Reikalavimai ir funkcijos 

 

PERSONALO VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
1.2. turėti 1 metų darbo patirtį personalo vadybos srityje;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais juos lydinčiais poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, Valstybės registrų įstatymu ir Valstybės tarnautojų registro nuostatais bei Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Dokumentų rengimo taisyklėmis;
1.4. gebėti valdyti, kaupti, apdoroti, sisteminti, naudoti, apibendrinti informaciją ir duomenis, rengti oficialius dokumentus;
1.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer programomis.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. dalyvauja rengiant, įgyvendinant ir tobulinant žmogiškųjų išteklių strategiją, rengiant ir įgyvendinant jos įgyvendinimo planus;
2.2. dalyvauja sudarant atsargos rezervo teritorinių darbo biržų funkcijoms vykdyti krizių atveju formavimo planus;
2.3. dalyvauja formuojant personalo sudėtį; rengia Lietuvos darbo biržos personalo ir Lietuvos darbo biržai pavaldžių teritorinių darbo biržų direktorių priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų dokumentus:
2.3.1. vykdo pretendentų prašymų ir kitų dokumentų pateikimo per valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą stebėseną, patikrina, ar pateikti dokumentai atitinka reikalavimus, taip pat priima pretendentų į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas dokumentus;
2.3.2. rengia pranešimus apie konkurso vietą ir laiką;
2.3.3. įformina konkurso dokumentus;
2.3.4. pildo ir aktualizuoja asmens korteles;
2.3.5. rengia darbo sutarčių projektus;
2.3.6. rengia ir siunčia pranešimus SODRAI apie priėmimus, atleidimus, neapmokamas atostogas ir kt.;
2.3.7. organizuoja valstybės tarnautojų pažymėjimų pagaminimą ir išduoda juos, išduoda darbuotojams darbo pažymėjimus;
2.3.8. dalyvauja atleidimų dėl pareigybės panaikinimo procedūrose: parengia įspėjimus apie galima atleidimą, įteikia juos personalui, rengia pasiūlymus dėl kitų pareigų įspėtiesiems, parengia dokumentus dėl perkėlimo į kitas pareigas arba atleidimo iš pareigų, apskaičiuoja išmokų dydį pagal atleistojo turimą darbo stažą, paskaičiuoja ir parengia atitinkamus dokumentus dėl kompensacijų atleistajam;
2.3.9. kontroliuoja valstybės tarnautojų, kuriems sueina nustatytas pensinis amžius, tarnybos laiką ir informuoja apie tai skyriaus vedėją, parengia dokumentus dėl tarnybos laiko pratęsimo vyresniems nei 65 m. valstybės tarnautojams;
2.4. dalyvauja rengiant teritorinių darbo biržų darbuotojų skaičiaus nustatymo normatyvus;
2.5. dalyvauja suteikiant atostogas personalui ir Lietuvos darbo biržai pavaldžių teritorinių darbo biržų direktoriams:
2.5.1. sudaro kasmetinių atostogų eilę, paskaičiuoja papildomas kasmetines atostogas, nustato priklausančias kasmetines atostogas kiekvienam tarnautojui ir darbuotojui;
2.5.2. paskaičiuoja atleidimo iš pareigų atveju nepanaudotas kasmetines atostogas kompensacijai gauti;
2.5.3. veda atostogų suteikimo apskaitą;
2.6. skaičiuoja tarnybos ir darbo stažus Lietuvos darbo biržos personalui ir teritorinių darbo biržų direktoriams, atlieka jų tikslinimus ir kontrolę, teikia informaciją Finansų ir apskaitos skyriui, skaičiuoja darbo stažus darbuotojams papildomoms atostogoms gauti;
2.7. prisideda prie Lietuvos darbo biržos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo ir jo rezultatų bei atitinkamų dokumentų rengimo;
2.8. prisideda padedant personalui įgyvendinti teisę į karjerą įstaigoje: rengia dokumentus dėl pareiginių algų ar tarnybinių atlyginimų nustatymo, skatinimo ar nuobaudų, padėkų, vardinių dovanų teikimo Lietuvos darbo biržos personalui ir teritorinių darbo biržų direktoriams; apskaito tarnautojus ir darbuotojus, kuriems priklauso socialinės garantijos, ir parengia dokumentus dėl garantijų taikymo;
2.9. padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas: žuvus arba mirus valstybės tarnautojui ar darbuotojui dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų ėjimu, rengia dokumentus dėl socialinių garantijų mirusiojo šeimai (laidojimo išlaidos, pašalpos mirusiojo šeimai); rengia dokumentus dėl atvejų, kai valstybės tarnautojui paliekamos pareigos ir nustatytas darbo užmokestis, materialinės pašalpos skyrimą, kitų socialinių garantijų suteikimą;
2.10. vykdo kitus personalo administravimo darbus:
2.10.1. užtikrina karo prievolės įstatymo nuostatų įgyvendinimą;
2.10.2. rengia dokumentus komandiruočių klausimais;
2.10.5. sudaro, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui Lietuvos darbo biržos personalo, Lietuvos darbo biržai pavaldžių teritorinių darbo biržų direktorių asmens bylas, darbo sutartis ir kitas dokumentų bylas priskirtas jo atsakomybei dokumentacijos plane;
2.10.6. dalyvauja tikrinant teritorines darbo biržas;
2.10.7. prisideda atliekant personalo sudėties analizę; renka duomenis, analizuoja, apibendrina ir rengia informacijas bei ataskaitas skyriaus kompetencijos klausimais;
2.10.8. operatyviai teikia duomenis kitiems skyriams apie naujai priimtus valstybės tarnautojus ir darbuotojus ir personalo pasikeitimus;
