Reikalavimai ir funkcijos 

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1.  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
1.2.  turėti ne mažiau 1 metų darbo patirtį kompiuterinės technikos ir programinės įrangos priežiūros srityje;
1.3.  turėti vartotojų administravimo nuotoliniu būdu( angl. Remote support) darbo patirtį;
1.4. būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų priežiūrą ir elektroninės informacijos techninius saugos reikalavimus, valstybės informacinių sistemų kūrimą, valstybės institucijų interneto svetainių struktūrą ir turinį, informacinių sistemų duomenų saugą, asmens duomenų apsaugą, autorių teises, gyventojų užimtumo rėmimą, Lietuvos darbo biržos veiklą, dokumentų rengimo taisyklėmis;
1.5. gerai žinoti kompiuterių architektūrą, IP tinklų architektūrą, personalinių kompiuterių Windows 7; Windows 8, Windows 10 operacines sistemas;
1.6. išmanyti darbą su tarnybinių stočių operacinėmis sistemomis Windows Server 2008, Windows Server 2012;
1.7. išmanyti  Active directory (katalogų tarnybą) ir centralizuotą kompiuterių tinklų ir vartotojų valdymą;
1.8. gerai žinoti domeno kontrolerių, duomenų bazių ir Exchange pašto serverių administravimą, pašto serverio vartotojų ir pašto dėžučių administravimą.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. administruoja Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų tarnybines stotis, elektroninį paštą;
2.2. administruoja Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų kompiuterių Active Directory vartotojus, kompiuterių tinklų resursus, elektroninio pašto vartotojus;
2.3. sprendžia interneto ir duomenų perdavimo ryšio paslaugų, greitaveikos problemas;
2.4. vertina teritorinių darbo biržų lokalių tinklų kokybę, teikia pasiūlymus teritorinėms darbo biržoms ir Skyriaus vedėjui dėl kompiuterinių tinklų optimizavimo;
2.5. vykdo teritorinių darbo biržų techninės ir programinės įrangos pirminę priežiūrą;
2.6. organizuoja teritorinių darbo biržų kompiuterinės įrangos gedimų šalinimą, kontroliuoja jų atlikimą;
2.7. sprendžia teritorinių darbo biržų darbuotojų problemas susijusias su kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimu;
2.8. analizuoja kompiuterinės technikos ir programinės įrangos panaudojimo efektyvumą bei dalyvauja nustatant jų poreikį. Skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl kompiuterinės įrangos įsigijimo poreikio ir paskirstymo;
2.9. vykdo teritorinių darbo biržų kompiuterizuotų darbo vietų antivirusinę profilaktiką ir taiko prevencines priemones;
2.10. užtikrina teritorinių darbo biržų kompiuterizuotose darbo vietose įdiegtos sisteminės ir taikomosios programinės įrangos periodišką atnaujinimą pagal galiojančias sutartis ir turimas licencijas;
2.11. kontroliuoja teritorinių darbo biržų bendro naudojimo segtuvų ir bylų atsarginių kopijų vykdymą,  Lietuvos darbo biržos atsarginių duomenų kopijų įrašymą į išorines laikmenas;
2.12. nagrinėja Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų darbuotojų pagalbos svetainėje registruotas klaidas, registruoja jas paslaugų teikėjams ir kontroliuoja jų taisymą;
2.13. perduoda Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų darbuotojų informacinių sistemų vystymo pasiūlymus Informacinių technologijų plėtros skyriui;
2.14.  savarankiškai planuoja ir organizuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus bei užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku;
2.15. bendradarbiauja su kitais Lietuvos darbo biržos struktūriniais padaliniais ir teritorinių darbo biržų valstybės tarnautojais bei darbuotojais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis, teikia duomenis auditui pagal šios pareigybės kompetenciją;
2.16. gavus pavedimą, atstovauja Skyriui institucijose, įstaigose bei organizacijose;
2.17. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55