Reikalavimai ir funkcijos 

 

VEIKLOS IR PRIEMONIŲ PLANAVIMO SKYRIAUS VEDĖJAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, iš jų mažesnę kaip 1 metų patirtį užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo srityje.
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimą, valstybės paramos teikimą socialinėms įmonėms, valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų programų įgyvendinimą, Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektų veiklų įgyvendinimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą ir gebėti juos taikyti praktiškai.
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją.
1.5 sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus.
1.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook;
1.7. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip A1 lygiu.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, užtikrina funkcijų paskirstymą Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojas);
2.2. užtikrina Lietuvos darbo biržos metų veiklos ir kitus planų projektų rengimą, atsižvelgiant į Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių bei teritorinių darbo biržų pasiūlymus ir teikia juos Lietuvos darbo biržos departamentų direktoriams;
2.3. užtikrina teritorinių darbo biržų metų veiklos planų projektų rengimą;
2.4. užtikrina Lietuvos darbo biržos programų sąmatų projektų išlaikymui ir vystymui rengimą, apibendrinęs teritorinių darbo biržų pasiūlymus bei pateikimą Lietuvos darbo biržos direktoriui ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;
2.5. užtikrina lėšų paskirstymą teritorinėms darbo biržoms išlaikyti ir vystyti,  atsižvelgiant į planuojamas patvirtinti valstybės biudžeto lėšas;
2.6. užtikrina metų Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų programų sąmatos rengimą pagal funkcinės ekonominės klasifikacijos kodus, atsižvelgiant į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintas lėšas išlaikymui ir vystymui bei programų sąmatų duomenų  suvedimą į Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą (toliau – VBAMS);
2.7. organizuoja ir koordinuoja programų sąmatų pakeitimų rengimą dėl lėšų perskirstymo tarp teritorinių darbo biržų bei ekonominės klasifikacijos kodų, gavęs pasiūlymus iš Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių ar teritorinių darbo biržų;
2.8. užtikrina Lietuvos darbo biržos investicijų projektų planavimą;
2.9. organizuoja ir koordinuoja investicijų projektų sąmatų rengimą, atsižvelgiant į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintus asignavimus investicijų projektams;
2.10. užtikrina Priemonių įgyvendinimo užduočių ir rodiklių bei lėšų jiems įgyvendinti planavimą;
2.11. organizuoja ir koordinuoja metų programų sąmatų rengimą pagal atskiras Priemones ir finansavimo šaltinius;
2.12. užtikrina sąmatų pakeitimų projektų rengimą, gavęs pasiūlymus dėl lėšų perskirstymo tarp teritorinių darbo biržų bei atskirų Priemonių ar papildomo skyrimo iš Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių ar teritorinių darbo biržų, ir pasiūlymų pateikimą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;
2.13. užtikrina Lietuvos darbo biržos Priemonių projektų planavimą; 
2.14. užtikrina metų Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų Priemonių programų sąmatos rengimą, atsižvelgiant į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintus asignavimus Priemonėms įgyvendinti, pateikimą Lietuvos darbo biržos direktoriui tvirtinti;
2.15. užtikrina rengimą ir pasiūlymų pateikimą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Strateginiam veiklos planui bei Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo planui sudaryti.
2.16. vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolės vykdymą;
2.17. organizuoja ir koordinuoja Lietuvos darbo biržos metines ir ketvirtines veiklos bei kitas ataskaitas rengimą bei pateikimą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;
2.18. rengia Veiklos ir Priemonių planavimo tvarkas ir metodikas bei užtikrina jų vykdymą;
2.19. organizuoja susitikimus su mokslinių tyrimų institucijomis, privačiomis įdarbinimo ir užsienio investicijų plėtros agentūromis dėl kitiems metams aktyvios darbo rinkos politikos priemonių prioritetų nustatymo;
2.20. konsultuoja Lietuvos darbo biržos struktūrinius padalinius ir teritorines darbo biržas, teikia joms pastabas, rekomendacijas, metodinę ir praktinę pagalbą Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.21.  užtikrina direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais rengimą bei teikimą Lietuvos darbo biržos direktoriui tvirtinti;
2.22. rengia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.23. atstovauja Lietuvos darbo biržą, rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų planus ar programas;
2.24. bendradarbiauja su Lietuvos darbo biržos struktūriniais padaliniais, vykdomų projektų administravimo grupėmis, teritorinėmis darbo biržomis, kitomis viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis, įmonėmis;
2.25. užtikrina Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių ir teritorinių darbo biržų paklausimų nagrinėjimą;
2.26. atstovauja Lietuvos darbo biržą Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.27. užtikrina duomenų ar kitos informacijos Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais rengimą ir pateikimą Veiklos vystymo departamento direktoriui ar Lietuvos darbo biržos direktoriui;
2.28. įgyvendina Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymus, Lietuvos darbo biržos direktoriaus ir Veiklos vystymo departamento direktoriaus pavedimus;
2.29. užtikrina Lietuvos darbo biržos internetiniame puslapyje Lietuvos darbo biržos metų veiklos plano ir ataskaitos skelbimą;
2.30. užtikrina Skyriaus veiklos informacijos Lietuvos darbo biržos intraneto puslapyje skelbimą;
2.31. dalyvauja darbo grupėse ir komisijose konkrečioms užduotims atlikti bei pasitarimuose;
2.32. nustato Skyriaus bei apibendrina struktūrinių padalinių poreikį viešiesiems pirkimams, užtikrina bendrą viešųjų pirkimų poreikio pateikimą Viešųjų pirkimų skyriui;
2.33. rengia technines specifikacijas viešiesiems, priskirtų Skyriaus kompetencijai paslaugų ir prekių, pirkimams ir dalyvauja nustatant kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams;
2.34. analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį, formuluoja pasiūlymus ir rengia užduotis programinės įrangos kūrimui ir tobulinimui.
2.35. rengia Lietuvos darbo biržos teisės aktus ir kitus dokumentų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.36. organizuoja ir koordinuoja Kokybės vadybos ir kontrolės skyriaus deleguotų asmenų skundų nagrinėjimą;
2.37. vizuoja Lietuvos darbo biržos įsakymų, sutarčių projektus ir kitus dokumentus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.38. dalyvauja įgyvendinant kitų struktūrinių padalinių veiklos procedūras;
2.39. teikia pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, tarnybinių nusižengimų ar darbo drausmės pažeidimų tyrimų pradėjimo, vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir darbuotojų darbinę veiklą, inicijuoja Skyriaus darbuotojų mokymus ir kvalifikacijos tobulinimą. 
2.40. dalyvauja priėmimo į Skyriaus valstybės tarnautojų laisvas pareigybes konkursų komisijose. 
2.41. rengia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus.
2.42. organizuoja Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitą tvarkymą.
2.43. rengia pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų ir teikia Personalo valdymo skyriui.
2.44.  vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir su įstaigos ar Skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Lietuvos darbo biržos direktoriaus, Veiklos vystymo departamento direktoriaus pavedimus.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55