2.10.9. rengia ir derina įsakymų dėl konkurso komisijos sudarymo, priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų, tarnybinių nuobaudų, tarnybinės veiklos vertinimo, kasmetinių atostogų suteikimo, atšaukimo iš kasmetinių atostogų, atostogų perkėlimo, tikslinių, nemokamų atostogų, atostogų kvalifikacijai kelti, kitų atostogų rūšių suteikimo, priedų ar priemokų skyrimo, dėl papildomo darbo krūvio ir papildomų funkcijų pavedimo, vienkartinių išmokų mokėjimo ir kitais personalo valdymo klausimais projektus;
2.10.10. supažindina valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, su įsakymais personalo klausimais, su pareigybės aprašymu, vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais dokumentais, su kuriais būtina supažindinti pasirašytinai;
2.10.11. rengia pažymas personalo valdymo klausimais;
2.11. padeda Lietuvos darbo biržos direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
2.12. atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas:
2.12.1. įrašo Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų direktorių pareigybes į registrą (VATARAS);
2.12.2. užpildo registre kreipimąsi į Valstybės tarnybos departamentą dėl galimybės skelbti konkursą;
2.12.3. paskelbia registre konkursus;
2.12.4. įrašo duomenis apie priimtuosius ir atleistuosius į registrą;
2.12.5. tvarko registrą atostogų suteikimo, tarnybos stažo, valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo, kvalifikacijos kėlimo, karjeros ir kitais personalo valdymo klausimais;
2.13. atlieka asmens, atsakingo už PVS eksploataciją, funkcijas:
2.13.1. vykdo PVS priežiūrą, ar ji atitinka Lietuvos Respublikos ir Lietuvos darbo biržos vidaus norminius aktus, reglamentuojančius darbo santykius ir personalo valdymą;
2.13.2. rengia klasifikatorius ir dokumentų šablonus, reikalingus tinkamai PVS  eksploatacijai Lietuvos darbo biržoje ir teritorinėse darbo biržose;
2.13.3. atliekant PVS eksploataciją, konsultuoja Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų specialistus ir teikia jiems metodinę pagalbą personalo valdymo klausimais;
2.13.4. esant reikalui, inicijuoja vidaus norminių aktų, susijusių su personalo valdymu,  rengimą ir (ar) pakeitimą;
2.13.5. teikia pagalbą Lietuvos darbo biržos darbuotojams ir (ar) PVS diegėjui UAB „Labbis“ tiek, kiek tai susiję su vieningais personalo valdymo vidaus procesais ir tinkamu Lietuvos Respublikos ir Lietuvos darbo biržos vidaus norminių aktų, reglamentuojančių darbo santykius ir personalo valdymą, taikymu Lietuvos darbo biržoje ir teritorinėse darbo biržose;
2.13.6. vykdo Lietuvos darbo biržos PVS eksploataciją tiek, kiek tai susiję su skyriaus vykdomomis funkcijomis, nustatytomis skyriaus nuostatuose, Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymuose, atsižvelgiant į šios sistemos funkcionalumą.
2.14. derina ir koordinuoja studentų praktikantų paskirstymą Lietuvos darbo biržos struktūriniuose padaliniuose, įformina sutartis, veda jų apskaitą;
2.15. rengia Lietuvos darbo biržos direktoriaus teikimus, pristatymus valstybės apdovanojimui skirti, dokumentus dėl pasižymėjimo ženklo „Gerumo žvaigdždė“, padėkos, sveikinimo raštus, rūpinasi jų įforminimu bei veda jų apskaitą;
2.16. kartu su Kokybės vadybos ir kontrolės skyriumi rengia darbuotojų apklausų anketas;
2.17. organizuoja Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų darbuotojų apklausas, apibendrina rezultatus ir teikia juos analizei Kokybės vadybos ir kontrolės skyriui;
2.18. renka informaciją ir duomenis, sudaro bei aktualizuoja Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų personalo vardinius sąrašus;
2.19. dalyvauja apskaitant ir analizuojant Lietuvos darbo biržos personalo kiekybinę ir kokybinę sudėtį;
2.20. sudaro Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų personalo asmeninių ir darbo jubiliejų bei sukakčių sąrašus, teikia informaciją skyriaus darbuotojams;
2.21. apskaito laisvas pareigybes Lietuvos darbo biržoje;
2.22. rengia užuojautas darbuotojams dėl artimųjų mirties ar mirusiojo darbuotojo šeimai;
2.23. rengia ir teikia duomenis pagal įstaigų užklausas, teikia informaciją ir duomenis Lietuvos darbo biržos skyriams;
2.24. rengia ataskaitas ir kitus oficialius dokumentus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.25. konsultuoja valstybės tarnautojas ir darbuotojus;
2.26. atlikdamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su kitų Lietuvos darbo biržos skyrių, teritorinių darbo biržų, Valstybės tarnybos departamento, SODROS ir kitų institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojais ir darbuotojais;
2.27. rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.28. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
2.29. konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą Lietuvos darbo biržos valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir teritorinėms darbo biržoms personalo valdymo klausimais;
2.30. rengia technines specifikacijas viešiesiems priskirtų skyriaus kompetencijai paslaugų ir prekių pirkimams rengimą ir dalyvauja nustatant kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams;
2.31. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
2.32. laikosi Vidaus tvarkos taisyklių, Etikos kodekso, Darbo saugos ir Priešgaisrinės saugos taisyklių nuostatų reikalavimų;
2.33. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Veiklos vystymo departamento direktoriaus  ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55