Reikalavimai ir funkcijos 

 

DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešojo administravimo įstaigų veiklą, archyvų darbą, dokumentų valdymą;
1.4. būti susipažinusiam su supaprastintus viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais;
1.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
1.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer programomis;

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą: paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams bei kontroliuoja jų vykdymą, atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą, teikia pasiūlymus Veiklos valdymo departamento direktoriui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
2.2. rengia dokumentų valdymo politiką;
2.3. rengia dokumentų valdymo politikos įgyvendinimo planus ir jų pakeitimus bei koordinuoja juos įgyvendinimą;
2.4. organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) veiklos dokumentų valdymą pagal teisės aktų reikalavimus, rūpinasi dokumentų valdymo procedūrų tobulinimu;
2.5. rengia Skyriaus nuostatus ir Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybės aprašymus, suderinus su Veiklos valdymo departamento direktoriumi, teikia Lietuvos darbo biržos direktoriui tvirtinti;
2.6. teikia Veiklos valdymo departamento direktoriui pasiūlymus dėl:
2.6.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.6.2. skyriaus nuostatų ir pareigybių skaičiaus;
2.6.3. Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo;
2.6.4. valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo;
2.6.5. komisijų ir darbo grupių specialioms užduotims vykdyti sudarymo ir kitais klausimais;
2.7. teikia pasiūlymus direktoriui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;
2.8. nustatyta tvarka atsiskaito Veiklos valdymo departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;
2.9. atsako už viešai privalomos skelbti informacijos turinio parengimą ir viešinimą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.10. organizuoja pavedimų vykdymo terminų kontrolę, teikia ataskaitas;
2.11. rengia teisės aktų projektus dokumentų valdymo klausimais, teikia dėl jų išvadas. Dalyvauja derinant dokumentų formų projektus;
2.12. organizuoja darbo grupių ir komisijų skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti sudarymą, dalyvauja jų veikloje;
2.13. konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą Lietuvos darbo biržos valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir teritorinėms darbo biržoms dokumentų valdymo klausimais;
2.14. koordinuoja kompiuterizuotos dokumentų valdymo sistemos funkcionavimo tobulinimą ir plėtrą;
2.15. koordinuoja elektroninių dokumentų naudojimo plėtrą;
2.16. atsako už vieningą dokumentų rengimo ir tvarkymo sistemą teritorinėse darbo biržose,
2.17. numato skyriaus veiklos perspektyvą, domisi naujomis, pažangiomis elektroninių dokumentų valdymo informacinėmis technologijomis ir jų įdiegimo galimybėmis. Teikia pasiūlymus bei įgyvendina priemones skyriaus veiklai tobulinti;
2.18. organizuoja Lietuvos darbo biržos posėdžių, pasitarimų, medžiagos pateikimą, Lietuvos darbo biržos įsigytų knygų ir kitų leidinių tvarkymą ir apskaitą;
2.19. dalyvauja dokumentų ekspertų komisijos darbe;
2.20. organizuoja Lietuvos darbo biržos archyve saugomų dokumentų apskaitos tvarkymą bei sudarytų dokumentų bylų priėmimą saugoti;
2.21. administruoja įslaptintą informaciją;
2.22. atstovauja skyriui Lietuvos darbo biržoje ir kitose valstybinėse institucijose ir įstaigose;
2.23. vertina tiesiogiai pavaldžių skyriaus darbuotojų veiklą, rūpinasi darbuotojų darbo sąlygomis, kvalifikacijos tobulinimu;
2.24. rengia ir pasirašo siunčiamus dokumentus dėl Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymų ir kitų vidaus dokumentų siuntimo ir kitais klausimais, siekiant užtikrinti skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą laiku;
2.25. dalyvauja:
2.25.1. tikrinant teritorines darbo biržas skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.25.2. darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo, dokumentų  valdymo klausimais;
2.26. vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;
2.27. nagrinėja Kokybės vadybos ir kontrolės skyriaus deleguotus asmenų skundus;
2.28. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos, Lietuvos valstybinių archyvų, teritorinių darbo biržų ir kitų institucijų valstybės tarnautojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.29. atlieka kitas jam pavestas su skyriaus veikla susijusias funkcijas.
2.30. laikosi Vidaus tvarkos taisyklių, Etikos kodekso, Darbo saugos ir Priešgaisrinės saugos taisyklių nuostatų reikalavimų;
2.31. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Lietuvos darbo biržos direktoriaus, Veiklos valdymo departamento direktoriaus pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55