Reikalavimai ir funkcijos 

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažiau 1 metų darbo patirtį kompiuterinės technikos ir programinės įrangos priežiūros srityje;
1.3. turėti vartotojų administravimo nuotoliniu būdu( angl. Remote support) darbo patirtį;
1.4. būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų priežiūrą ir elektroninės informacijos techninius saugos reikalavimus, valstybės informacinių sistemų kūrimą, valstybės institucijų interneto svetainių struktūrą ir turinį, informacinių sistemų duomenų saugą, asmens duomenų apsaugą, autorių teises, gyventojų užimtumo rėmimą, Lietuvos darbo biržos veiklą, dokumentų rengimo taisyklėmis;
1.5. gerai žinoti kompiuterių architektūrą, IP tinklų architektūrą, personalinių kompiuterių Windows 7; Windows 8, Windows 10 ir Linux operacines aplinkas;
1.6. išmanyti  Active directory (katalogų tarnybą) ir centralizuotą kompiuterių tinklų ir vartotojų valdymą.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. vykdo teritorinių darbo biržų techninės ir programinės įrangos pirminę priežiūrą;
2.2. organizuoja teritorinių darbo biržų kompiuterinės įrangos gedimų šalinimą, kontroliuoja jų atlikimą;
2.3. sprendžia teritorinių darbo biržų darbuotojų problemas susijusias su kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimu;
2.4. analizuoja kompiuterinės technikos ir programinės įrangos panaudojimo efektyvumą, Skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl kompiuterinės įrangos įsigijimo poreikio bei paskirstymo;
2.5. vykdo teritorinių darbo biržų kompiuterizuotų darbo vietų antivirusinę profilaktiką ir taiko prevencines priemones;
2.6. vykdo teritorinių darbo biržų kompiuterizuotose darbo vietose įdiegtos sisteminės ir taikomosios programinės įrangos periodišką atnaujinimą pagal galiojančias sutartis ir turimas licencijas;
2.7. nagrinėja Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų darbuotojų pagalbos svetainėje registruotas klaidas, registruoja jas paslaugų teikėjams ir kontroliuoja jų taisymą;
2.8. konsultuoja informacinių sistemų e. paslaugų naudotojus;
2.9. perduoda Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų darbuotojų informacinių sistemų vystymo pasiūlymus Informacinių technologijų plėtros skyriui;
2.10. konsultuoja teritorinių darbo biržų darbuotojus kompiuterinės įrangos naudojimo klausimais, sprendžia kompiuterinių tinklų vartotojams iškylančias problemas;
2.11. kontroliuoja kompiuterinės technikos ir programinės įrangos licencijų naudojimo teisėtumą teritorinėse darbo biržose;
2.12. kontroliuoja informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos taisyklių laikymąsi, praveda kibernetinės saugos mokymus teritorinės darbo biržos darbuotojams;
2.13. stebi informacinių sistemų tarnybinių stočių resursus, lokalius kompiuterinius tinklus, užtikrina informacinių sistemų prieinamumą;
2.14. savarankiškai planuoja ir organizuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus bei užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku;
2.15. bendradarbiauja su kitų Lietuvos darbo biržos struktūriniais padaliniais ir teritorinių darbo biržų valstybės tarnautojais bei darbuotojais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis, teikia duomenis auditui pagal šios pareigybės kompetenciją;
2.16. gavus pavedimą, atstovauja Skyriui institucijose, įstaigose bei organizacijose;
2.17. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55