Reikalavimai ir funkcijos 

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą fizinių mokslų studijų srities informatikos studijų krypties arba technologijos mokslų studijų srities elektronikos inžinerijos arba informatikos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą (ne žemesnį nei magistro kvalifikacinį laipsnį);
1.2. turėti 1 metų darbo patirtį informatikos srityje;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais,  reglamentuojančiais informacinių sistemų kūrimą ir vystymą, valstybės institucijų interneto svetainių struktūrą ir turinį, gyventojų užimtumo rėmimą, draudimą nuo nedarbo, asmens duomenų apsaugą, Lietuvos darbo biržos veiklą; dokumentų rengimo taisyklėmis;
1.4. gerai žinoti: kompiuterių architektūrą, operacines sistemas Windows 7, Windows 10, duomenų bazių užklausų kalbą SQL, objektinį projektavimą bei programavimą, duomenų bazių projektavimą, HTML, CSS, JavaScript; žinoti bent vieną iš programavimo kalbų: PHP arba Java;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.6. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. rengia viešųjų pirkimų paraiškas ir technines specifikacijas informacinių technologijų srityje;
2.2. rengia ir derina LDB informacinių sistemų vystymo technines specifikacijas bei reikalavimus tiekėjams;
2.3. vykdo Lietuvos darbo biržos įgyvendinamų ITT plėtros projektų techninę priežiūrą;
2.4. administruoja dokumentų ir procesų valdymo sistemą ir jos duomenų bazę, teikia pasiūlymus dėl šios sistemos vystymo;
2.5. įgyvendina bendrus Europos Sąjungos užimtumo tarnybų tinklo (EURES) ITT projektus;
2.6. rengia duomenų apsikeitimo su kitomis institucijomis sutarčių projektus ir teikia derinimui Lietuvos darbo biržos struktūriniams padaliniams pagal kompetenciją;
2.7. konsultuoja ir moko Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų darbuotojus naudotis naujai sukurtomis LDB informacinių sistemų funkcijomis;
2.8. užtikrina Lietuvos darbo biržoje ir teritorinėse darbo biržose veikiančių informacinių sistemų tarpusavio sąveiką;
2.9. teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją pagal teisėsaugos ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų paklausimus bei asmeninius gyventojų prašymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.10. bendradarbiauja su Lietuvos darbo biržos struktūriniais padaliniais, teritorinėmis darbo biržomis, kitomis viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis, įmonėmis, užsienio valstybių institucijomis ITT plėtros bei integracijos klausimais;;
2.11. nagrinėja Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių ir teritorinių darbo biržų paklausimus bei rengia jiems atsakymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.12. analizuoja Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių ir teritorinių darbo biržų siūlymus LDB IS tobulinti;
2.13. analizuoja Lietuvos darbo biržos veiklos procesus, teikia pasiūlymus dėl šių procesų optimizavimo ir tobulinimo taikant ITT priemones;
2.14. įgyvendina Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymus, Lietuvos darbo biržos direktoriaus ir Veiklos vystymo departamento direktoriaus pavedimus;
2.15. atstovauja Lietuvos darbo biržai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose skyriaus kompetencijos srityje;
2.16. dalyvauja darbo grupėse ir komisijose konkrečioms užduotims atlikti bei pasitarimuose;
2.17. dalyvauja įgyvendinant kitų struktūrinių padalinių veiklos procedūras;
2.18. rengia teisės aktų ir kitų oficialių dokumentų projektus pagal šios pareigybės kompetenciją;
2.19. vertina Lietuvos darbo biržos interneto svetainės bei elektroninių paslaugų funkcionalumą ir patogumą, teikia pasiūlymus dėl jų vystymo;
2.20. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55