Reikalavimai ir funkcijos 

 

TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties bakalauro ir magistro laipsnio išsilavinimą ar jam prilygintą vientisųjų teisės studijų magistro laipsnio išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį darbo, civilinės ir/ar administracinės teisės ir/ar užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo srityse;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo klausimus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešuosius pirkimus, Lietuvos darbo biržos veiklą, dokumentų rengimą, administracinių bylų teiseną, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų, Darbo, Civilinio, Civilinio proceso, Baudžiamojo proceso kodeksų pagrindines nuostatas ir principus;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, analitiškai įvertinti problemas;
1.5. gerai mokėti valstybinę kalbą, sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti ir įforminti dokumentus, prezentacinę medžiagą;
1.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook;
1.7. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą ne mažesniu nei B2 lygiu.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. rengia procesinių dokumentų projektus ir teikia pasirašytus dokumentus išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms ir visų instancijų teismams;
2.2. atstovauja Lietuvos darbo biržai dalyvaudamas išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijų, teismo ir kitų institucijų ar įstaigų (toliau – institucijos) posėdžiuose, kreditorių susirinkimuose;
2.3. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl sprendimų apskundimo;
2.4. organizuoja ir koordinuoja įsiteisėjusių sprendimų vykdymą;
2.5. rengia ir teikia ketvirtines Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų teisinių ginčų ataskaitas ir suvestines;
2.6. rengia ataskaitų apie Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų atžvilgiu įsiteisėjusius teismų sprendimus, kuriais priteistas žalos atlyginimas, projektus ir pasirašytas ataskaitas teikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;
2.7. apibendrina Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų veiklai aktualią teismų praktiką, vykdo jos sklaidą, rengia ir pagal poreikį atnaujina aktualios teismų praktikos sąvadą;
2.8. dalyvauja rengiant bei derinant Lietuvos darbo biržos vardu ar teritorinių darbo biržų vardu sudaromų sutarčių projektus;
2.9. rengia Lietuvos darbo biržos teisės aktų, kuriais nustatomos elgesio taisyklės ir kuriais reglamentuojama Lietuvos darbo biržos bei teritorinių darbo biržų veikla (toliau – norminiai teisės aktai), Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymų, kuriais užtikrinamas Lietuvos darbo biržos vidaus administravimas ir savarankiškas funkcionavimas, (toliau – vidaus teisės aktai), ir kitų dokumentų, nepriskirtų kitų Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių kompetencijai, projektus;
2.10. dalyvauja rengiant Lietuvos darbo biržos vidaus, norminių teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
2.11. atlieka Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių parengtų norminių, vidaus teisės aktų ir kitų dokumentų projektų teisinį vertinimą ir teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;
2.12. registruoja Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių parengtų norminių teisės aktų projektus Teisės aktų informacinėje sistemoje;
2.13. skelbia Lietuvos darbo biržos priimtus norminius teisės aktus Teisės aktų registre;
2.14. vertina kitų institucijų Lietuvos darbo biržai pateiktus derinti teisės aktų projektus ir Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl šių projektų;
2.15. rengia galutinių Lietuvos darbo biržos išvadų projektus dėl kitų institucijų Lietuvos darbo biržai pateiktų derinti teisės aktų projektų ir skelbia pasirašytas išvadas Teisės aktų informacinėje sistemoje;
2.16. vertina veiklos teisės aktus ir Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių bei teritorinių darbo biržų pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl šių teisės aktų tobulinimo;
2.17. rengia galutinius siūlymus Skyriaus vedėjui arba Lietuvos darbo biržos siūlymų projektus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, kuriais reglamentuojama Lietuvos darbo biržos bei teritorinių darbo biržų veikla, tobulinimo, pasirašytus siūlymus dėl šių teisės aktų tobulinimo teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;
2.18. informuoja Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų darbuotojus apie naujai įsigaliojusius teisės aktus ar jų projektus;
2.19. teikia konsultacijas Lietuvos darbo biržos darbuotojams ir teritorinių darbo biržų valstybės tarnautojams, vykdantiems funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisė, dėl teisės aktų, kuriais reglamentuojama Lietuvos darbo biržos bei teritorinių darbo biržų veikla, taikymo ir kitais teisinio pobūdžio klausimais;
2.20. rengia dokumentų, kuriuose pateikiama Lietuvos darbo biržos nuomonė dėl teisės aktų, kuriais reglamentuojama Lietuvos darbo biržos bei teritorinių darbo biržų veikla, taikymo, projektus;
2.21. nagrinėja deleguotus Kokybės vadybos ir kontrolės skyriaus asmenų skundus dėl galimų darbo ieškančių asmenų ir darbdavių teisių ar teisėtų interesų pažeidimų, rengia atsakymų į šiuos skundus projektus, bei dalyvauja rengiant su šių pažeidimų tyrimu susijusių dokumentų projektus;
2.22. dalyvauja įgyvendinant kitų struktūrinių padalinių veiklos procedūras;
2.23. dalyvauja darbo grupių ir komisijų konkrečioms užduotims atlikti veikloje;
2.24. analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį, formuluoja pasiūlymus ir rengia užduotis programinės įrangos kūrimui ir tobulinimui, dalyvauja testuojant sukurtą programinę įrangą;
2.25. rengia ir pristato medžiagą Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų darbo pasitarimuose ir kituose renginiuose;
2.26. Skyriaus parengtų ir pasirašytų dokumentų duomenis suveda į Lietuvos darbo biržos dokumentų valdymo sistemą, siunčia Skyriaus parengtus ir pasirašytus dokumentus elektroniniu paštu gavėjams;
2.27. vykdo savo funkcijas, pavedimus ir užduotis nepažeisdamas nustatytų terminų, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei atsako už tinkamą jų vykdymą;
2.28. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir su įstaigos ar Skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Lietuvos darbo biržos direktoriaus, Finansų, teisės ir pirkimų departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55