Reikalavimai ir funkcijos 

 

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos studijų krypties arba socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir informacijos studijų krypties išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą bei gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje;
1.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos valdymo struktūra, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, reguliuojančius viešosios informacijos gavimą ir pateikimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;
1.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;
1.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
1.8. turėti gerus interneto svetainės ir socialinių tinklų administravimo įgūdžius;
1.9. puikiai mokėti lietuvių kalbą ir turėti lietuvių kalbos redagavimo įgūdžių;
1.10. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant komunikacijos strategiją, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl įstaigos komunikacijos gerinimo;
2.2. dalyvauja rengiant išorinės ir vidinės komunikacijos planus ir veiklos ataskaitas;
2.3. planuoja ir nustatyta tvarka teikia Skyriaus vedėjui priemones Skyriaus darbo planams ir veiklos ataskaitoms;
2.4. nustatyta tvarka bendrauja su visuomene ir žiniasklaida;
2.5. organizuoja ir/arba dalyvauja organizuojant Lietuvos darbo biržos ir Jaunimo darbo centrų veiklos pristatymą viešuosiuose ir reprezentaciniuose renginiuose (parodose, konferencijose, renginių cikluose ir kt.), pagal poreikį rengia šių renginių koncepcijas ir programas, organizuoja komunikaciją; 
2.6. koordinuoja Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo viešinimą ir informacijos sklaidą apie Jaunimo darbo centrų veiklą, organizuoja renginių ciklų viešinimą, formuoja vieningą jaunimo darbo centrų įvaizdį teikia siūlymus dėl partnerystės tinklo plėtojimo;
2.7. dalyvauja organizuojant Lietuvos darbo biržos įgyvendinamų Europos socialinio fondo finansuojamų projektų jaunimui viešinimą;
2.8. atlieka Jaunimo darbo centro interneto svetainėje skelbiamo turinio stebėseną ir teikia rekomendacijas jam tobulinti;
2.9. administruoja ir vykdo Lietuvos darbo biržos ir Jaunimo darbo centro veiklos pristatymą socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram ir kt. Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.10. nustato darbo su jaunimu gerosios praktikos pavyzdžių rinkimo tvarką ir organizuoja jų viešinimą;
2.11. rengia ir platina vidines Jaunimo darbo centrų naujienas ir koordinuoja keitimąsi informacija tarp jų;
2.12. planuoja vidinės komunikacijos kanalus ir priemones ir, suderinęs su Skyriaus vedėju, jas įgyvendina;
2.13. atlieka kokybišką darbuotojo kompetencijai priskirtais klausimais vidinių mokymų medžiagos parengimą ir mokymų pravedimą;
2.14. konsultuoja Jaunimo darbo centrų darbuotojus, teikia pastabas, rekomendacijas, metodinę ir praktinę pagalbą darbuotojo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.15. teikia siūlymus dėl Lietuvos darbo biržą reprezentuojančios informacinės medžiagos, atributikos, dovanų bei kitų reprezentacinių priemonių įsigijimo;
2.16. išvykdamas ar išeidamas atostogų, Skyriaus vedėjui perduoda informaciją apie visus nebuvimo laikotarpio žinomus ir tikėtinus darbus;
2.17. užtikrina savo atliktų darbų kokybę, darbo metu gautos informacijos konfidencialumą;
2.17. rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.18. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
2.19. konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą Lietuvos darbo biržos valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir teritorinėms darbo biržoms komunikacijos klausimais;
2.20. rengia technines specifikacijas viešiesiems priskirtų skyriaus kompetencijai paslaugų ir prekių pirkimams rengimą ir dalyvauja nustatant kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams;
2.21. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
2.22. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Lietuvos darbo biržos, teritorinių darbo biržų ir kitų institucijų valstybės tarnautojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.23.  vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir su įstaigos ar Skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Lietuvos darbo biržos direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55