Reikalavimai ir funkcijos 

 

METODOLOGIJOS IR STEBĖSENOS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
1.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais užsienio piliečių įdarbinimą Lietuvos Respublikoje, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais laisvą asmenų judėjimą, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais pabėgėlių ir humanitarinį statusą turinčių asmenų teisinę ir socialinę integraciją, išmanyti dokumentų rengimą;
1.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
1.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, ir Internet Explorer programomis;
1.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.6. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei A2 lygiu.

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. registruoja darbdavių pateiktus prašymus: dėl leidimų užsieniečiams laikinai dirbti Lietuvoje išdavimo, dėl sprendimų dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, dėl sprendimų dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams;
2.2. vadovaujantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais tikrina per teritorines darbo biržas darbdavių pateiktus prašymus su dokumentais dėl leidimų dirbti užsieniečiams išdavimo Lietuvos Respublikoje, prašymus su dokumentais dėl sprendimų dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, prašymus su dokumentais dėl sprendimų dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams; informuoti teritorines darbo biržas ir darbdavius apie trūkstamus dokumentus bei nustatytų trūkumų pašalinimo galimybes;
2.3. tikrina ar yra užregistruotos laisvos darbo vietos, į kurias darbdaviai ketina įdarbinti užsieniečius;
2.4. tikrina rekomendacijų išduoti ar atsisakyti išduoti leidimą dirbti užsieniečiui Lietuvos Respublikoje, išduoti ar atsisakyti išduoti sprendimą, dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, prašymus išduoti išduoti ar atsisakyti išduoti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, pagrįstumą atsižvelgiant į Lietuvos darbo rinkos poreikius;
2.5. kontroliuoja, ar teritorinė darbo birža suformavo rekomendaciją išduoti leidimą dirbti užsieniečiui, išduoti sprendimą, dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, išduoti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams nustatyta, tvarka įvertinusi nacionalinės darbo rinkos poreikius bei galimybes paskelbtas laisvas darbo vietas užpildyti nacionaline darbo jėga;
2.6. tikrina, ar užsieniečio kvalifikacija ir turima darbo patirtis atitinka būsimo darbo pobūdžio ir užregistruotos laisvos darbo vietos kvalifikacijos reikalavimus;
2.7. teisės aktuose nustatytais terminais rengia sprendimų: dėl leidimų dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikimas, dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams – jų galiojimo pratęsimo, atsisakymo išduoti arba pratęsti jų galiojimą ir jų panaikinimo projektus, išduoda nustatytos formos leidimus dirbti užsieniečiams; priėmimo/pratęsimo, atsisakymo priimti bei pratęsti jų galiojimą ir jų panaikinimo projektus, priima nustatytos formos sprendimus dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos poreikiams;
2.8. darbdaviui pateikus atskirą prašymą ir valstybinės rinkliavos sumokėjimą įrodančio dokumento kopiją parengia ir išduoda leidimų dirbti dublikatus;
2.9. nustatytos formos žurnale apskaito darbdavių su užsieniečiais sudaromas darbo sutartis;
2.10. dalyvauja tvarkant užsieniečiam išduotų leidimų dirbti,  sprendimų dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, sprendimų dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams duomenų bazę;
2.11. teisės aktų nustatyta tvarka informuoja darbdavius, Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitas suinteresuotas institucijas apie leidimų dirbti užsieniečiams išdavimą, galiojimo laiko pratęsimą, atsisakymą išduoti leidimą dirbti, apie sprendimo priėmimą, galiojimo laiko pratęsimą, atsisakymą priimti sprendimą, spendimo panaikinimą;
2.12. vykdo gautų dokumentų ir išduodamų leidimų dirbti, priimtų sprendimų, jų pratęsimų, panaikinimo apskaitą bei analizę;
2.13. rengia ir teikia informacijas, ataskaitas ir kitus oficialius dokumentus kompetencijos klausimais;
2.14. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje jo kompetencijos klausimais;
2.15. nagrinėja raštus, piliečių ir kitų asmenų skundus ir prašymus savo kompetencijos klausimais, rengia atsakymų projektus;
2.16. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
2.17. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Lietuvos darbo biržos direktoriaus, Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Lietuvos darbo biržos veiklos tikslų įgyvendinimo.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55