Reikalavimai ir funkcijos 

 
KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
 
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities žurnalistikos krypties išsilavinimą;
1.2. turėti 1 metų darbo su žiniasklaida, publikacijų, leidinių ir kitos informacinės medžiagos rengimo spaudai darbo rinkos ir socialiniais klausimais, patirtį;
1.3. išmanyti ryšių su visuomene veiklą ir pagrindinius visuomenės informavimo ir organizacijos įvaizdžio kūrimo ir palaikymo principus;
1.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos valdymo struktūra, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus, reguliuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, visuomenės informavimą, oficialios informacijos teikimo tvarką, užimtumo rėmimą, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei Dokumentų rengimo taisykles, korupcijos prevenciją;
1.5. mokėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
1.6. mokėti gerai dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint MS Outlook, Internet Explorer programomis;
1.7. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti tarnybinio protokolo reikalavimus;
1.8. puikiai mokėti lietuvių kalbą, o anglų ir rusų kalbas – B1 lygiu.
 
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. formuoja  ir įgyvendina Lietuvos darbo biržos komunikacijos strategiją;
2.2. rengia išorinės ir vidinės komunikacijos planus ir veiklos ataskaitas;
2.3. planuoja ir nustatyta tvarka teikia Skyriaus vedėjui priemones Skyriaus darbo planams ir veiklos ataskaitoms;
2.4. organizuoja ir (ar) dalyvauja rengiant Lietuvos darbo biržos viešuosius renginius (spaudos konferencijas, parodas, seminarus, pasitarimus, diskusijas ir kt.) Lietuvos darbo biržos veiklos klausimais;
2.5. vykdo išorinę Lietuvos darbo biržos komunikaciją, analizuoja iš išorės ateinančius pranešimus, jų pagrindu teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
2.6. vykdo vidinę Lietuvos darbo biržos komunikaciją,
2.7. formuoja vieningą Lietuvos darbo biržos įvaizdį viešojoje erdvėje ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui jam palaikyti ir gerinti;
2.8. dalyvauja formuojant Lietuvos darbo biržos identitetą, organizuoja įstaigos tikslų ir vertybių sklaidą;
2.9. vykdo Lietuvos darbo biržos ryšių su visuomene atstovo funkcijas: rengia ir platina pranešimus žiniasklaidai, su Lietuvos darbo biržos direktoriumi derina oficialią Lietuvos darbo biržos poziciją pranešimams spaudai, rengia ir teikia atsakymus į žurnalistų užklausas, koordinuoja informacijos, skirtos viešinimui, pateikimą Komunikacijos skyriui iš Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių ir teritorinių darbo biržų, organizuoja interviu su žiniasklaidos atstovais, rengia komentarus žiniasklaidai ir straipsnius, susijusius su Lietuvos darbo biržos veikla, palaiko tiesioginius kontaktus su visuomenės informavimo priemonių atstovais, organizuoja spaudos konferencijas ir rengia joms informacinius paketus;
2.10. teikia teisingą, tikslią ir nešališką informaciją apie Lietuvos darbo biržos veiklą visuomenei, valstybės institucijoms, įstaigoms, kitoms Lietuvos ir užsienio institucijoms ir organizacijoms;
2.11. atlieka informacijos žiniasklaidoje stebėseną ir teikia apibendrinimus Lietuvos darbo biržos direktoriui ir kitiems darbuotojams, teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl visuomenės nuomonės formavimo;
2.12. bendradarbiauja su Ministerijos patarėju ryšiams su visuomene ir Ryšių su visuomene skyriumi, prireikus derina oficialią Lietuvos darbo biržos poziciją viešinimo klausimais, dalyvauja organizuojant Ministerijos viešinimo renginius, teikia Ministerijai nustatyta tvarka savaitės renginių suvestines, informaciją leidiniams ir kt.;
2.13. administruoja Lietuvos darbo biržos interneto svetainę Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, teikia siūlymus dėl jos tobulinimo, kontroliuoja, kad Lietuvos darbo biržos internetinio puslapio struktūra atitiktų valstybinėms įstaigoms keliamus reikalavimus;
2.14. sistemingai renka valstybės institucijų ir žiniasklaidos pateikiamą informaciją, susijusią su Lietuvos darbo biržos veikla, ją analizuoja, teikia Lietuvos darbo biržos direktoriui siūlymus dėl reagavimo į netikslią ar negatyvią informaciją, nustato žinių apie Lietuvos darbo biržą ir jos veiklą poreikį bei inicijuoja jos surinkimą iš struktūrinių padalinių;
2.15. valdo komunikacijos krizes;
2.16. Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais rengia vidinių mokymų medžiagą, veda mokymus; 
2.17. suderinęs su Skyriaus vedėju, įgyvendina vidinės komunikacijos priemones;
2.18. rengia ir platina vidines naujienas, koordinuoja keitimąsi informacija tarp struktūrinių padalinių; 
2.19. koordinuoja teritorinių darbo biržų viešųjų ryšių veiklą, konsultuoja darbo su regionine žiniasklaida klausimais;
2.20. dalyvauja vykdant ir tobulinant Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų vidinę komunikaciją, kontroliuoja informacijos sklaidą ir komunikaciją tarp Lietuvos darbo biržos ir teritorinių padalinių;
2.21. organizuoja ir koordinuoja Lietuvos darbo biržos metinių veiklos ataskaitų ir leidinių, reprezentuojančių Lietuvos darbo biržos veiklą, rengimą;
2.22. fotografuoja Lietuvos darbo biržos renginius ir įvykius, tvarko nuotraukų archyvą;
2.23. rengia oficialias Lietuvos darbo biržos direktoriaus sveikinimo kalbas, padėkas, pranešimus, kitus proginius ir viešuosius tekstus;
2.24. atsako už sutarčių su visuomenės informavimo priemonėmis, žiniasklaidos planavimo ir reklamos agentūromis rengimą ir vykdymą;
2.25. prenumeruoja spaudą ir paskirsto užprenumeruotus leidinius jų gavėjams;
2.26. išvykdamas ar išeidamas atostogų, Skyriaus vedėjui perduoda informaciją apie visus nebuvimo laikotarpio žinomus ir tikėtinus darbus;
2.27. užtikrina savo atliktų darbų kokybę, darbo metu gautos informacijos konfidencialumą;
2.28. rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.29. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
2.30. konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą Lietuvos darbo biržos valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir teritorinėms darbo biržoms bendravimo su žiniasklaida, viešųjų ryšių, kitais išorinės ir vidinės komunikacijos klausimais;
2.31. rengia technines specifikacijas viešiesiems priskirtų skyriaus kompetencijai paslaugų ir prekių pirkimams rengimą ir dalyvauja nustatant kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams;
2.32. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
2.33. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Lietuvos darbo biržos, teritorinių darbo biržų ir kitų institucijų valstybės tarnautojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.34. laikosi Vidaus tvarkos taisyklių, Etikos kodekso, Darbo saugos ir Priešgaisrinės saugos taisyklių nuostatų reikalavimų;
2.35. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55