Reikalavimai ir funkcijos 

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS SKYRIAUS DUOMENŲ BAZIŲ VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažiau 1 metų darbo patirtį duomenų bazių administravimo, techninės ir programinės įrangos priežiūros srityje;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių, autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų priežiūrą ir elektroninės informacijos techninius saugos reikalavimus, valstybės informacinių sistemų kūrimą, valstybės institucijų interneto svetainių struktūrą ir turinį, informacinių sistemų duomenų saugą, asmens duomenų apsaugą, ryšio slaptumą, gyventojų užimtumo rėmimą, draudimą nuo nedarbo, Lietuvos darbo biržos veiklą, dokumentų rengimą;
1.4. gerai žinoti Microsoft SQL Server duomenų bazių valdymo sistemą, Microsoft SQL Server Management Studio, mokėti duomenų bazių SQL užklausų kalbą, HTML, CSS, bent vieną programavimo kalbą: PHP, Java ar kitą;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. stebi naujas Informacinių technologijų ir telekomunikacijų (toliau – ITT) tendencijas, teikia pasiūlymus Lietuvos darbo biržos vadovybei dėl kompiuterinės technikos ir programinės įrangos įsigijimo/nuomos darbo efektyvumui gerinti;
2.2. vykdo duomenų bazių naudotojų registravimą ir jų teisių ir rolių suteikimą;
2.3. administruoja duomenų bazės užklausų valdymo programą „Žaibas“, papildo naujomis funkcijomis ir galimybėmis;
2.4. konsultuoja Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų darbuotojus programos „Žaibas“ naudojimo klausimais;
2.5. atlieka nestandartinių užklausų rašymą ir duomenų atrinkimą pagal Lietuvos darbo biržos vadovybės ir struktūrinių padalinių poreikį;
2.6. kuria pagalbines užklausas ir programas Lietuvos darbo biržos administruojamų iš Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų veiklai užtikrinti;
2.7. kuria, diegia ir prižiūri nestandartinių ataskaitų generavimo taikomąją programinę įrangą;
2.8. bendradarbiauja su Lietuvos darbo biržos struktūriniais padaliniais, teritorinėmis darbo biržomis, kitomis viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis, įmonėmis, ITT plėtros bei integracijos klausimais;
2.9. nagrinėja Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių ir teritorinių darbo biržų paklausimus bei rengia jiems atsakymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.10. analizuoja Lietuvos darbo biržos veiklos procesus, teikia pasiūlymus dėl šių procesų optimizavimo ir tobulinimo taikant ITT priemones;
2.11. įgyvendina Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymus, Lietuvos darbo biržos direktoriaus ir Veiklos vystymo departamento direktoriaus pavedimus;
2.12. dalyvauja darbo grupėse ir komisijose konkrečioms užduotims atlikti bei pasitarimuose;
2.13. dalyvauja įgyvendinant kitų struktūrinių padalinių veiklos procedūras;
2.14. teikia pasiūlymus dėl Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos vystymo ir naujų elektroninių paslaugų kūrimo;
2.15. atstovauja Lietuvos darbo biržai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose skyriaus kompetencijos srityje;
2.16. savarankiškai planuoja ir organizuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus bei užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku;
2.17. nuolat kelia savo kvalifikaciją.
2.18. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir su įstaigos ar Skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Lietuvos darbo biržos direktoriaus, Veiklos vystymo departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55