Reikalavimai ir funkcijos 

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS VYRESNYSIS SPECIALISTAS

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti  ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnį nei 2 metų automobilio vairavimo stažą;
1.3. turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą vairuoti B (arba C, jei vairuos ne tik lengvąjį automobilį) kategorijos transporto priemones ir medicinos įstaigos leidimą dirbti tą darbą;
1.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, prognozuoti rezultatus;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
1.6. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
1.7. būti susipažinusiam su turto valdymą reglamentuojančiais teisės aktais;
1.8. išmanyti Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksą, Kelių eismo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“.

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. veda Lietuvos darbo biržos tarnybinių automobilių apskaitą;
2.2. rūpinasi tinkamu Lietuvos darbo biržos tarnybinių lengvųjų automobilių (toliau – automobiliai) naudojimu, užtikrina tinkamą autotransporto techninę būklę, eksploatavimą, remontą ir saugojimą, dalyvauja planuojant lėšų poreikį šios funkcijos įgyvendinimui;
2.3. vairuoja automobilius turėdamas nustatyta tvarka išduotą kelionės lapą, esant tarnybos reikmėms, veža nurodytu maršrutu Lietuvos darbo biržos darbuotojus, vykdo transporto paslaugų užsakymus;
2.4. materialiai atsako už jam priskirtus automobilius, kurą, atsargines automobilių dalis;
2.5. prižiūri automobilius, kompetencijos ribose nustato automobilio gedimus ir remontuoja smulkius automobilių gedimus;
2.6. pagal nustatytą automobilių techninio aptarnavimo periodiškumą arba automobiliui sugedus, organizuoja jo pristatymą techniniam aptarnavimui, remontui;
2.7. priima paslaugas, susijusias su automobilių aptarnavimu, remontu ir priežiūra;
2.8. perka kurą, kitas sąnaudines medžiagas ir būtinas automobilių priežiūros priemones pagal galiojančias pirkimo sutartis, vizuoja pirkimo dokumentus;
2.9. kontroliuoja automobilių skaitiklių tvarkingumą, automobilių privalomą komplektaciją;
2.10. kontroliuoja automobilių degalų, tepalų ir kitų sąnaudonių medžiagų sunaudojimo normas, teikia pasiūlymus dėl automobilio degalų sunaudojimo normos patikslinimo;
2.11. veda automobilio ridos apskaitą;
2.12. kelionės lape užpildo duomenis apie kiekvieną važiavimą;
2.13. atsiskaitydamas kelionės lapus ir sąnaudinių medžiagų pirkimo dokumentus nustatyta tvarka atiduoda finansų apskaitą tvarkančio skyriaus atsakingam darbuotojui;
2.14. palaiko automobiliuose švarą ir tvarką;
2.15. tikrina automobilio techninę būklę prieš išvykstant ir grįžus iš kelionės;
2.16. laikosi darbo ir poilsio laiko režimo;
2.17. jei dėl kokių nors priežasčių grįžta į Lietuvos darbo biržą anksčiau ar vėliau nurodyto laiko, apie tai informuoja Skyriaus vedėją arba, jo nesant, - Veiklos valdymo departamento direktorių;
2.18. pristato esant būtinybei iš tiekėjų prekes, iš pašto skyrių didelio svorio siuntas, pakrauna ir iškrauna vežamus dokumentus ar krovinius;
2.19. dalyvauja organizuojant renginius, delegacijų ir svečių priėmimą, jų aptarnavimą ir organizacinį aprūpinimą;
2.20. dalyvauja organizuojant pastatų, patalpų, teritorijos ir įrangos priežiūrą;
2.21 dalyvauja ir padeda įrengiant Lietuvos darbo biržos darbuotojų darbo vietas;
2.22. dalyvauja vykdant patikrinimus, inventorizacijas;
2.23. pagal kompetenciją rengia ir teikia Skyriaus vedėjui duomenis, informaciją ir ataskaitas;
2.24. informuoja Skyriaus vedėją apie iškilusias problemas ir teikia pasiūlymus;
2.25. nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo veiklą;
2.26. vykdo savo funkcijas, pavedimus ir užduotis nepažeisdamas nustatytų terminų, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei asmeniškai atsako už tinkamą jų vykdymą;
2.27. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir su įstaigos ar Skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Lietuvos darbo biržos direktoriaus, Veiklos valdymo departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55