Reikalavimai ir funkcijos 

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1.  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
1.2.  turėti ne mažiau 1 metų darbo patirtį kompiuterinės technikos ir programinės įrangos priežiūros srityje;
1.3. turėti vartotojų administravimo nuotoliniu būdu( angl. Remote support) darbo patirtį;
1.4. būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų priežiūrą ir elektroninės informacijos techninius saugos reikalavimus, valstybės informacinių sistemų kūrimą, valstybės institucijų interneto svetainių struktūrą ir turinį, informacinių sistemų duomenų saugą, asmens duomenų apsaugą, autorių teises, gyventojų užimtumo rėmimą, Lietuvos darbo biržos veiklą, dokumentų rengimo taisyklėmis;
1.5. gerai žinoti kompiuterių architektūrą, IP tinklų architektūrą, personalinių kompiuterių Windows 7, Windows 8, Windows 10 ir Linux operacines aplinkas;
1.6. išmanyti Active directory (katalogų tarnybą) ir centralizuotą kompiuterių tinklų ir vartotojų valdymą.
1.7. išmanyti internetinių puslapių kūrimo principus (HTML, CSS, ASP); būti susipažinusiam su SQL duomenų bazių užklausų kalba;

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. vykdo teritorinių darbo biržų techninės ir programinės įrangos pirminę priežiūrą;
2.2. organizuoja teritorinių darbo biržų kompiuterinės įrangos gedimų šalinimą, kontroliuoja jų atlikimą;
2.3. analizuoja kompiuterinės technikos ir programinės įrangos panaudojimo efektyvumą, Skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl kompiuterinės įrangos įsigijimo poreikio bei paskirstymo;
2.4. sprendžia teritorinių darbo biržų darbuotojų problemas susijusias su kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimu;
2.5. vykdo teritorinių darbo biržų kompiuterizuotų darbo vietų antivirusinę profilaktiką ir taiko prevencines priemones;
2.6. vykdo teritorinių darbo biržų kompiuterizuotose darbo vietose įdiegtos sisteminės ir taikomosios programinės įrangos periodišką atnaujinimą pagal galiojančias sutartis ir turimas licencijas;
2.7. konsultuoja teritorinių darbo biržų darbuotojus kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo klausimais;
2.8. kontroliuoja kompiuterinės technikos ir programinės įrangos licencijų naudojimo teisėtumą teritorinėse darbo biržose;
2.9. organizuoja teritorinių darbo biržų kompiuterių tinklų priežiūrą ir palaikymą;
2.10. nagrinėja Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų darbuotojų pagalbos svetainėje registruotas klaidas, registruoja jas paslaugų teikėjams ir kontroliuoja jų taisymą;
2.11. perduoda Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų darbuotojų informacinių sistemų vystymo pasiūlymus Informacinių technologijų plėtros skyriui;
2.12. konsultuoja informacinių sistemų e. paslaugų naudotojus;
2.13. sprendžia informacinės saugos klausimus, kontroliuoja asmens duomenų apsaugos priemonių vykdymą, praveda kibernetinės saugos mokymus teritorinių darbo biržų darbuotojams, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui informacinės saugos klausimais;;
2.14. vykdo Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų tinklo ir kompiuterių techninės ir programinės įrangos naudojimo apskaitos ir kontrolės programinės įrangos priežiūrą ir atnaujinimą;
2.15. savarankiškai planuoja ir organizuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus bei užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku;
2.16. bendradarbiauja su kitų Lietuvos darbo biržos struktūriniais padaliniais ir teritorinių darbo biržų valstybės tarnautojais bei darbuotojais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis, teikia duomenis auditui pagal šios pareigybės kompetenciją;
2.17. gavus pavedimą, atstovauja Skyriui institucijose, įstaigose bei organizacijose;
2.18. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.



<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55