Reikalavimai ir funkcijos 

 

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą socialinių mokslų studijų srities  politikos mokslų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
1.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį tarptautinio bendradarbiavimo srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos darbo biržos kompetencijai ir šiai pareigybei priskirtus klausimus, Dokumentų rengimo ir dokumentų valdymo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, pagrindinėmis Europos Sąjungos (toliau – ES) sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką;
1.4. išmanyti ES veiklą užimtumo ir socialinių reikalų srityje, ES užimtumo strategiją, darbo rinkos tendencijas Lietuvoje ir ES šalyse, darbo migracijos politiką ir procesus ES šalyse narėse, tarptautinio bendravimo protokolo reikalavimus;
1.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;
1.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
1.8. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. nustato Lietuvos darbo biržos tarptautinio bendradarbiavimo poreikius ir prioritetus, pagrindinius tarptautinio bendradarbiavimo tikslus ir uždavinius, apibrėžia bendradarbiavimo sritis, planuoja išteklius ir priemones jam įgyvendinti;
2.2. organizuoja Lietuvos darbo biržos tarptautinio bendradarbiavimo įgyvendinimą;
2.3. planuoja ir nustatyta tvarka teikia Skyriaus vedėjui priemones Skyriaus darbo planams ir veiklos ataskaitoms;
2.4. inicijuoja ir organizuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą su susijusiomis užsienio šalių institucijomis, patirties mainus, studijų vizitus ir kitus tarptautinius renginius, ieško tarptautinio bendradarbiavimo partnerių, siekia tarptautinio Lietuvos darbo biržos veiklos pripažinimo;
2.5. rengia tarptautinio ar dvišalio bendradarbiavimo susitarimus, ketinimų protokolus ir programas bei koordinuoja jų vykdymą;
2.6. planuoja ir koordinuoja Lietuvos darbo biržos tarptautinių seminarų bei konferencijų organizavimo klausimus, susijusius su užsienio ekspertų ir delegacijų vizitais, rengia darbotvarkes, viešina tarptautinius renginius, užtikrina protokolo laikymąsi jų metu;
2.7. analizuoja užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų vykdomą užimtumo politiką Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, teikia Skyriaus vedėjui apibendrintą informaciją ir siūlymus dėl tarptautinio bendradarbiavimo plėtros;
2.8. seka informaciją apie Lietuvos darbo biržos galimybes dalyvauti tarptautiniuose  projektuose užimtumo didinimo ir gerosios patirties diegimo srityje, vertina dalyvavimo juose tikslingumą ir apie tai informuoja Skyriaus vedėją;
2.9. inicijuoja ir koordinuoja Lietuvos darbo biržos dalyvavimą tarptautiniuose bendradarbiavimo projektuose, organizuoja ekspertų parinkimą, rengia ir įgyvendina arba dalyvauja rengiant ir įgyvendinant šiuos projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.10. rengia užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų svečių vizitų programas, organizuoja jų įgyvendinimą;
2.11. dalyvauja Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių susitikimuose su užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais, organizuoja medžiagos rengimą šiems susitikimams;
2.12. analizuoja iš ES institucijų ir tarptautinių organizacijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
2.13. rengia ir atnaujina informaciją apie svarbiausius įvykius, veiklą, teikiamas paslaugas, naujoves ir kt. Lietuvos darbo biržos interneto svetainei anglų kalba;
2.14. esant poreikiui, padeda susikalbėti užsienio (anglų) kalba Lietuvos darbo biržos vadovybės ir kitų darbuotojų susitikimuose su užsienio valstybių delegacijomis, oficialiais asmenimis ir tarptautinių organizacijų atstovais, verčia raštu iš užsienio (anglų) kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į užsienio (anglų) kalbą įvairius dokumentus (tarptautinių susitarimų projektus, situacijos darbo rinkoje apžvalgas, biuletenius, ataskaitas ir pan.) arba organizuoja jų vertimą;
2.15. bendradarbiauja ir konsultuojasi su Ministerijos Tarptautinių reikalų departamentu, Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, rengia ir teikia tarptautinio bendradarbiavimo informaciją; 
2.16. koordinuoja tarptautinį teritorinių darbo biržų tarptautinį bendradarbiavimą, teikia metodinę pagalbą tarptautinių susitarimų, bendradarbiavimo ketinimų protokolų rengimo ir kt. klausimais;
2.17. inicijuoja ir organizuoja leidinių, reprezentuojančių Lietuvos darbo biržos veiklą, rengimą anglų kalba;
2.18. analizuoja užsienio šalių užimtumo tarnybų patirtį darbo rinkos paslaugų teikimo klausimais, rengia metodinę medžiagą teritorinių darbo biržų darbuotojams;
2.19. rengia temines apžvalgas, skyriaus veiklos prezentacijas, informacinius biuletenius užsienio šalių patirties taikymo klausimais;
2.20. konsultuoja Lietuvos darbo biržos struktūrinius padalinius ir teritorines darbo biržas, teikia joms pastabas, rekomendacijas, metodinę ir praktinę pagalbą tarptautinio bendradarbiavimo klausimais.
2.21. išvykdamas ar išeidamas atostogų, Skyriaus vedėjui perduoda informaciją apie visus nebuvimo laikotarpio žinomus ir tikėtinus darbus;
2.22. užtikrina savo atliktų darbų kokybę, darbo metu gautos informacijos konfidencialumą;
2.23. rengia direktoriaus įsakymų projektus ir teikia Lietuvos darbo biržos direktoriui tvirtinti Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.24. bendradarbiauja su Lietuvos darbo biržos struktūriniais padaliniais, vykdomų projektų administravimo grupėmis, teritorinėmis darbo biržomis, kitomis viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis, įmonėmis;
2.25. atstovauja Lietuvos darbo biržai Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.26. skelbia su tarptautiniu bendradarbiavimu susijusią Skyriaus veiklos informaciją Lietuvos darbo biržos intraneto puslapyje;
2.27. įgyvendina Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymus ir pavedimus;
2.28. dalyvauja darbo grupėse ir komisijose konkrečioms užduotims atlikti bei pasitarimuose;
2.29. nustato Skyriaus poreikį pirkimams tarptautinio bendradarbiavimo klausimais ir teikia paraiškas pirkimų planui sudaryti, rengia perkamų prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo paraiškas;
2.30. dalyvauja įgyvendinant kitų struktūrinių padalinių veiklos procedūras;
2.31. rengia Lietuvos darbo biržos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.32. vizuoja Lietuvos darbo biržos įsakymų, sutarčių projektus ir kitus dokumentus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.33. tvarko Skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;
2.34. laikosi Vidaus tvarkos taisyklių, Etikos kodekso, Darbo saugos ir Priešgaisrinės saugos taisyklių nuostatų reikalavimų;
2.35. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55