Reikalavimai ir funkcijos 

 

TEISĖS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties bakalauro ir magistro laipsnio išsilavinimą ar jam prilygintą vientisųjų teisės studijų magistro išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį darbo, civilinės ir/ar administracinės teisės ir/ar užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo srityse;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo klausimus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešuosius pirkimus, Lietuvos darbo biržos veiklą, dokumentų rengimą, administracinių bylų teiseną, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų, Darbo, Civilinio, Civilinio proceso, Baudžiamojo proceso kodeksų pagrindines nuostatas ir principus;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, analitiškai įvertinti problemas, modeliuoti situacijas ir prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. gerai mokėti valstybinę kalbą, sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti ir įforminti dokumentus, prezentacinę medžiagą;
1.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook.
1.7. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą ne mažesniu nei C1 lygiu.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą:
2.1.1. koordinuoja Lietuvos darbo biržos teisės aktų, kuriais nustatomos elgesio taisyklės ir kuriais reglamentuojama Lietuvos darbo biržos bei teritorinių darbo biržų veikla, (toliau – norminiai teisės aktai) projektų rengimą;
2.1.2. organizuoja procesinių dokumentų projektų rengimą ir pasirašytų dokumentų teikimą išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms ir visų instancijų teismams bei rengia procesinių dokumentų projektus;
2.1.3. organizuoja atstovavimą ir atstovauja Lietuvos darbo biržai dalyvaudamas išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijų, teismo ir kitų institucijų ar įstaigų (toliau – institucijos) posėdžiuose, kreditorių susirinkimuose;
2.1.4. suderinęs su Finansų, teisės ir pirkimų departamento direktoriumi, teikia siūlymus Lietuvos darbo biržos direktoriui dėl sprendimų apskundimo;
2.1.5. užtikrina Skyriui nustatytų teikti teisinių ginčų ataskaitų ir suvestinių pateikimą nepažeidžiant nustatytų terminų;
2.1.6. organizuoja ir koordinuoja:
2.1.6.1. įsiteisėjusių sprendimų vykdymą;
2.1.6.2. Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų veiklai aktualios teismų praktikos apibendrinimą ir sklaidą, aktualios teismų praktikos sąvado rengimą, jo sklaidą ir atnaujinimą pagal poreikį;
2.1.6.3. Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų veikloje sudaromų sutarčių pavyzdžių rengimą bei dalyvavimą rengiant ir derinant Lietuvos darbo biržos vardu ar teritorinių darbo biržų vardu sudaromų sutarčių projektus;
2.1.6.4. Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymų, kuriais užtikrinamas Lietuvos darbo biržos vidaus administravimas ir savarankiškas funkcionavimas, (toliau – vidaus teisės aktai) ir kitų dokumentų, nepriskirtų kitų Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių kompetencijai, projektų rengimą bei dalyvavimą rengiant vidaus, norminių teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
2.1.6.5. Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių parengtų norminių teisės aktų ir kitų dokumentų projektų teisinį vertinimą, siūlymų dėl jų tobulinimo teikimą, registravimą Teisės aktų informacinėje sistemoje, Lietuvos darbo biržos priimtų norminių teisės aktų skelbimą Teisės aktų registre;
2.1.6.6. kitų institucijų Lietuvos darbo biržai pateiktų derinti teisės aktų projektų vertinimą ir galutinių Lietuvos darbo biržos išvadų rengimą bei skelbimą Teisės aktų informacinėje sistemoje;
2.1.6.7. Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, kuriais reglamentuojama Lietuvos darbo biržos bei teritorinių darbo biržų veikla, vertinimą ir galutinių siūlymų, suderinęs su Finansų, teisės ir pirkimų departamento direktoriumi, Lietuvos darbo biržos direktoriui arba Lietuvos darbo biržos siūlymų projektų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl šių teisės aktų tobulinimo rengimą ir teikimą;
2.1.6.8. Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų darbuotojų apie naujai įsigaliojusius teisės aktus ar jų projektus informavimą ir Skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų sąrašų rengimą bei jų atnaujinimą;
2.1.6.9. dokumentų, kuriuose pateikiama Lietuvos darbo biržos nuomonė dėl teisės aktų, kuriais reglamentuojama Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų veikla, taikymo, projektų ir teiktų konsultacijų ir nuomonių dėl šių teisės aktų taikymo sąvado rengimą, jo sklaidą ir atnaujinimą;
2.1.6.10. Lietuvos darbo biržos veiklą, susijusią su asmens duomenų apsauga;
