Reikalavimai ir funkcijos 

 


PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo rėmimo politikos formavimo ir įgyvendinimo srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinkos, užimtumo politikos sritis;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer programomis;

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuoja teritorinėse darbo biržose vykdomas paramos mokymuisi priemones - profesinį mokymą, įdarbinimą pagal pameistrystės darbo sutartį ir stažuotę (toliau - paramos mokymuisi priemonės);
2.2. esant poreikiui, nustato paramos mokymuisi priemonių prioritetus ir prioritetines tikslines grupes;
2.3. analizuoja ir vertina profesinio mokymo priemonės nutraukimo priežastis, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ir teritorinėms darbo biržoms dėl šios rizikos sumažinimo;
2.4.vertina ir viešina LDB interneto svetainėje formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo teikėjų pateiktą informaciją apie siūlomas profesinio mokymo programas;
2.5. rengia ir administruoja formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo teikėjų sąrašus;
2.6. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis paramos mokymuisi priemonių įgyvendinimo klausimais;
2.7. vykdo priemonių įgyvendinimo teritorinėse darbo biržose stebėseną bei vertina nustatytų rodiklių vykdymą ir rengia išvadas;
2.8. administruoja LDB tinklapyje skelbiamą informaciją apie paramos mokymuisi priemones;
2.9. teikia pasiūlymus dėl informacinės duomenų bazės tobulinimo užtikrinant teritorinių darbo biržų vykdomų paramos mokymuisi priemonių įgyvendinimo organizavimą ir dalyvauja jų testavime;
2.10. užtikrina savalaikį ataskaitų, informacijų, apžvalgų parengimą ir jų pateikimą Skyriaus vedėjui pagal savo kompetenciją;
2.11. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl paramos mokymuisi priemonių organizavimo tobulinimo;
2.12. rengia ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl teisės aktų keitimo ar papildymo Skyriaus veiklai priskirtais klausimais;
2.13. rengia Darbo biržos dokumentų projektus, pranešimus ir pristatymus savo kompetencijos klausimais;
2.14. rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.15. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui dokumentacijos plane priskirtas dokumentų bylas;
2.16. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su teritorinių darbo biržų ir kitų institucijų valstybės tarnautojais, profesinio mokymo teikėjais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.17. laikosi Vidaus tvarkos taisyklių, Etikos kodekso, Darbo saugos ir Priešgaisrinės saugos taisyklių nuostatų reikalavimų;
2.18. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.


 << Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55