Reikalavimai ir funkcijos 

 

VEIKLOS IR PRIEMONIŲ PLANAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilyginamą išsilavinimą.
1.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį.
1.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimą, valstybės paramos teikimą socialinėms įmonėms, valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų programų įgyvendinimą, Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektų veiklų įgyvendinimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą ir gebėti juos taikyti praktiškai.
1.4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją.
1.5 Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus.
1.6. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer programomis.
1.7. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. planuoja Priemonių įgyvendinimo užduotis ir rodiklius bei lėšas jiems įgyvendinti, atsižvelgiant į darbo rinkos pasiūlos ir paklausos suderinamumą;
2.2. rengia metų programų sąmatas pagal atskiras Priemones ir finansavimo šaltinius;
2.3. teikia informaciją Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Užimtumo fondo sąmatos Priemonėms paskirstymo ketvirčiais, lėšų poreikio Užimtumo rėmimo priemonėms finansuoti paraišką bei ataskaitas;
2.4. rengia sąmatų pakeitimų projektus, gavęs pasiūlymus dėl lėšų perskirstymo tarp teritorinių darbo biržų bei atskirų Priemonių ar papildomo skyrimo iš Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių ar teritorinių darbo biržų, ir teikia pasiūlymus kartu su aiškinamuoju raštu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;
2.5. planuoja Lietuvos darbo biržos Priemonių projektus;
2.6. rengia metų Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų Priemonių programų sąmatą, atsižvelgiant į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintus asignavimus Priemonėms įgyvendinti;
2.7. dalyvauja rengiant Lietuvos darbo biržos metų veiklos ir kitus planų projektus;
2.8. vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;
2.9. rengia Lietuvos darbo biržos metines ir ketvirtines ataskaitas dėl Priemonių planavimo;
2.10. dalyvauja rengiant Priemonių planavimo tvarkas ir metodikas bei užtikrina jų vykdymą;
2.11. konsultuoja Lietuvos darbo biržos struktūrinius padalinius ir teritorines darbo biržas, teikia joms pastabas, rekomendacijas, metodinę ir praktinę pagalbą  pagal šios pareigybės kompetenciją;
2.12. rengia direktoriaus įsakymų projektus bei teikia Lietuvos darbo biržos direktoriui tvirtinti;
2.13. dalyvauja rengiant pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo pagal šios pareigybės kompetenciją;
2.14. delegavus Skyriaus vedėjui atstovauja Lietuvos darbo biržą, rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų planus ar programas;
2.15. bendradarbiauja su Lietuvos darbo biržos struktūriniais padaliniais, vykdomų projektų administravimo grupėmis, teritorinėmis darbo biržomis, kitomis viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis, įmonėmis pagal šios pareigybės kompetenciją;
2.16. pagal kompetenciją nagrinėja Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių ir teritorinių darbo biržų paklausimus bei rengia jiems atsakymus pagal šios pareigybės kompetenciją;
2.17. delegavus Skyriaus vedėjui atstovauja Lietuvos darbo biržą Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;
2.18. rengia duomenis ar kitą informaciją pagal šios pareigybės kompetenciją;
2.19. įgyvendina Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymus, Lietuvos darbo biržos direktoriaus, Veiklos vystymo departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus;
2.20. dalyvauja darbo grupėse ir komisijose konkrečioms užduotims atlikti bei pasitarimuose pagal šios pareigybės kompetenciją;
2.21. delegavus Skyriaus vedėjui dalyvauja įgyvendinant kitų struktūrinių padalinių veiklos procedūras;
2.22. analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį programinės įrangos kūrimui ir tobulinimui, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui;
2.23. dalyvauja testuojant sukurtą programinę įrangą;
2.24. rengia technines specifikacijas viešiesiems priskirtų skyriaus kompetencijai paslaugų ir prekių pirkimams rengimą ir dalyvauja nustatant kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams;
2.25. dalyvauja rengiant Lietuvos darbo biržos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus pagal šios pareigybės kompetenciją;
2.26. nagrinėja Kokybės vadybos ir kontrolės skyriaus deleguotų asmenų skundus pagal šios pareigybės kompetenciją;
2.27. vizuoja Lietuvos darbo biržos įsakymų, sutarčių projektus ir kitus dokumentus pagal šios pareigybės kompetenciją;
2.28. laikosi Vidaus tvarkos taisyklių, Etikos kodekso, Darbo saugos ir Priešgaisrinės saugos taisyklių nuostatų reikalavimų;
2.29. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55