Reikalavimai ir funkcijos 

 

VEIKLOS IR PRIEMONIŲ PLANAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilyginamą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų programų įgyvendinimą, Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektų veiklų įgyvendinimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą ir gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;
1.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook;
1.7. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei A1 lygiu. 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. rengia Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) metų veiklos ir kitus planų projektus, atsižvelgiant į Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių bei teritorinių darbo biržų pasiūlymus ir teikia juos Lietuvos darbo biržos departamentų direktoriams;
2.2.  rengia teritorinių darbo biržų metų veiklos planų projektus, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pritarimą Lietuvos darbo biržos metų veiklos plano projektui;
2.3.  rengia Lietuvos darbo biržos programų sąmatų projektus išlaikymui ir vystymui, apibendrinęs teritorinių darbo biržų pasiūlymus, teikia Skyriaus vedėjui;
2.4. rengia lėšų paskirstymą teritorinėms darbo biržoms išlaikyti ir vystyti,  atsižvelgiant į planuojamas patvirtinti valstybės biudžeto lėšas;
2.5. rengia metų Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų programų sąmatas pagal funkcinės ekonominės klasifikacijos kodus, atsižvelgiant į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintas lėšas išlaikymui ir vystymui, teikia jas Lietuvos darbo biržos direktoriui tvirtinti, bei suveda programų sąmatų duomenis į Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą (toliau – VBAMS);
2.6. rengia programų sąmatų pakeitimus dėl lėšų perskirstymo tarp teritorinių darbo biržų bei ekonominės klasifikacijos kodų, gavęs pasiūlymus iš Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių ar teritorinių darbo biržų bei, atsižvelgiant į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pritarimą  pakeitimams, koreguoja programų sąmatų duomenis VBAMS;
2.7. planuoja Lietuvos darbo biržos investicijų projektus;
2.8. rengia investicijų projektų sąmatas, atsižvelgiant į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintus asignavimus investicijų projektams, suveda investicijų projektų sąmatų duomenis į VBAMS;
2.9. vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;
2.10. rengia Lietuvos darbo biržos metines ir ketvirtines ataskaitas dėl Veiklos planavimo;
2.11. dalyvauja rengiant Veiklos planavimo tvarkas ir metodikas bei užtikrina jų vykdymą;
2.12. konsultuoja Lietuvos darbo biržos struktūrinius padalinius ir teritorines darbo biržas, teikia joms pastabas, rekomendacijas, metodinę ir praktinę pagalbą pagal šios pareigybės kompetenciją;
2.13.  rengia direktoriaus įsakymų projektus bei teikia Lietuvos darbo biržos direktoriui tvirtinti;
2.14. dalyvauja rengiant pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo pagal šios pareigybės kompetenciją;
2.15. delegavus Skyriaus vedėjui atstovauja Lietuvos darbo biržą, rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų planus ar programas;
2.16. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Lietuvos darbo biržos struktūriniais padaliniais, vykdomų projektų administravimo grupėmis, teritorinėmis darbo biržomis, kitomis viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis, įmonėmis;
2.17. nagrinėja Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių ir teritorinių darbo biržų paklausimus bei rengia jiems atsakymus pagal šios pareigybės kompetenciją;
2.18. rengia duomenis ar kitą informaciją pagal šios pareigybės kompetenciją;
2.19. įgyvendina Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymus, Lietuvos darbo biržos direktoriaus ir Veiklos vystymo departamento direktoriaus pavedimus;
2.20. dalyvauja darbo grupėse ir komisijose konkrečioms užduotims atlikti bei pasitarimuose pagal šios pareigybės kompetenciją;
2.21. analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį programinės įrangos kūrimui ir tobulinimui, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui;
2.22. dalyvauja testuojant sukurtą programinę įrangą;
2.23. dalyvauja rengiant Lietuvos darbo biržos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus pagal šios pareigybės kompetenciją;
2.24. nagrinėja Kokybės vadybos ir kontrolės skyriaus deleguotų asmenų skundus pagal šios pareigybės kompetenciją;
2.25. rengia technines specifikacijas viešiesiems priskirtų skyriaus kompetencijai paslaugų ir prekių pirkimams rengimą ir dalyvauja nustatant kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams;
2.26.  vizuoja Lietuvos darbo biržos įsakymų, sutarčių projektus ir kitus dokumentus pagal šios pareigybės kompetenciją;
2.27. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir su įstaigos ar Skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Lietuvos darbo biržos direktoriaus, Veiklos vystymo departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55