Reikalavimai ir funkcijos 

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS VYRESNYSIS SPECIALISTAS

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
1.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų bendrą darbo patirtį ir ne mažesnę nei 3 metų automobilio vairavimo patirtį;
1.3. turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą vairuoti B (arba C, jei vairuos ne tik lengvąjį automobilį) kategorijos transporto priemones ir medicinos įstaigos leidimą dirbti tą darbą;
1.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, prognozuoti rezultatus;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer programomis
1.7. būti susipažinusiam su turto valdymą reglamentuojančiais teisės aktais;
1.8. išmanyti Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksą, Kelių eismo taisykles;
1.9. mokėti, žinoti ir išmanyti:
1.9.1. vairuoti lengvąjį automobilį;
1.9.2. vykdyti kelių eismo ir saugos vežant žmones reikalavimus;
1.9.3. automobilio mechanizmų ir prietaisų paskirtį, sandarą, išdėstymą, gedimo požymius ir priežastis;
1.9.4. techninės priežiūros tvarką ir priemones, jos atlikimo nuoseklumą ir terminus;
1.9.5. kelio dangos klasifikaciją ir važiavimo ja sąlygas įvairiomis klimatinėmis ir paros sąlygomis;
1.9.6. saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos, eismo saugumo reikalavimus;
1.9.7. kuro ir tepalų klasifikaciją, savybes ir sunaudojimo normas;
1.9.8. pirmosios medicinos pagalbos suteikimo būdus ir priemones;
1.9.9. Kelių eismo taisyklių pažeidimų priežastis ir būdus jiems išvengti;
1.9.10. automobilių naudojimo dokumentų pildymo tvarką ir reikalavimus, benzino sąnaudų atsiskaitymo tvarką;
1.9.11. civilinę ir baudžiamąją atsakomybę už automobilio eksploatavimo ir eismo saugumo reikalavimų pažeidimus;
1.9.12. autotransporto priemonių techninio aptarnavimo periodiškumą;
1.9.13. savarankiškai pašalinti smulkius automobilio gedimus;
1.9.14. suteikti pirmąją medicinos pagalbą nelaimingo atsitikimo metu.
1.10. Mokėti bendrauti su žmonėmis laikantis tarnybinės etikos, būti pareigingam, atsakingam, sąžiningam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam.

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. veda Lietuvos darbo biržos tarnybinių automobilių apskaitą;
2.2. rūpinasi tinkamu Lietuvos darbo biržos tarnybinių lengvųjų automobilių (toliau – automobiliai) naudojimu, užtikrina tinkamą autotransporto techninę būklę, eksploatavimą, remontą ir saugojimą, dalyvauja planuojant lėšų poreikį šios funkcijos įgyvendinimui;
2.3. vairuoja automobilius, esant tarnybos reikmėms veža nurodytu maršrutu Lietuvos darbo biržos darbuotojus, vykdo transporto paslaugų užsakymus;
2.4. materialiai atsako už jam priskirtus automobilius, kurą, atsargines automobilių dalis;
2.5. pagal Kelių eismo taisyklių reikalavimus prižiūri ir remontuoja automobilius;
2.6. pagal nustatytą automobilių techninio aptarnavimo periodiškumą, arba automobiliui sugedus, organizuoja jo pristatymą techniniam aptarnavimui, remontui;
2.7. priima paslaugas, susijusias su automobilių aptarnavimu, remontu ir priežiūra;
2.8. perka kurą, kitas sąnaudines medžiagas ir būtinas automobilių priežiūros priemones pagal galiojančias pirkimo sutartis, vizuoja pirkimo dokumentus;
2.9. kontroliuoja automobilių skaitiklių tvarkingumą, automobilių privalomą komplektaciją;
2.10. kontroliuoja automobilių degalų sunaudojimo normas, teikia pasiūlymus dėl automobilio degalų sunaudojimo normos patikslinimo;
2.11. darbo metu privalomai turi:
2.11.1. galiojantį vairuotojo pažymėjimą vairuoti B (arba C, jei vairuos ne tik lengvąjį automobilį) kategorijos transporto priemones;
2.11.2. transporto priemonės registracijos liudijimą, techninės apžiūros ir draudimo dokumentus;
2.11.3. nustatyta tvarka išduotą kelionės lapą.
2.12. veda automobilio degalų, tepalų ir kitų sąnaudinių medžiagų ir ridos apskaitą;
2.13. kelionės lape užpildo duomenis apie kiekvieną važiavimą;
2.14. atsiskaitydamas kelionės lapus ir sąnaudinių medžiagų pirkimo dokumentus nustatyta tvarka atiduoda finansų apskaitą tvarkančio skyriaus atsakingam darbuotojui;
2.15. palaiko automobiliuose švarą ir tvarką;
2.16. tikrina automobilio techninę būklę prieš išvykstant ir grįžus iš kelionės;
2.17. kompetencijos ribose nustato automobilio gedimus ir juos pašalina; 
2.18. taupo degalus, tepalus nepakenkiant automobilio techninei būklei;
2.19. užtikrina:
2.19.1. saugų keleivių vežimą visą kelionės laiką;
2.19.2. automobilio eksploatavimo ir stovėjimo reikalavimų vykdymą;
2.20. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:
2.20.1. avarijas, nelaimingus atsitikimus, padarytus dėl jo kaltės;
2.20.2. kelių eismo saugumo, saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės apsaugos, aplinkos ir turto apsaugos, asmens higienos, vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų pažeidimus;
2.20.3. žalą, padarytą Lietuvos darbo biržai dėl savo kaltės ar neatsargumo;
2.21. laikosi darbo ir poilsio laiko režimo;
2.22. jei dėl kokių nors priežasčių grįžta į Lietuvos darbo biržą anksčiau ar vėliau nurodyto laiko, apie tai informuoja Skyriaus vedėją arba, jo nesant Veiklos valdymo departamento direktorių;
2.22. pristato esant būtinybei iš tiekėjų prekes, iš pašto skyrių didelio svorio siuntas, pakrauna ir iškrauna vežamus dokumentus ar krovinius;
2.23. dalyvauja organizuojant renginius, delegacijų ir svečių priėmimą, jų aptarnavimą ir organizacinį aprūpinimą;
2.24. dalyvauja organizuojant pastatų, patalpų, teritorijos ir įrangos priežiūrą;
2.25 dalyvauja ir padeda įrengiant Lietuvos darbo biržos darbuotojų darbo vietas;
2.25. dalyvauja vykdant patikrinimus, inventorizacijas;
2.26. pagal kompetenciją rengia ir teikia Skyriaus vedėjui duomenis, informaciją ir ataskaitas;
2.27. informuoja Skyriaus vedėją apie iškilusias problemas ir teikia pasiūlymus;
2.28. nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo veiklą;
2.29. laikosi Vidaus tvarkos taisyklių, Etikos kodekso, Darbo saugos ir Priešgaisrinės saugos taisyklių nuostatų reikalavimų;
 2.30. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Lietuvos darbo biržos direktoriaus, Veiklos valdymo departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo ir pavedimus , siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55