Reikalavimai ir funkcijos 

 

METODOLOGIJOS IR STEBĖSENOS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais užsienio piliečių įdarbinimą Lietuvos Respublikoje, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo kodeksu, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais laisvą asmenų judėjimą, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais pabėgėlių ir humanitarinį statusą turinčių asmenų teisinę ir socialinę integraciją, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
1.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, prognozes;
1.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, ir Internet Explorer programomis;
1.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.6. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. registruoja darbdavių pateiktus prašymus dėl leidimų užsieniečiams laikinai dirbti Lietuvoje išdavimo;
2.2. remiantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais tikrina per teritorines darbo biržas darbdavių pateiktus prašymus su dokumentais dėl leidimų dirbti užsieniečiams išdavimo Lietuvos Respublikoje; informuoja teritorines darbo biržas ir darbdavius apie trūkstamus dokumentus bei nustatytų trūkumų pašalinimo galimybes;
2.3. tikrina, ar yra užregistruotos laisvos darbo vietos, į kurias darbdaviai ketina įdarbinti užsieniečius;
2.4. tikrina rekomendacijų išduoti ar atsisakyti išduoti leidimą dirbti užsieniečiui Lietuvos Respublikoje pagrįstumą atsižvelgiant į Lietuvos darbo rinkos poreikius;
2.5. kontroliuoja, ar teritorinė darbo birža suformavo rekomendaciją išduoti leidimą dirbti užsieniečiui, nustatyta tvarka įvertinusi nacionalinės darbo rinkos poreikius bei galimybes paskelbtas laisvas darbo vietas užpildyti nacionaline darbo jėga;
2.6. tikrina, ar užsieniečio kvalifikacija ir turima darbo patirtis atitinka būsimo darbo pobūdžio ir užregistruotos laisvos darbo vietos kvalifikacijos reikalavimus;
2.7. atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius, teisės aktuose nustatytais terminais rengia sprendimų dėl leidimų dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, jų galiojimo pratęsimo, atsisakymo išduoti arba pratęsti jų galiojimą ir jų panaikinimo projektus,  išduoda nustatytos formos leidimus dirbti užsieniečiams;
2.8. darbdaviui pateikus atskirą prašymą ir valstybinės rinkliavos sumokėjimą įrodančio dokumento kopiją parengia ir išduoda leidimų dirbti dublikatus;
2.9. nustatytos formos žurnale apskaito darbdavių su užsieniečiais sudaromas darbo sutartis;
2.10. dalyvauja tvarkant užsieniečiams išduotų leidimų dirbti duomenų bazę;
2.11. teisės aktų nustatyta tvarka informuoja darbdavius, Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitas suinteresuotas institucijas apie leidimų dirbti užsieniečiams išdavimą, galiojimo laiko pratęsimą, atsisakymą išduoti leidimą dirbti;
2.12. vykdo gautų dokumentų ir išduodamų leidimų dirbti, jų pratęsimų, leidimų dirbti panaikinimo apskaitą bei analizę;
2.13. rengia ir teikia informacijas, ataskaitas ir kitus oficialius dokumentus kompetencijos klausimais;
2.14. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje jo kompetencijos klausimais;
2.15. nagrinėja raštus, piliečių ir kitų asmenų skundus ir prašymus savo kompetencijos klausimais, rengia atsakymų projektus;
2.16. užtikrina savo atliktų darbų kokybę, darbo metu gautos informacijos konfidencialumą;
2.17. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
2.18.laikosi Vidaus tvarkos taisyklių, Etikos kodekso, Darbo saugos ir Priešgaisrinės saugos taisyklių nuostatų reikalavimų;
2.19. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Lietuvos darbo biržos ir skyriaus vadovybės pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55