Reikalavimai ir funkcijos 

 
LIETUVOS DARBO BIRŽOS VYKDOMO PROJEKTO „LIETUVOS DARBO BIRŽOS IR TERITORINIŲ DARBO BIRŽŲ VEIKLOS EFEKTYVUMO TOBULINIMAS, INOVATYVIŲ PASLAUGŲ KŪRIMAS“ VADOVAS
 
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
1.2. turėti 2 metų darbo patirtį Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų administravimo srityje;
1.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius personalo mokymą ir biudžetinių įstaigų veiklą, viešuosius pirkimus, Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo bei apskaitos taisykles;
1.4. Išmanyti Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimą Lietuvoje;
1.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
1.6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldinių veiklą;
1.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus, mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
1.8. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, reikliam, gebėti bendrauti su kolegomis bei kitų organizacijų darbuotojais.
 
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. Organizuoja, koordinuoja bei vykdo Projekto veiklų ir nustatytų užduočių įgyvendinimą, prisiimant atsakomybę už visų Projekto veiklų įvykdymą kokybiškai ir laiku bei užtikrinti Projekte numatytų rezultatų pasiekimą.
2.2. Vadovauja ir kontroliuoja Projektą administruojančių darbuotojų veiklą, sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus.
2.3. Nustato Projekto uždavinių sprendimo būdų tikslingumą, prioritetus ir eiliškumą. Sudaro Projekto įgyvendinimo detaliuosius struktūrinius ir kalendorinius veiksmų planus, organizuoja jų vykdymą.
2.4. Kontroliuoja Projekto vykdymą. Kontroliuoja atsiskaitymų su valstybinio socialinio draudimo įstaigomis, partneriais, kreditoriais ir tiekėjais, kad būtų atliekamos tik teisėtos finansinės – buhalterinės operacijos, kad jos būtų įformintos pagal taisykles. Užtikrina, kad vykdant Projektą, lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį.
2.5. Vykdo Projekto paraiškoje veiklai numatytų lėšų tinkamą panaudojimą ir Projekto paramos sutartyje nurodytas sąlygas;
2.6. Bendradarbiauja su teritorinėmis darbo biržomis, socialiniais ir darbo rinkos partneriais bei kitomis institucijomis visais klausimais, realizuojant Projekto uždavinius, palaiko ryšius derinant atskirų Projekto dalių sprendimus ir kitus klausimus su Lietuvos darbo biržos vadovybe, Europos socialinio fondo agentūra (toliau - ESFA) ir kt.
2.7. Koordinuoja Projekto vykdymo darbus visuose lygmenyse, užtikrinant visų Projekto dalių tarpusavio suderinamumą.
2.8. Nustato ir kontroliuoja Projekto dalių vykdytojų (teritorinių darbo biržų) veiksmus vykdant projekto veiklas.
2.9. Užtikrina pradinių, tarpinių ir galutinių Projekto duomenų gavimą iš teritorinių darbo biržų bei kitų subjektų;
2.10. Užtikrina, kad viso Projekto veiklos būtų vykdomos, vadovaujantis atitinkamais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
2.11. Teikia metodinę pagalbą, rengia siunčiamų dokumentų, teisės aktų ir kitų  dokumentų projektus teritorinėms darbo biržoms Projekto vykdymo klausimais.
2.12. Numato priemones ir jų padarinius, darančius įtaką Projekto eigai, siūlo sprendimus dėl priemonių Projekto įgyvendinimo užtikrinimo, raštu derina juos su sudaryta Lietuvos darbo biržoje Projekto įgyvendinimo priežiūros komisija, reikalui esant - su Lietuvos darbo biržos vadovybe ir ESFA.
2.13. Dalyvauja su Projekto veiklomis susijusių viešųjų pirkimų konkursų vykdymo procedūrose, rengia technines specifikacijas, sutarčių projektus, pirkimo paraiškas.
2.14. Teikia pasiūlymus sudarytai Lietuvos darbo biržoje Projekto įgyvendinimo priežiūros komisijai dėl Projekto įgyvendinimo tobulinimo.
2.15. Organizuoja Projekto įgyvendinimo tvarkos aprašo parengimą ir teikia tvirtinti Lietuvos darbo biržos direktoriui.
2.16. Organizuoja Projekto įgyvendinimo stebėseną (faktinių terminų, efektyvumo, resursų panaudojimo, kokybės kontrolė), analizuoja nukrypimus ir numato koreguojančius veiksnius (priemones), kontroliuoja, Projekte numatytų rezultatų pasiekimą. Seka Projekto aplinką, kad sparčiai besikeičiančiose sąlygose liktų aktualūs Projekto tikslai ir uždaviniai bei atitiktų visus suinteresuotų pusių interesus.
2.17. Atlieka patikras teritorinėse darbo biržose, mokymo ir kitų paslaugų teikimo vietose, rengia patikrų ataskaitas.
2.18. Analizuoja ir nustatyta tvarka koreguoja Projekto procesų eigą.
2.19. Rengia, įformina ir vizuoja su Projektu susijusius dokumentus.
2.20. Rengia Projekto vykdymo ataskaitas ir veiklos planus.
2.21. Rengia kas mėnesį informaciją mokėjimo prašymui apie Projekto veiklos įgyvendinimą ir stebėsenos rodiklius;
2.22. Tikrina teritorinių darbo biržų pateiktų duomenų atitikimą su mokėjimo prašymui pateiktais išlaidas pagrindžiančiais dokumentais;
2.23. Rengia ir teikia nustatyta tvarka Projekto įgyvendinimo tarpines bei galutinę ataskaitas ESFA pagal projekto partnerio ir teritorinių darbo biržų pateiktus duomenis, paaiškinamuosius raštus.
2.24. Kartą per mėnesį rengia ir teikia informaciją apie Projekto įgyvendinimo eigą ir nustatytų rodiklių pasiekimą Lietuvos darbo biržoje Projekto įgyvendinimo priežiūros komisijai.
2.25. Organizuoja Projekto viešinimo bei informavimo priemones, informacijos apie Projektą sklaidą ir teikia informaciją Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyriui.
2.26. Yra materialiai atsakingas už iš Projekto lėšų įsigytą materialinį turtą ir tikslingą bei ekonomišką jo panaudojimą.
2.27. Pasirašo raštus, siunčiamus ESFA ar projekto partneriams, (išskyrus atvejus, kai papildomai reikalaujama Lietuvos darbo biržos direktoriaus ar jo įgalioto asmens bei finansininko parašų).
2.28. Dalyvauja rengiant paraiškas ESF paramai gauti
2.29. Vykdo kitas su Projekto įgyvendinimu susijusias funkcijas ir įgaliojimus.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55