Reikalavimai ir funkcijos 

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS SKYRIAUS VEDĖJAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą fizinių mokslų studijų srities informatikos studijų krypties arba technologijos mokslų studijų srities elektronikos inžinerijos arba informatikos inžinerijos studijų krypties magistro laipsnio išsilavinimą;
1.2. turėti 3 metų darbo patirtį;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus,  reglamentuojančius informacinių sistemų kūrimą ir vystymą, valstybės institucijų interneto svetainių struktūrą ir turinį, informacinių sistemų duomenų saugą, asmens duomenų apsaugą, gyventojų užimtumo rėmimą, draudimą nuo nedarbo, Lietuvos darbo biržos veiklą, valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisykles, dokumentų rengimą;
1.4. gerai žinoti operacines sistemas Windows 7, Windows 10, duomenų bazių užklausų kalbą SQL, žinoti informacinių sistemų objektinio projektavimo principus, mokėti naudoti ir konsultuoti taikomųjų programų („Microsoft Office“, „Microsoft Office Sharepoint Server“) bei informacinės sistemos naudotojus;
1.5. išmanyti internetinių puslapių kūrimo principus (HTML, CSS), žinoti W3C konsorciumo taikomas programinės įrangos rekomendacijas interneto svetainių pritaikymui neįgaliesiems, vartotojų patogumo naudotis interneto svetainėmis gaires;
1.6. mokėti atrinkti duomenis iš duomenų bazių (SQL užklausomis) ir apibendrinti juos, transformuoti informaciją, apskaičiuoti rodiklius bei atvaizduoti grafiškai;
1.7. turėti bazinių Informacinių technologijų paslaugų valdymo (ITIL) žinių, suvokti informacinių technologijų paslaugų teikimo, incidentų valdymo procesus;
1.8. gebėti formalizuoti naudotojų pateikiamus reikalavimus, rengiant reikalavimų programinės įrangos tobulinimui specifikacijas;
1.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.10. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip  B1 lygiu.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. vadovauja Skyriui, sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus, asmeniškai atsako už Skyriaus veiklą bei pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą, dalyvauja parenkant Skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus;
2.2. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;
2.3. užtikrina Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų, Lietuvos darbo biržos direktoriaus pavedimų vykdymą ir Skyriaus veiklos teisėtumą;
2.4. skiria užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai),  nustatant paskirtų darbų įvykdymo terminus;
2.5. rengia teritorinėse darbo biržose naudojamų Informacinių technologijų ir telekomunikacijų (toliau – ITT) tobulinimo ir plėtros planus bei kontroliuoja jų įgyvendinimą;
2.6. rengia ir derina LDB IS vystymo technines specifikacijas bei reikalavimus tiekėjams;
2.7. planuoja LDB IS vystymo ir integravimo darbus, koordinuoja darbų vykdymo tvarką ir techninę priežiūrą;
2.8. planuoja ir koordinuoja Skyriaus darbuotojų darbą, vystant LDB IS, organizuoja sistemų  pakeitimų užsakymą ir diegimą;
2.9. nustato LDB IS pakeitimų prioritetus;
2.10. teikia siūlymus Lietuvos darbo biržos vadovybei dėl LDB IS integravimo su kitomis valstybės institucijomis bei privačiomis įdarbinimo tarnybomis;
2.11. analizuoja Lietuvos darbo biržos veiklos procesus, teikia pasiūlymus dėl šių procesų optimizavimo ir tobulinimo taikant ITT priemones;
2.12. užtikrina Lietuvos darbo biržoje ir teritorinėse darbo biržose veikiančių informacinių sistemų tarpusavio sąveiką;
2.13. planuoja ir organizuoja Lietuvos darbo biržos e. paslaugų vystymą bei plėtrą;
2.14. planuoja programinės įrangos įsigijimo/nuomos, LDB IS vystymo paslaugų viešuosius pirkimus;
2.15. rengia integracijos su kitomis valstybės informacinėmis sistemomis bei registrais projektus;
2.16. įgyvendina bendrus ES užimtumo tarnybų tinklo (EURES) ITT projektus;
2.17. teisės aktų nustatyta tvarka rengia naujus ITT plėtros projektus;
2.18. vykdo Lietuvos darbo biržos įgyvendinamų ITT plėtros projektų techninę priežiūrą;
2.19. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus, atsižvelgiant į sąveiką su kitų Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių vykdomomis funkcijomis;
2.20. atstovauja Lietuvos darbo biržai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose skyriaus kompetencijos srityje;
2.21. bendradarbiauja su Lietuvos darbo biržos struktūriniais padaliniais, teritorinėmis darbo biržomis, kitomis viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis, įmonėmis, užsienio valstybių institucijomis ITT plėtros bei integracijos klausimais;
2.22. bendradarbiauja su kitų valstybių užimtumo tarnybomis, analizuoja jų patirtį ir ITT naudojimo bei taikymo gerąją praktiką;
2.23. nagrinėja Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių ir teritorinių darbo biržų paklausimus bei rengia jiems atsakymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.24. analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį, formuluoja pasiūlymus ir rengia užduotis programinės įrangos kūrimui ir tobulinimui;
2.25. teikia pasiūlymus dėl darbuotojų karjeros planavimo, paskatinimų ir nuobaudų skyrimo bei veiklos vertinimo;
2.26. įgyvendina Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymus ir Veiklos vystymo departamento direktoriaus pavedimus;
2.27. dalyvauja darbo grupėse ir komisijose konkrečioms užduotims atlikti bei pasitarimuose;
2.28. nustato Skyriaus poreikį pirkimams ir teikia paraiškas pirkimų planui sudaryti, rengia perkamų prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo paraiškas;
2.29. dalyvauja įgyvendinant kitų struktūrinių padalinių veiklos procedūras;
2.30. nustato Skyriaus darbuotojų mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo poreikį ir teikia Veiklos vystymo departamento Personalo valdymo skyriui;
2.31. rengia Lietuvos darbo biržos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.32. nagrinėja Kokybės vadybos ir kontrolės skyriaus deleguotų asmenų skundus;
2.33. vizuoja Lietuvos darbo biržos įsakymų, sutarčių projektus ir kitus dokumentus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.34. tvarko Skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;
2.35. analizuoja geriausią Europos Sąjungos ir kitų šalių patirtį informacinių technologijų vystymo srityje bei teikia pasiūlymus dėl jos pritaikymo Lietuvos darbo biržoje;
2.36. nuolat kelia savo kvalifikaciją;
2.37. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir su įstaigos ar Skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Lietuvos darbo biržos direktoriaus ar Veiklos vystymo departamento direktoriaus pavedimus.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55