Reikalavimai ir funkcijos 

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą fizinių mokslų studijų srities matematikos arba informatikos studijų krypties arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
1.2. turėti 1 metų darbo patirtį informacinių sistemų administravimo ir vystymo srityje;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų kūrimą ir vystymą, valstybės institucijų interneto svetainių struktūrą ir turinį, informacinių sistemų duomenų saugą, asmens duomenų apsaugą, gyventojų užimtumo rėmimą, draudimą nuo nedarbo, Lietuvos darbo biržos veiklą, valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
1.4. gerai žinoti Microsoft SQL Server duomenų bazių valdymo sistemą, Microsoft SQL Server Management Studio ir Microsoft Office programinės įrangos paketus, mokėti SQL duomenų bazės užklausų kalbą;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.6. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei A2 lygiu.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. dalyvauja naujų informacinių sistemų kūrimo ir diegimo projektuose, teikia pastabas ir pasiūlymus, testuoja naujas sistemas;
2.2. atstovauja Lietuvos darbo biržai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose skyriaus kompetencijos srityje;
2.3. kontroliuoja Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos pakeitimų užsakymą, jų projektavimą, diegimą ir naujo funkcionalumo testavimą;
2.4. administruoja LDB informacinę sistemą ir jos duomenų bazę, teikia pasiūlymus dėl šios sistemos vystymo;
2.5.  vykdo duomenų bazių naudotojų registravimą ir jų teisių ir rolių suteikimą;
2.6. rengia duomenų apsikeitimo su kitomis institucijomis sutarčių projektus ir teikia derinimui Lietuvos darbo biržos struktūriniams padaliniams pagal kompetenciją;
2.7. konsultuoja ir moko Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų darbuotojus naudotis naujai sukurtomis LDB informacinių sistemų funkcijomis;
2.8.  atlieka nestandartinių užklausų rašymą ir duomenų atrinkimą pagal Lietuvos darbo biržos vadovybės ir struktūrinių padalinių poreikį;
2.9.  kuria pagalbines užklausas ir programas Lietuvos darbo biržos administruojamų Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų veiklai užtikrinti;
2.10. teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją pagal teisėsaugos ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų paklausimus bei asmeninius gyventojų prašymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.11. bendradarbiauja su Lietuvos darbo biržos struktūriniais padaliniais, teritorinėmis darbo biržomis, kitomis viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis, įmonėmis, ITT plėtros bei integracijos klausimais;;
2.12. nagrinėja Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių ir teritorinių darbo biržų paklausimus bei rengia jiems atsakymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.13. nustato LDB IS pakeitimų prioritetus;
2.14. analizuoja Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių ir teritorinių darbo biržų siūlymus LDB IS tobulinti;
2.15. analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį, formuluoja pasiūlymus ir rengia užduotis programinės įrangos kūrimui ir tobulinimui
2.16. įgyvendina Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymus, Lietuvos darbo biržos direktoriaus ir Veiklos vystymo departamento direktoriaus pavedimus;
2.17. dalyvauja darbo grupėse ir komisijose konkrečioms užduotims atlikti bei pasitarimuose;
2.18. dalyvauja įgyvendinant kitų struktūrinių padalinių veiklos procedūras;
2.19. nagrinėja Kokybės vadybos ir kontrolės skyriaus deleguotų asmenų skundus;
2.20. savarankiškai planuoja ir organizuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus bei užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku;
2.21. rengia teisės aktų ir kitų oficialių dokumentų projektus pagal šios pareigybės kompetenciją;
2.22. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55