Reikalavimai ir funkcijos 

 

PRIEMONIŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypčių išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį finansų srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, Europos Sąjungos (toliau –ES) paramos programų, valstybės biudžeto ir Užimtumo fondo lėšų administravimą, valstybės tarnybą bei darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
1.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;
1.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer programomis.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. rengia Priemonių suvestines ataskaitas Lietuvos darbo biržos tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinių parengimui, atsako už jų teisingumą;
2.2. rengia Priemonių suvestines ataskaitas Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų metinio konsoliduotojo finansinių ataskaitų rinkinio parengimui, atsako už jų teisingumą;
2.3. rengia Užimtumo fondo, valstybės biudžeto, ES struktūrinių ir kitų fondų lėšų finansavimo sumų pažymas pagal finansavimo davėjus, atsako už jų teisingumą;
2.4. tikrina Priemonių buhalterinės apskaitos tvarkymo teisingumą Lietuvos darbo biržoje ir teritorinėse darbo biržose, teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą Priemonių buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų rinkinių rengimo klausimais;
2.5. rengia Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų lėšų panaudojimo duomenis pagal Priemones, finansavimo šaltinius, išlaidų rūšis, ją analizuoja ir teikia išvadas ir pasiūlymus dėl asignavimų panaudojimo;
2.6. užtikrina, kad Priemonių įgyvendinamų ES struktūrinės paramos ir kitų fondų ir kitų šaltinių lėšomis banko sąskaitų įplaukos ir išlaidos bei likučiai atitiktų Lietuvos darbo biržos apskaitos registrų likučius;
2.7. rengia Priemonių išankstinių apmokėjimų, gautinų ir mokėtinų sumų metinės inventorizacijos aprašus-sutikrinimo žiniaraščius, juos sutikrina su apskaitos duomenimis, įregistruoja inventorizacijos rezultatus apskaitoje;
2.8. rengia ir analizuoja duomenis apie ES struktūrinių ir kitų fondų lėšų projektų netinkamų kompensuoti išlaidų atsiradimo priežastis ir kontroliuoja šių išlaidų sugrąžinimą į projekto sąskaitą ir teikia išvadas Skyriaus vedėjui;
2.9. kontroliuoja ES struktūrinės paramos ir kitų fondų lėšomis vykdomų projektų mokėjimo prašymų pateikimą laiku;
2.10. sutikrina informaciją apie Priemonių dalyvių išlaidas po ES projekto pabaigos su stebėsenos duomenimis bei susistemintus duomenis teikia tikrinančioms institucijoms;
2.11. tikrina apskaitos ES struktūrinės paramos ir kitų fondų finansuojamų projektų dokumentų atitikimą nustatytiems reikalavimams;
2.12. analizuoja Priemonių įgyvendinimo duomenis, jų kaupimo ir sisteminimo būdus ir formas ir teikia pasiūlymus dėl Priemonių įgyvendinimo apskaitos tvarkos parengimo ir vykdymo kontrolės;
2.13. analizuoja Priemonių buhalterinės apskaitos tvarkymo, Skyriaus veiklos srities išankstinės finansų ir atsiskaitymų kontrolių vykdymo kokybę ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
2.14. analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį, formuluoja pasiūlymus programinės įrangos tobulinimui, dalyvauja testuojant sukurtą programinę įrangą;
2.15. rengia Lietuvos darbo biržos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.16. nagrinėja Kokybės vadybos ir kontrolės skyriaus deleguotus asmenų skundus;
2.17. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
2.18. konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą Lietuvos darbo biržos valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir teritorinėms darbo biržoms pagal šios pareigybės kompetenciją;
2.19. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
2.20. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriumi, teritorinių darbo biržų ir kitų institucijų valstybės tarnautojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.21. laikosi Vidaus tvarkos taisyklių, Etikos kodekso, Darbo saugos ir Priešgaisrinės saugos taisyklių nuostatų reikalavimų;
2.22. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55