Reikalavimai ir funkcijos 

 

VEIKLOS VALDYMO DEPARTAMENTO DIREKTORIUS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo, vadybos ir verslo administravimo, ekonomikos studijų krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos studijų krypties (magistro kvalifikacinis laipsnis);
1.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį, iš jų 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos darbo biržos bei teritorinių darbo biržų veiklą;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
1.7. Mokėti anglų kalbą B1 lygiu.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. atsako už Lietuvos darbo biržos funkcijų tinkamą įgyvendinimą šiose Lietuvos darbo biržos veiklos srityse ir sprendžia su tuo susijusius klausimus:
2.1.1. dokumentų valdymo srityje;
2.1.2 turto valdymo srityje;
2.1.3. informacinių technologijų priežiūros srityje;
2.2. organizuoja ir kontroliuoja dokumentų valdymo politikos rengimą bei įgyvendinimą;
2.3. organizuoja oficialiųjų dokumentų įforminimo ir rengimo bei tvarkymo, apskaitos ir saugojimo atitikimą bendriesiems reikalavimams;
2.4. kontroliuoja dokumentų pavedimų ir užduočių vykdymo terminus;
2.5. organizuoja Lietuvos darbo biržos turto valdymo politikos įgyvendinimą;
2.6.  organizuoja Lietuvos darbo biržos infrastruktūros ir materialinių resursų planavimą, efektyvų valdymą, valdomo turto priežiūrą, personalo aprūpinimą darbo priemonėmis;
2.7. organizuoja Lietuvos darbo biržos, gaisrinę, darbo ir civilinę saugą, vykdo personalo instruktažus ir planinius mokymus;
2.8. organizuoja Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų informacinių technologijų paslaugų valdymo politikos įgyvendinimą;
2.9. organizuoja informacinių technologijų priežiūrą Lietuvos darbo biržoje ir teritorinėse darbo biržose;
2.10. organizuoja kibernetinio saugumo užtikrinimą;
2.11. vykdo Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymus ir pavedimus.
2.12. vadovauja Departamentui ir asmeniškai atsako už Lietuvos darbo biržos direktoriaus  pavedimų vykdymą, nustatytais terminais, Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų kokybišką veiklą ir jo kontrolę;
            2.13. organizuoja Departamento darbą, paskirsto Departamento skyriams gautus pavedimus ir kontroliuoja jų vykdymą;
2.14. derina su Lietuvos darbo biržos direktoriumi Departamento skyrių veiklos tobulinimo klausimus;
2.15. pasirašo ir tvirtina Lietuvos darbo biržos oficialius dokumentus (raštus, planavimo dokumentus, ataskaitas, informacijas, apžvalgas, pažymas, aktus, protokolus ir kt. dokumentus), parengtus darbuotojų 7.1 punkte išvardintose veiklos srityse;
2.16. pasirašo informacinio pobūdžio dokumentus Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausiamais;
2.17. dalyvauja atrenkant pretendentus į Departamento skyrių vedėjų pareigas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka;
2.18. teikia Lietuvos darbo biržos direktoriui siūlymus dėl Departamento valstybės tarnautojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;
2.19. esant poreikiui inicijuoja prekių, paslaugų ar darbų pirkimo procedūras Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausiamais;
2.20. atlieka paskesniąją finansų kontrolę Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausiamais;
2.21. atstovauja Departamentui, teritorinėse darbo biržose, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje bei kitose institucijose ir įstaigose;
2.22. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, juos vertina ir teikia siūlymus teisės aktams tobulinti Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais;
2.23. dalyvauja rengiant įstaigos dokumentus, juos vertina ir teikia siūlymus juos tobulinti Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais;
2.24. rengia Departamento veiklos srities metų veiklos planą ir teikia jį Veiklos ir priemonių planavimo skyriui;
2.25.rengia Departamento metų, pusmečių, ketvirčių veiklos ataskaitas ir teikia Kokybės vadybos ir kontrolės skyriui;
2.26. derina Lietuvos darbo biržos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais bei priima sprendimus;
2.27. užtikrina Departamento skyrių uždavinių, nustatytų šių skyrių nuostatuose, įgyvendinimą;
2.28. organizuoja ir koordinuoja Departamento skyrių veiklą, stebi, analizuoja ir vertina jų veiklos rezultatus;
2.29. nagrinėja Departamento skyrių siūlymus dėl veiklos tobulinimo Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais ir teikia Lietuvos darbo biržos direktoriui;
2.30. vizuoja Lietuvos darbo biržos įsakymų, sutarčių projektus ir kitus dokumentus Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais;
2.31. dalyvauja darbo grupėse ir komisijose konkrečioms užduotims atlikti bei pasitarimuose Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais;
2.32. priima sprendimus dėl Departamento skyrių valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo;
2.33. vertina Departamento skyrių vedėjų veiklą ir teikia siūlymus Lietuvos darbo biržos direktoriui;
2.34. nagrinėja Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių ir teritorinių darbo biržų paklausimus Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais bei priima sprendimus; 
2.35. vertina  Departamento skyrių pateiktą, jų funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį, teikia pasiūlymus bei dalyvauja rengiant užduotis programinės įrangos kūrimui ir tobulinimui;
2.36.  sudaro Departamento skyrių vedėjų kasmetinių atostogų eilę;
2.37. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55