Reikalavimai ir funkcijos 

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą fizinių mokslų studijų srities matematikos arba informatikos studijų krypties išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažiau 1 metų darbo su duomenų bazėmis patirtį;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių, autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų priežiūrą ir elektroninės informacijos techninius saugos reikalavimus, valstybės informacinių sistemų kūrimą, valstybės institucijų interneto svetainių struktūrą ir turinį, informacinių sistemų duomenų saugą, asmens duomenų apsaugą, ryšio slaptumą, gyventojų užimtumo rėmimą, draudimą nuo nedarbo, Lietuvos darbo biržos veiklą, dokumentų rengimo taisyklėmis;
1.4. gerai žinoti Microsoft SQL Server duomenų bazių valdymo sistemą, Microsoft SQL Server Management Studio ir Microsoft Office programinės įrangos paketus, mokėti SQL duomenų bazės užklausų kalbą;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.6. mokėti užsienio kalbą A2 lygiu.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. rengia ir derina LDB informacinių sistemų vystymo technines specifikacijas bei reikalavimus tiekėjams;
2.2. atstovauja Lietuvos darbo biržai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose skyriaus kompetencijos srityje;
2.3. kontroliuoja apsikeitimo dokumentais ir personalo valdymo sistemos pakeitimų užsakymą, jų projektavimą, diegimą ir naujo funkcionalumo testavimą;
2.4. administruoja apsikeitimo dokumentais ir personalo valdymo sistemas ir jų duomenų bazes, teikia pasiūlymus dėl jų vystymo;
2.5. vykdo duomenų bazių naudotojų registravimą ir jų teisių ir rolių suteikimą;
2.6. konsultuoja ir moko Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų darbuotojus naudotis naujai sukurtomis LDB informacinių sistemų funkcijomis;
2.7. atlieka nestandartinių užklausų rašymą ir duomenų atrinkimą pagal Lietuvos darbo biržos vadovybės ir struktūrinių padalinių poreikį;
2.8. kuria pagalbines užklausas ir programas Lietuvos darbo biržos administruojamų Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų veiklai užtikrinti;
2.9. teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją pagal teisėsaugos ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų paklausimus bei asmeninius gyventojų prašymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.10. bendradarbiauja su Lietuvos darbo biržos struktūriniais padaliniais, teritorinėmis darbo biržomis, kitomis viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis, įmonėmis, ITT plėtros bei integracijos klausimais;;
2.11. nagrinėja Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių ir teritorinių darbo biržų paklausimus bei rengia jiems atsakymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.12. analizuoja Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių ir teritorinių darbo biržų siūlymus LDB IS tobulinti;
2.13. analizuoja Lietuvos darbo biržos veiklos procesus, teikia pasiūlymus dėl šių procesų optimizavimo ir tobulinimo taikant ITT priemones;
2.14. įgyvendina Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymus, Lietuvos darbo biržos direktoriaus ir Veiklos vystymo departamento direktoriaus pavedimus;
2.15. dalyvauja darbo grupėse ir komisijose konkrečioms užduotims atlikti bei pasitarimuose;
2.16. dalyvauja įgyvendinant kitų struktūrinių padalinių veiklos procedūras;
2.17. nagrinėja Kokybės vadybos ir kontrolės skyriaus deleguotų asmenų skundus;
2.18. pildo Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
2.19. teikia pasiūlymus dėl Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos vystymo ir naujų elektroninių paslaugų kūrimo;
2.20. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje konkrečioms užduotims atlikti, pasitarimuose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais
2.21. savarankiškai planuoja ir organizuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus bei užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku;
2.22. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55