Reikalavimai ir funkcijos 

 

PRIEMONIŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį finansų srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, Europos Sąjungos paramos programų, valstybės biudžeto ir Užimtumo fondo lėšų administravimą, valstybės tarnybą bei darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;
1.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook.

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. pagal teritorinių darbo biržų pateiktus lėšų poreikio duomenis bei patvirtintas teritorinėms darbo biržoms sąmatas rengia Užimtumo fondo lėšų finansavimo įsakymų projektus ir vykdo patvirtinto finansavimo mokėjimus;
2.2. atlieka finansų kontrolę, pasirašydamas ūkinės operacijos dokumentus, parašu ir data patvirtindamas, kad lėšos, pervedamos teritorinėms darbo biržoms pagal jų pateiktas paraiškas finansavimui gauti, neviršija patvirtintų asignavimų;
2.3. vykdo Priemonių įgyvendinamų Užimtumo fondo lėšomis buhalterinę apskaitą ir atsako už jos teisingumą;
2.4. ruošia kiekvieno mėnesio ir augančiai nuo metų pradžios suvestines apie teritorinėms darbo biržoms pervestas lėšas pagal Užimtumo fondo sąmatos išlaidų straipsnius;
2.5. rengia ir teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai nustatyta tvarka ir terminais Lietuvos darbo biržos ir jos teritorinių darbo biržų Užimtumo fondo lėšų panaudojimo ataskaitas;
2.6. atlieka valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (toliau – VBAMS) procedūras, susijusias su Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų mokėjimų vykdymu, VBAMS duomenų importą ir eksportą, kitas VBAMS funkcijas numatytas valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėse;
2.7. vykdo Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozių tikslumo kriterijaus kontrolę VBAMS;
2.8. užtikrina, kad Priemonių įgyvendinamų Užimtumo fondo ir valstybės biudžeto lėšomis banko sąskaitų įplaukos ir išlaidos bei likučiai atitiktų Lietuvos darbo biržos apskaitos registrų likučius;
2.9. vykdo Priemonių įgyvendinamų valstybės biudžeto lėšomis buhalterinę apskaitą ir atsako už jos teisingumą;
2.10. teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą Priemonių buhalterinės apskaitos tvarkymo ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo klausimais;
2.11. rengia Priemonių suvestines ataskaitas Lietuvos darbo biržos tarpinių ir metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių parengimui;
2.12. rengia Priemonių suvestines ataskaitas Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų tarpinių ir metinių konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių parengimui;
2.13. įveda Priemonių biudžeto vykdymo ataskaitų duomenis į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų pildymo ir agregavimo priemonę;
2.14. rengia Priemonių Užimtumo fondo, valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų lėšų sintetinės bei analitinės apskaitos žiniaraščius;
2.15. pildo Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
2.16. konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą Lietuvos darbo biržos valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir teritorinėms darbo biržoms pagal šios pareigybės kompetenciją;
2.17. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
2.18. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Darbo rinkos ir Užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriumi, teritorinių darbo biržų ir kitų institucijų valstybės tarnautojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.19. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir su įstaigos ar Skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Lietuvos darbo biržos direktoriaus, Finansų, teisės ir pirkimų departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55