Reikalavimai ir funkcijos 

 

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo rėmimo srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimą;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
1.7. mokėti anglų kalbą B1 lygiu.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. rengia Priemonių įgyvendinimo tvarką, esant poreikiui rengia pakeitimus;
2.2. identifikuoja Priemonių įgyvendinimo rizikos veiksnius, įtakojančius įgyvendinamų Priemonių kokybę;
2.3. nustato darbo rinkos paslaugų taikymo neatitikimus teisės aktams;
2.4. atlieka užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo organizavimo analizę, nustatytų rodiklių ir rezultatų pasiekimo stebėseną teritorinėse darbo biržose, jų atitikimą teisės aktams;
2.5. analizuoja teritorinių darbo biržų atliekamą Priemonių sutarčių sudarymą, vykdymą, administravimą ir kontrolės užtikrinimą, jų atitikimą teisės aktais;
2.6. vykdo planinius ir neplaninius patikrinimus darbo rinkos paslaugų taikymo, organizavimo, įgyvendinimo srityse Lietuvos darbo biržoje ir teritorinėse darbo biržose;
2.7. vykdo planinius ir neplaninius patikrinimus užimtumo rėmimo priemonių taikymo, organizavimo, įgyvendinimo srityse Lietuvos darbo biržoje ir teritorinėse darbo biržose;
2.8. vertina Priemonių įgyvendinimo priežiūros rezultatus, teikia rekomendacijas skyriaus vedėjui dėl Priemonių įgyvendinimo efektyvumo;
2.9. vykdo Priemonių įgyvendinimo priežiūros patikrinimų metu nustatytų trūkumų ir  pateiktų rekomendacijų pažangos stebėseną;
2.10. rengia Priemonių įgyvendinimo priežiūros vykdymo planus;
2.11. įgyvendina Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymus, Lietuvos darbo biržos direktoriaus ir Finansų, teisės ir pirkimų departamento direktoriaus  pavedimus;
2.12. nagrinėja Kokybės vadybos ir kontrolės skyriaus deleguotus asmenų skundus;
2.13. rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.14. tvarko Skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą Dokumentų valdymo skyriui;
2.15. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
2.16. konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą Lietuvos darbo biržos valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir teritorinėms darbo biržoms Priemonių įgyvendinimo priežiūros klausimais;
2.17. rengia technines specifikacijas viešiesiems priskirtų skyriaus kompetencijai paslaugų ir prekių pirkimams rengimą ir dalyvauja nustatant kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams;
2.18. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
2.19. užtikrina ataskaitų, pranešimų, informacijos rengimą Skyriaus veiklos klausimais, pasiektų rezultatų viešinimą;
2.20. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su teritorinių darbo biržų ir kitų institucijų valstybės tarnautojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.21. laikosi Vidaus tvarkos taisyklių, Etikos kodekso, Darbo saugos ir Priešgaisrinės saugos taisyklių nuostatų reikalavimų;
2.22. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55