Reikalavimai ir funkcijos 

 
LIETUVOS DARBO BIRŽOS VYKDOMO PROJEKTO „VYRESNIO AMŽIAUS BEDARBIŲ RĖMIMAS“ VADOVAS
 
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užimtumo rėmimą, viešuosius pirkimus, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo bei apskaitos taisykles;
1.2. Išmanyti Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimą Lietuvoje;
1.3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
1.4. Sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldinių veiklą;
1.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus, mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
1.6. Turėti aukštąjį išsilavinimą.
1.7. Mokėti vieną iš oficialiai Europos Sąjungoje vartojamų kalbų (anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą) A1 lygiu;
1.8. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, reikliam, gebėti bendrauti su kolegomis bei kitų organizacijų darbuotojais.
 
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. Koordinuoja ir vykdo Projekto bedarbių teritorinio judumo rėmimo įgyvendinimo tikslingumo analizę ir vertinimą, pateikia išvadas ir pasiūlymus, prisiimant atsakomybę už informacijos apibendrinimą bei patikimumą;
2.2. Atlieka bedarbių teritorinio judumo rėmimo rezultatų rodiklių įgyvendinimo stebėseną ir pateikia išvadas;
2.3. Pagal Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos jungtinės duomenų bazės rodmenis kas mėnesį rengia suvestinius duomenis apie bedarbių teritorinio judumo rėmimo dalyvių nusiuntimą, nutraukimą, baigimą, įsidarbinimą ir sutartinių įsipareigojimų pažeidimus;
2.4. Užtikrina pradinių, tarpinių ir galutinių projekto duomenų gavimą iš teritorinių darbo biržų bei kitų subjektų;
2.5. Parengia kas mėnesį informaciją mokėjimo prašymui apie bedarbių teritorinio judumo rėmimo įgyvendinimą ir stebėsenos rodiklius;
2.6. Parengia kas mėnesį išvadas apie bedarbių teritorinio judumo rėmimo įgyvendinimo tikslingumą bei pasiektus rodiklius;
2.7. Parengia suvestinę informaciją projekto tarpinėms ir galutinei ataskaitai, rengia analitinius duomenis Projekto vykdymo stebėsenos ataskaitų rengimui;
2.8. Tikrina teritorinių darbo biržų įvestų duomenų atitikimą su mokėjimo prašymui pateiktais išlaidas pagrindžiančiais dokumentais;
2.9. Atlieka patikras teritorinėse darbo biržose, pas darbdavius ar mokymo įstaigose, rengia patikrų ataskaitas ir teikia jas tvirtinti;
2.10. Organizuoja, koordinuoja bei vykdo Projekto veiklą ir nustatytų užduočių įgyvendinimą, prisiimant atsakomybę už Projekto veiklos įvykdymą kokybiškai ir laiku;
2.11. Organizuoja ir kontroliuoja Projektą administruojančių darbuotojų darbą, sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus, asmeniškai atsako už tinkamą Projekto veiklos įgyvendinimą, visų nustatytų rezultatų pasiekimą;
2.12. Nustato Projekto uždavinių sprendimo būdų tikslingumą, prioritetus ir eiliškumą, rengia Projekto įgyvendinimo ketvirtinius veiklos planus, organizuoja jų vykdymą;
2.13. Kontroliuoja Projekto vykdymą, atsako už teisiškai įformintas finansines – buhalterines operacijas, užtikrina, kad vykdant Projektą, lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį;
2.14. Vykdo Projekto paraiškoje veiklai numatytų lėšų tinkamą panaudojimą ir Projekto paramos sutartyje nurodytas sąlygas;
2.15. Bendradarbiauja su teritorinėmis darbo biržomis, socialiniais ir darbo rinkos partneriais bei kitomis institucijomis visais klausimais, realizuojant Projekto uždavinius, palaiko ryšius derinant atskirų Projekto dalių sprendimus ir kitus klausimus su Lietuvos darbo biržos skyriais, esant reikalui su vadovybe, Europos socialinio fondo agentūra (toliau - ESFA) ir kt.;
2.16. Koordinuoja Projekto vykdymo darbus visuose lygmenyse, užtikrinant visų Projekto dalių tarpusavio suderinamumą;
2.17. Kontroliuoja Projekto partnerių (teritorinių darbo biržų) veiksmus vykdant Projekto veiklą;
2.18. Užtikrina, kad Projekto veikla būtų vykdoma, vadovaujantis atitinkamais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais;
2.19. Teikia metodinę pagalbą, rengia siunčiamų dokumentų, teisės aktų ir kitų dokumentų projektus teritorinėms darbo biržoms Projekto vykdymo klausimais;
2.20. Numato grėsmes ir jų padarinius, darančius įtaką Projekto eigai, siūlo sprendimus dėl Projekto veiklos įgyvendinimo užtikrinimo, derina juos su Lietuvos darbo biržos Užimtumo rėmimo bei Finansų ir apskaitos skyriais, reikalui esant - su Lietuvos darbo biržos vadovybe ir ESFA;
2.21. Rengia su Projekto veikla susijusius viešųjų pirkimų dokumentus;
2.22. Teikia pasiūlymus Lietuvos darbo biržos Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų finansuojamų projektų Valdymo komitetui (toliau – Valdymo komitetui) dėl Projekto įgyvendinimo tobulinimo;
2.23. Inicijuoja Valdymo komiteto posėdžius;
2.24. Organizuoja Projekto įgyvendinimo stebėseną, analizuoja nukrypimus ir numato koreguojančius veiksnius (priemones);
2.25. Analizuoja ir, esant poreikiui, teikia pasiūlymus dėl Projekto procesų eigos koregavimo;
2.26. Rengia, įformina ir vizuoja su Projektu susijusius dokumentus;
2.27. Rengia ir teikia nustatyta tvarka Projekto įgyvendinimo tarpines bei galutinę ataskaitas;
2.28. Kartą per mėnesį rengia ir teikia informaciją apie Projekte nustatytų užduočių ir rodiklių vykdymo bei lėšų panaudojimo eigą Užimtumo rėmimo skyriui;
2.29. Organizuoja Projekto viešinimo, informacijos apie Projektą sklaidą ir teikia informaciją Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyriui;
2.30. Yra atsakingas už iš Projekto lėšų įsigytą turtą ir tikslingą bei ekonomišką jo panaudojimą;
2.31. Pasirašo korespondenciją, siunčiamą ESFA ar Projekto partneriams, išskyrus atvejus, kai papildomai reikalaujama Lietuvos darbo biržos direktoriaus ar jo įgalioto asmens bei finansininko parašų;
2.32. Rengia viešinimo, pašto, kanceliarinių bei kitų paslaugų pirkimo technines specifikacijas ir derina su Užimtumo rėmimo skyriaus ES paramos valdymo poskyriu ir Viešųjų pirkimų skyriumi;
2.33. Dalyvauja rengiant paraiškas ESF paramai gauti;
2.34. Vykdo kitus pavedimus, susijusius su ES paramos valdymu.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55