių technologijų paslaugų kokybę ir planuoja paslaugų gerinimo priemones;
2.5. planuoja kompiuterinės technikos, tinklo įrangos įsigijimo, Lietuvos darbo biržos informacinių sistemų priežiūros paslaugų viešuosius pirkimus, rengia ir derina šių pirkimų paraiškas, technines specifikacijas bei reikalavimus tiekėjams;
2.6. organizuoja informacinių sistemų klaidų ir trūkumų šalinimą, užtikrina informacinių sistemų ryšius su kitomis valstybės institucijomis ir organizacijomis;
2.7. organizuoja Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų informacinių sistemų ir kompiuterinių tinklų, techninės ir programinės įrangos priežiūros darbą;
2.8. organizuoja elektroninių paslaugų palaikymą, užtikrina pagalbos elektroninių paslaugų naudotojams teikimą;
2.9. organizuoja informacinių sistemų saugos dokumentų peržiūrėjimą ir naujų rengimą;
2.10. organizuoja Kokybės vadybos ir kontrolės skyriaus deleguotų asmenų skundų nagrinėjimą;
2.11. teikia metodinę ir tarnybinę pagalbą Lietuvos darbo biržos, ES fondų finansuojamų projektų administravimo grupių ir teritorinių darbo biržų darbuotojams Skyriaus kompetencijos klausimais;
2.12. teikia rekomendacijas teritorinėms darbo biržoms dėl lokalių kompiuterinių tinklų optimizavimo, kokybės gerinimo;
2.13. dalyvauja rengiant duomenų apsikeitimo su kitomis institucijomis sutartis;
2.14. kontroliuoja asmens duomenų apsaugos priemonių vykdymą, teikia pasiūlymus Veiklos valdymo departamento direktoriui informacinės saugos klausimais;
2.15. nustato Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo poreikį ir teikia Lietuvos darbo biržos Personalo valdymo skyriui;
2.16. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
2.17. teikia Veiklos valdymo departamento direktoriui pasiūlymus dėl:
2.17.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.17.2. Skyriaus nuostatų ir pareigybių skaičiaus;
2.17.3. Skyriaus veiklos tobulinimo;
2.17.4. Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo;
2.17.5. valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo;
2.17.6. komisijų ir darbo grupių specialioms užduotims vykdyti sudarymo ir kitais klausimais.
2.18. teikia Lietuvos darbo biržos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;
2.19. atstovauja Lietuvos darbo biržai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose Skyriaus kompetencijos srityje;
2.20. rengia Lietuvos darbo biržos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.21. bendradarbiauja su kitų Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių ir teritorinių darbo biržų valstybės tarnautojais bei darbuotojais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis, teikia duomenis auditui pagal šios pareigybės kompetenciją;
2.22. vizuoja Lietuvos darbo biržos įsakymų, sutarčių projektus ir kitus dokumentus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.23. organizuoja Skyriaus veiklos dokumentų tvarkymą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;
2.24. nustatyta tvarka atsiskaito Veiklos valdymo departamento direktoriui už savo veiklą;
2.25. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Lietuvos darbo biržos direktoriaus ir Veiklos valdymo departamento direktoriaus pavedimus.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55