2.1.6.11. Lietuvos darbo biržos interneto svetainės atitikimo teisės aktuose nustatytiems reikalavimams vertinimą;
2.1.6.12. Skyriaus parengtų ir pasirašytų dokumentų duomenų suvedimą į Lietuvos darbo biržos dokumentų valdymo sistemą ir išsiuntimą elektroniniu paštu gavėjams;
2.1.6.13. medžiagos rengimą ir pristatymą Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų darbo pasitarimuose ir kituose renginiuose;
2.1.6.14. Skyriaus poreikio pirkimams nustatymą ir paraiškų pirkimų planui sudaryti teikimą, perkamų prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo paraiškų rengimą;
2.1.6.15. Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikio nustatymą, pasiūlymų ir užduočių programinės įrangos kūrimui ir tobulinimui parengimą, dalyvavimą testuojant sukurtą programinę įrangą;
2.1.6.16. Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą;
2.1.7. dalyvauja:
2.1.7.1. svarstant Lietuvos darbo biržos siūlymus dėl norminių teisės aktų tobulinimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje;
2.1.7.2. rengiant Lietuvos darbo biržos metinių veiklos planų projektus ir teritorinių darbo biržų veiklos planus;
2.1.7.3. įgyvendinant kitų struktūrinių padalinių veiklos procedūras;
2.1.7.4. darbo grupių ir komisijų konkrečioms užduotims atlikti veikloje;
2.1.8. teikia konsultacijas Lietuvos darbo biržos darbuotojams ir teritorinių darbo biržų valstybės tarnautojams, vykdantiems funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisė, dėl norminių teisės aktų taikymo ir kitais teisinio pobūdžio klausimais ir užtikrina, kad tokias konsultacijas teiktų Skyriaus darbuotojai;
2.1.9. pagal poreikį užtikrina Skyriaus atstovų dalyvavimą nagrinėjant ir rengiant atsakymų į asmenų skundus, deleguotus Kokybės vadybos ir kontrolės skyriaus, dėl galimų darbo ieškančių asmenų ir darbdavių teisių ar teisėtų interesų pažeidimų projektus bei rengiant su šių pažeidimų tyrimu susijusių dokumentų projektus;
2.1.10. tvarko Skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;
2.2. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą: paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams bei kontroliuoja jų vykdymą, teikia pasiūlymus Finansų, teisės ir pirkimų departamento direktoriui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
2.3. rengia Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas, Skyriaus nuostatus ir Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybės aprašymus, suderinęs su Finansų, teisės ir pirkimų departamento direktoriumi, teikia juos Lietuvos darbo biržos direktoriui tvirtinti;
2.4. nustatyta tvarka atsiskaito Finansų, teisės ir pirkimų departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;
2.5. teikia pasiūlymus Finansų, teisės ir pirkimų departamento direktoriui dėl:
2.5.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.5.2. Skyriaus nuostatų ir pareigybių skaičiaus;
2.5.3. Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo;
2.5.4. valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo;
2.5.5. komisijų ir darbo grupių specialioms užduotims vykdyti sudarymo ir kitais klausimais;
2.6. teikia pasiūlymus Lietuvos darbo biržos direktoriui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;
2.7. dalyvauja Lietuvos darbo biržos organizuojamų pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Skyriuje konkursų komisijų darbe;
2.8. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, sudaro Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
2.9. atstovauja Skyriui Lietuvos darbo biržos struktūriniuose padaliniuose, Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų darbo pasitarimuose, kitose institucijose;
2.10. atsako už viešai privalomos skelbti informacijos turinio parengimą ir viešinimą;
2.11. vizuoja Lietuvos darbo biržos įsakymų, sutarčių projektus ir kitus dokumentus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, bei pasirašo Skyriaus valstybės tarnautojų parengtus dokumentus;
2.12. rengia Lietuvos darbo biržos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.13. nustato Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo poreikį ir teikia Lietuvos darbo biržos Personalo valdymo skyriui;
2.14. vykdo savo funkcijas, pavedimus ir užduotis nepažeisdamas nustatytų terminų, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei asmeniškai atsako už tinkamą jų vykdymą;
2.15. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir su Lietuvos darbo biržos ar Skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Lietuvos darbo biržos direktoriaus ar Finansų, teisės ir pirkimų departamento direktoriaus pavedimus.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55