Reikalavimai ir funkcijos 

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS VYRESNYSIS SPECIALISTAS

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinį išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo administravimo įstaigos veiklą, piliečių ir kitų asmenų aptarnavimą, darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimą ir tvarkymą, tarnybinį protokolą;
1.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.5. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer, kita įstaigos technika;
1.6. sugebėti greitai orientuotis ir operatyviai priimti sprendimus netipiškose situacijose;
1.7. žinoti etikos ir etiketo normas.

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. vykdo atvykstančių asmenų registraciją, teikia reikiamą informaciją atvykstantiems;
2.2. užtikrina, kad lankytojai po patalpas nevaikščiotų be Lietuvos darbo biržos darbuotojų palydos;
2.3. vidaus ryšio priemonėmis praneša Lietuvos darbo biržos darbuotojams apie lankytojų atvykimą;
2.4. teikia pirminę informaciją telefonu, peradresuoja kompetentingiems Lietuvos darbo biržos darbuotojams skambučius pagal kompetenciją;
2.5. stebi, kad visi Lietuvos darbo biržoje esantys asmenys netrikdytų įstaigos vidaus darbo tvarkos, o prireikus ir įspėja juos, neleidžia į Lietuvos darbo biržos pastatą asmenų, neturinčių reikalų, susijusių su Lietuvos darbo biržos veikla;
2.6. asmenis, pažeidusius viešąją tvarką, neleistinai prasiskverbusius į patalpas ar besikėsinančius į darbuotojų ar klientų sveikatą, gyvybę ar turtą Lietuvos darbo biržos patalpose, sulaiko, išvesdina iš patalpų, o reikalui esant perduoda policijos pareigūnams;
2.7. užpuolus pastatą, jo darbuotojus ar klientus, praneša policijos budinčiajai daliai, imasi visų priemonių užpuolimui atremti;
2.8. apie konfliktinius atvejus nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją;
2.9. kasdien atvykęs į darbą, patikrina, ar tvarkingos ryšio, signalizacijos, apsaugos sistemos, gaisrinė signalizacija, priima budėjimo pamainą;
2.10. stebi, ar veikia gaisrinė ir apsaugos signalizacija, sugedus signalizacijai praneša apsaugos paslaugas teikiančiai organizacijai ir Skyriaus vedėjui;
2.11. užtikrina Lietuvos darbo biržos darbuotojų, lankytojų, materialinių vertybių, patalpų saugumą;
2.12. kontroliuoja materialinių vertybių įnešimą ir išnešimą, neleidžia be leidimo (materialinių vertybių išdavimo važtaraščio) išnešti materialinių vertybių iš Lietuvos darbo biržos pastato;
2.13. įsijungus saugojimo vietoje gaisro perspėjimo signalizacijai, nelesiant praneša Skyriaus vedėjui, kad šis patikrintų, ar nėra gaisro židinio, degėsių kvapo, esant reikalui, iškviečia ugniagesius;
2.14. stebi, kad pastato fojė nebūtų palikta pašalinių, įtartinų daiktų, ryšulių, paketų;
2.15. priima ir perduoda registruojantiems dokumentus darbuotojams gautas iš lankytojų, pašto ar kurjerių paslaugas teikiančių tiekėjų pašto siuntas ir dokumentus;
2.16. praneša Skyriaus vedėjui apie pagalbos būtinumą atvykus neįgaliajam lankytojui;
2.17. po darbo valandų nepalieka darbo vietos, kol neatvyks jį keičiantis pagal nustatytą grafiką apsaugos paslaugas teikiančio tiekėjo paskirtas sargas; šiam laiku neatvykus į darbą, nedelsiant praneša apie tai Skyriaus vedėjui ir apsaugos paslaugas teikiančiai organizacijai; darbo vietą palieka tik organizavus budėjimo perėmimą;
2.18. pildo dokumentacijos plane priskirtus apskaitos žurnalus;
2.19. saugo darbo vietoje esančius raktus nuo patalpų, nustatyta tvarka išduoda juos Lietuvos darbo biržos darbuotojams bei valymo paslaugas teikiančio tiekėjo paskirtiems valytojams;
2.20. rengia ir skelbia švieslentėje skelbimus apie renginius ar kitą informaciją;
2.21. planuoja renginius ir Lietuvos darbo biržos salių panaudojimą;
2.22. rengia patalpas renginiams ir sutvarko jas pasibaigus renginiui;
2.23. pagal patvirtintas sąmatas renginių dalyviams parengia kavą, pateikia mineralinį vandenį ir kitą;
2.24. aktyviai padeda Lietuvos darbo biržos darbuotojams vykdyti savo tarnybines funkcijas, kai jos susijusios su asmenų priėmimu ir aptarnavimu;
2.25. saugo patikėtas informacijos ir tarnybines paslaptis;
2.26. nepatiki savo pareigų vykdymo kitam nepaskirtam asmeniui, savavališkai nepalieka darbo vietos ir neatlieka darbų, nesusijusių su darbo užduoties vykdymu;
2.27. aptarnaujant klientus laikosi tarnybinės etikos ir etiketo normų, laikantis tarnybinės etikos normų, sprendžia konfliktiškų asmenų priėmimo klausimą;
2.28. dirba apsivilkęs tvarkingais dalykiškais drabužiais;
2.29. griežtai laikosi vidaus tvarkos taisyklių;
2.30. planuoja savo veiklą, prisideda rengiant skyriaus planus, rengia oficialių dokumentų Skyriaus kompetencijos klausimais projektus;
2.31. vykdo Lietuvos darbo biržos pastato elektros energijos, šilumos, vandens sunaudojimo apskaitą ir kontrolę;
2.32. vykdo savo funkcijas, pavedimus ir užduotis nepažeisdamas nustatytų terminų, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei asmeniškai atsako už tinkamą jų vykdymą;
2.33. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir su įstaigos ar Skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Lietuvos darbo biržos direktoriaus, Veiklos valdymo departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55