Reikalavimai ir funkcijos 

 

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir informacijos mokslų studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
1.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos valdymo srityse;
1.3. turėti gerus darbo planavimo ir organizavimo įgūdžius;
1.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Europos Sąjungos ir Lietuvos užimtumo politiką;
1.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą; Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešosios informacijos gavimą ir pateikimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;
1.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;
1.8. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
1.9. puikiai mokėti lietuvių kalbą; anglų kalbą mokėti ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
1.10. gerai išmanyti diplomatinį ir tarnybinį protokolą, turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1 planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą: paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams bei kontroliuoja jų vykdymą, teikia pasiūlymus Lietuvos darbo biržos direktoriui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
2.2. atstovauja arba organizuoja tinkamą atstovavimą Lietuvos darbo biržai Tinkle ir bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis;
2.3. vykdo Lietuvos darbo biržos įsipareigojimus, susijusius su naryste Tinkle, pagal 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 573/2014/ES dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo;
2.4. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Tinklo programą ir metines veiklos ataskaitas;
2.5. organizuoja Lietuvos darbo biržos direktoriaus dalyvavimą ir dalyvauja Tinklo valdybos, darbo grupių posėdžiuose, konferencijose ir kt. renginiuose bei koordinuoja kitų Lietuvos darbo biržos darbuotojų dalyvavimą Tinklo renginiuose; 
2.6. koordinuoja lyginamojo mokymosi proceso įgyvendinimą Lietuvos darbo biržoje bei keitimąsi informacija ir gerąja praktika su Tinklo narėmis;
2.7. valdo nuolatinį komunikavimą ir keitimąsi informacija su Tinklo sekretoriatu Lietuvos darbo biržos veiklos, įskaitant ir EURES tinklą, klausimais, koordinuoja informacijos ir duomenų rengimą, derinimą ir teikimą įvairiems tinklo leidiniams, moksliniams pranešimams, ataskaitoms, el. užklausoms ir kt.;
2.8. analizuoja Tinklo, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų vykdomą užimtumo politiką Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, teikia Lietuvos darbo biržos direktoriui apibendrintą informaciją ir siūlymus dėl tarptautinio bendradarbiavimo plėtros;
2.9. organizuoja ir koordinuoja Lietuvos darbo biržos direktoriaus dalykinį ir logistinį pasirengimą vizitams užsienyje ir susitikimams su užsienio valstybių delegacijomis Lietuvoje, rengia komandiruočių ataskaitas ir nustatyta tvarka teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – Ministerija);
2.10. Ministerijai pavedus, rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais; atstovauja Lietuvos Respublikai, dalyvaudamas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių bei komitetų posėdžiuose ir pristatydamas Lietuvos poziciją nagrinėjamais klausimais;
2.11. formuoja ir organizuoja Lietuvos darbo biržos komunikacijos strategijos įgyvendinimą (toliau – Strategija);
2.12. organizuoja planų Strategijai įgyvendinti rengimą ir atsako už jų įgyvendinimą;
2.13. organizuoja ir/arba dalyvauja organizuojant Lietuvos darbo biržos veiklos pristatymą viešuosiuose ir reprezentaciniuose renginiuose (parodose, konferencijose, renginių cikluose ir kt.), pagal poreikį rengia šių renginių koncepcijas ir programas, organizuoja vizualinį apipavidalinimą ir komunikaciją; 
2.14. formuoja vieningą Lietuvos darbo biržos įvaizdį viešojoje erdvėje ir teikia siūlymus Lietuvos darbo biržos direktoriui jam palaikyti ir gerinti;
2.15. vertina pranešimų žiniasklaidoje poveikį Lietuvos darbo biržos įvaizdžiui; jo pagrindu teikia pasiūlymus Lietuvos darbo biržos direktoriui išorinės komunikacijos klausimais;
2.16. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant vieningą Lietuvos darbo biržos vertybių, organizacinės kultūros, dalykinio bendravimo, palankaus darbo klimato ir veiklos standartų sistemą;
2.17. nustato vidinio komunikavimo poreikį ir organizuoja vidinės komunikacijos kanalų bei priemonių planavimą;
2.18. Lietuvos darbo biržos direktoriaus pavedimu ir suderinęs su juo, organizuoja įgyvendina vidinės komunikacijos priemonių įgyvendinimą;
2.19. formuoja Lietuvos darbo biržos identitetą, organizuoja įstaigos tikslų ir vertybių sklaidą;
2.20. rengia Skyriaus nuostatus ir Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybės aprašymus, teikia Lietuvos darbo biržos direktoriui tvirtinti;
7.21. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą;
2.22. teikia Lietuvos darbo biržos direktoriui pasiūlymus dėl:
2.22.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.22.2. Skyriaus nuostatų ir pareigybių skaičiaus;
2.22.3. Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo;
2.22.4. valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo;
2.22.5. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;
2.22.6. komisijų ir darbo grupių specialioms užduotims vykdyti sudarymo ir kitais klausimais;
2.23. nustatyta tvarka atsiskaito Lietuvos darbo biržos direktoriui už Skyriaus veiklą;
2.24. įgyvendina Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymus ir pavedimus;
2.26. dalyvauja darbo grupėse ir komisijose konkrečioms užduotims atlikti bei pasitarimuose;
2.27. esant poreikiui, organizuoja dokumentų vertimą iš/į anglų kalbą ir kitų užsienio kalbų;
2.28. nustato Skyriaus poreikį pirkimams ir teikia paraiškas pirkimų planui sudaryti, rengia perkamų prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo paraiškas;
2.29. dalyvauja įgyvendinant kitų struktūrinių padalinių veiklos procedūras;
2.30. nustato Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo poreikį ir teikia Lietuvos darbo biržos Personalo valdymo skyriui;
2.31. nagrinėja Kokybės vadybos ir kontrolės skyriaus deleguotus asmenų skundus;
2.32. rengia Lietuvos darbo biržos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.33. rengia Lietuvos darbo biržos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.34. vizuoja Lietuvos darbo biržos įsakymų, sutarčių projektus ir kitus dokumentus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.35. pildo Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
2.36. tvarko Skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;
2.37. konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą Lietuvos darbo biržos valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir teritorinėms darbo biržoms tarptautinio bendradarbiavimo, komunikacijos strategijos įgyvendinimo, išorinės ir vidinės  komunikacijos klausimais;
2.38. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių, teritorinių darbo biržų ir kitų institucijų valstybės tarnautojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.39. laikosi Vidaus tvarkos taisyklių, Etikos kodekso, Darbo saugos ir Priešgaisrinės saugos taisyklių nuostatų reikalavimų;
2.40. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55