Reikalavimai ir funkcijos 

 

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą  išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo rėmimo politikos formavimo ir įgyvendinimo srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinkos, užimtumo politikos sritis;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer programomis;

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. administruoja socialinių įmonių veiklą pagal Darbo biržai priskirtą kompetenciją;
2.2. nagrinėja ir vertina įmonių paraiškas dėl socialinės įmonės statuso suteikimo ir teikia išvadas Skyriaus vedėjui;
2.3. nagrinėja ir vertina gautus pranešimus apie socialinės įmonės statuso panaikinimą ir teikia išvadas Skyriaus vedėjui;
2.4. organizuoja socialinių įmonių pažymėjimų išdavimą;
2.5. organizuoja socialinių įmonių reikalų komisijos, su socialinių įmonių administravimu susijusių darbo grupių darbą;
2.6. organizuoja socialinių įmonių reikalų komisijos, su socialinių įmonių administravimu susijusių darbo grupių posėdžius, rengia posėdžių darbotvarkes ir protokolus; 
2.7. vertina socialinių įmonių veiklą, teikia ataskaitas Skyriaus vedėjui;
2.8. nagrinėja ir vertina socialinių įmonių pateikiamus mokėjimo prašymus ir teikia išvadas dėl patirtų išlaidų kompensavimo;
2.9. užtikrina savalaikį ataskaitų, informacijų, apžvalgų parengimą ir jų pateikimą Skyriaus vedėjui pagal savo kompetenciją;
2.10. organizuoja ir vykdo kitas su socialinių įmonių administravimu susijusias veiklas kaip tai numatyta šią sritį reglamentuojančiuose teisės aktuose;
2.11. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl socialinių įmonių administravimo tobulinimo;
2.12. rengia ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl teisės aktų keitimo ar papildymo Skyriaus veiklai priskirtais klausimais;
2.13. rengia Darbo biržos dokumentų projektus, pranešimus ir pristatymus savo kompetencijos klausimais;
2.14. rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.15. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
2.16. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su  teritorinių darbo biržų ir kitų institucijų valstybės tarnautojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.17. laikosi Vidaus tvarkos taisyklių, Etikos kodekso, Darbo saugos ir Priešgaisrinės saugos taisyklių nuostatų reikalavimų;
2.18. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55