Reikalavimai ir funkcijos 

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą fizinių mokslų studijų srities matematikos arba informatikos studijų krypties išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažiau 1 metų darbo su duomenų bazėmis patirtį;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių, autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų priežiūrą ir elektroninės informacijos techninius saugos reikalavimus, valstybės informacinių sistemų kūrimą, valstybės institucijų interneto svetainių struktūrą ir turinį, informacinių sistemų duomenų saugą, asmens duomenų apsaugą, ryšio slaptumą, gyventojų užimtumo rėmimą, draudimą nuo nedarbo, Lietuvos darbo biržos veiklą, dokumentų rengimo taisyklėmis;
1.4. gerai žinoti Microsoft SQL Server duomenų bazių valdymo sistemą, Microsoft SQL Server Management Studio ir Microsoft Office programinės įrangos paketus, mokėti SQL duomenų bazės užklausų kalbą;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.6. mokėti užsienio kalbą A2 lygiu.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. stebi naujas ITT tendencijas, teikia pasiūlymus Lietuvos darbo biržos vadovybei dėl kompiuterinės technikos ir programinės įrangos įsigijimo/nuomos darbo efektyvumui gerinti;
2.2. rengia ir derina LDB informacinių sistemų vystymo technines specifikacijas bei reikalavimus tiekėjams;
2.3. atstovauja Lietuvos darbo biržai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose skyriaus kompetencijos srityje;
2.4. kontroliuoja finansų valdymo ir apskaitos sistemos pakeitimų užsakymą, jų projektavimą, diegimą ir naujo funkcionalumo testavimą;
2.5. administruoja finansų valdymo ir apskaitos sistemą ir jos duomenų bazę, teikia pasiūlymus dėl šios sistemos vystymo;
2.6.  vykdo duomenų bazių naudotojų registravimą ir jų teisių ir rolių suteikimą;
2.7. konsultuoja ir moko Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų darbuotojus naudotis naujai sukurtomis LDB informacinių sistemų funkcijomis;
2.8.  atlieka nestandartinių užklausų rašymą ir duomenų atrinkimą pagal Lietuvos darbo biržos vadovybės ir struktūrinių padalinių poreikį;
2.9.  kuria pagalbines užklausas ir programas Lietuvos darbo biržos administruojamų Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų veiklai užtikrinti;
2.10. kuria, diegia ir prižiūri nestandartinių ataskaitų generavimo taikomąją programinę įrangą;
2.11. kuria teritorinių darbo biržų veiklos rodiklių ir užduočių įgyvendinimo stebėsenos užklausas;
2.12. bendradarbiauja su Lietuvos darbo biržos struktūriniais padaliniais, teritorinėmis darbo biržomis, kitomis viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis, įmonėmis, ITT plėtros bei integracijos klausimais;;
2.13. nagrinėja Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių ir teritorinių darbo biržų paklausimus bei rengia jiems atsakymus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.14. analizuoja Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių ir teritorinių darbo biržų siūlymus LDB IS tobulinti;
2.15. analizuoja Lietuvos darbo biržos veiklos procesus, teikia pasiūlymus dėl šių procesų optimizavimo ir tobulinimo taikant ITT priemones;
2.16. įgyvendina Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymus, Lietuvos darbo biržos direktoriaus ir Veiklos vystymo departamento direktoriaus pavedimus;
2.17. dalyvauja darbo grupėse ir komisijose konkrečioms užduotims atlikti bei pasitarimuose;
2.18. dalyvauja įgyvendinant kitų struktūrinių padalinių veiklos procedūras;
2.19. teikia pasiūlymus dėl Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos vystymo ir naujų elektroninių paslaugų kūrimo;
2.20. savarankiškai planuoja ir organizuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus bei užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku;
2.21. rengia teisės aktų ir kitų oficialių dokumentų projektus pagal šios pareigybės kompetenciją;
2.22. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55