Reikalavimai ir funkcijos 

 

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą meno studijų srities dailės, edukologijos, dizaino, grafinio dizaino, leidybos ir spaudos technologijos studijų krypties išsilavinimą.
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų spaudos maketų dizaino kūrimo ir maketavimo darbo patirtį.
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius autorių teises;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;
1.6. mokėti naudotis grafikos koregavimo ir kūrimo programa Adobe Photoshop;
1.7. turėti spaudos leidinių maketavimo įgūdžių su Adobe InDesign;
1.8. mokėti pritaikyti grafinėse programose paruoštus dizaino maketus interneto svetainei, naudojant HTML ir CSS;
1.9. sekti naujausias leidybos tendencijas, taikyti naujoves, motyvuotai pateikti su stiliaus kūrimu susijusius savo sprendimus ir idėjas.

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1.  dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Lietuvos darbo biržos komunikacijos strategiją, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl įstaigos komunikacijos gerinimo;
2.2. planuoja ir nustatyta tvarka teikia Skyriaus vedėjui priemones Skyriaus darbo planams ir veiklos ataskaitoms;
2.3. rengia ir atnaujina rekomendacijas dėl vieningo Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų vizualinio stiliaus ir prižiūri jų laikymąsi;
2.4. atlieka Lietuvos darbo biržos veiklą pristatančių viešųjų ir reprezentacinių renginių vizualinį apipavidalinimą;
2.5. maketuoja Lietuvos darbo biržos paslaugų viešinimo leidinius, skirtus spaudai ar platinti elektroniniu būdu;
2.6. kuria reklaminius skydelius, video instrukcijas (gidus), skelbiamus interneto svetainėje;
2.7. kuria ir atnaujina Lietuvos darbo biržoje veikiančių ar naujai kuriamų interneto ir intraneto svetainių stilių;
2.8. atlieka interneto svetainėje skelbiamo turinio ir grafinio stiliaus priežiūrą;
2.9. apibrėžia vieningą Lietuvos ir teritorinių darbo biržų interneto svetainių, leidžiamų leidinių stilių, rengia ir nuolat atnaujina stiliaus gairių dokumentus;
2.10.  bendradarbiauja su spaustuvėmis leidinių parengimo spaudai ir spausdinimo klausimais;
2.11. konsultuoja Lietuvos darbo biržos struktūrinius padalinius ir teritorines darbo biržas, teikia joms pastabas, rekomendacijas, metodinę ir praktinę pagalbą stiliaus ir dizaino klausimais.
2.12.   išvykdamas ar išeidamas atostogų, Skyriaus vedėjui perduoda informaciją apie visus nebuvimo laikotarpio žinomus ir tikėtinus darbus;
2.13. užtikrina savo atliktų darbų kokybę, darbo metu gautos informacijos konfidencialumą;
2.14.  rengia direktoriaus įsakymų projektus ir teikia Lietuvos darbo biržos direktoriui tvirtinti Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.15. bendradarbiauja su Lietuvos darbo biržos struktūriniais padaliniais, vykdomų projektų administravimo grupėmis, teritorinėmis darbo biržomis, kitomis viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis, įmonėmis;
2.16. atstovauja Lietuvos darbo biržai Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.17. įgyvendina Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymus ir pavedimus;
2.18. dalyvauja darbo grupėse ir komisijose konkrečioms užduotims atlikti bei pasitarimuose;
2.19 nustato Skyriaus poreikį pirkimams įvaizdžio formavimo klausimais ir teikia paraiškas pirkimų planui sudaryti, rengia perkamų prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo paraiškas;
2.20 . dalyvauja įgyvendinant kitų struktūrinių padalinių veiklos procedūras;
2.21. rengia Lietuvos darbo biržos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.22. vizuoja Lietuvos darbo biržos įsakymų, sutarčių projektus ir kitus dokumentus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.23. tvarko Skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;
2.24. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir su įstaigos ar Skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Lietuvos darbo biržos direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55