Reikalavimai ir funkcijos 

 
DARBO RINKOS IR UŽIMTUMO RĖMIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO DEPARTAMENTO DIREKTORIUS
 
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo, vadybos ir verslo administravimo, ekonomikos, sociologijos studijų krypties magistro kvalifikacinį laipsnį;
1.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį, iš jų 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos darbo biržos bei teritorinių darbo biržų veiklą;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
1.7. Mokėti anglų kalbą B1 lygiu.
 
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. atsako už Lietuvos darbo biržos funkcijų tinkamą įgyvendinimą šiose Lietuvos darbo biržos veiklos srityse ir sprendžia su tuo susijusius klausimus:
2.1.1. metodologijos ir stebėsenos srityje;
2.1.2. priemonių įgyvendinimo organizavimo srityje;
2.1.3. EURES nacionalinio koordinavimo srityje.
2.2. organizuoja, valdo ir kontroliuoja metodologijos sukūrimą ir įgyvendinimą;
2.3. organizuoja, valdo ir kontroliuoja darbo rinkos ir įsitvirtinimo joje stebėseną; padėties darbo rinkoje vertinimą ir jos pokyčių prognozavimą;
2.4. organizuoja, valdo ir kontroliuoja dvišalių ir trišalių socialinių ir darbo rinkos partnerių bendradarbiavimą užimtumui skatinti.
2.5. organizuoja, valdo ir kontroliuoja priemonių įgyvendinimą Lietuvos darbo biržoje ir teritorinėse darbo biržose;
2.6. organizuoja, valdo ir kontroliuoja priemonių vykdymą Lietuvos darbo biržoje ir teritorinėse darbo biržose;
2.7. organizuoja, valdo ir kontroliuoja Lietuvos darbo biržos bei teritorinių darbo biržų priemonių įgyvendinimo prevenciją ir įgyvendinimo procesų tobulinimą.
2.8. organizuoja, valdo ir kontroliuoja Europos Komisijos (toliau – EK) reglamentų ir kitų teisės aktų, susijusių su laisvu asmenų judėjimu ir socialine apsauga Europoje, nuostatų įgyvendinimą;
2.9. organizuoja, valdo ir kontroliuoja asmenų konsultavimą apie darbo ir mokymosi galimybes, gyvenimo bei darbo sąlygas Europoje ir metodinės pagalbos teritorinėms darbo biržoms teikimą;
2.10. organizuoja, valdo ir kontroliuoja dalyvavimą Europos užimtumo tarnybų ir Europos valstybinių užimtumo tarnybų tinkle EURES klausimais.
2.11. vykdo Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymus ir pavedimus.
2.12. vadovauja Departamentui ir asmeniškai atsako už Lietuvos darbo biržos direktoriaus  pavedimų vykdymą, nustatytais terminais, Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų kokybišką veiklą ir jo kontrolę;
2.13. organizuoja Departamento darbą, paskirsto Departamento skyriams gautus pavedimus ir kontroliuoja jų vykdymą;
2.14. derina su Lietuvos darbo biržos direktoriumi Departamento skyrių veiklos tobulinimo klausimus;
2.15. pasirašo ir tvirtina Lietuvos darbo biržos oficialius dokumentus (raštus, planavimo dokumentus, ataskaitas, informacijas, apžvalgas, pažymas, aktus, protokolus ir kt. dokumentus), parengtus darbuotojų 7.1. punkte išvardintose veiklos srityse;
2.16. pasirašo informacinio pobūdžio dokumentus Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausiamais;
2.17. dalyvauja atrenkant pretendentus į Departamento skyrių vedėjų pareigas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka;
2.18. teikia Lietuvos darbo biržos direktoriui siūlymus dėl Departamento valstybės tarnautojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;
2.19. esant poreikiui inicijuoja prekių, paslaugų ar darbų pirkimo procedūras Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausiamais;
2.20. atlieka paskesniąją finansų kontrolę Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausiamais;
2.21. atstovauja Departamentui, teritorinėse darbo biržose, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje bei kitose institucijose ir įstaigose;
2.22. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, juos vertina ir teikia siūlymus teisės aktams tobulinti Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais;
2.23. dalyvauja rengiant įstaigos dokumentus, juos vertina ir teikia siūlymus juos tobulinti Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais;
2.24. rengia Departamento veiklos srities metų veiklos planą ir teikia jį Veiklos ir priemonių planavimo skyriui;
2.25. rengia Departamento metų, pusmečių, ketvirčių veiklos ataskaitas ir teikia Kokybės vadybos ir kontrolės skyriui;
2.26. derina Lietuvos darbo biržos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais bei priima sprendimus;
2.27. užtikrina Departamento skyrių uždavinių, nustatytų šių skyrių nuostatuose, įgyvendinimą;
2.28. organizuoja ir koordinuoja Departamento skyrių veiklą, stebi, analizuoja ir vertina jų veiklos rezultatus;
2.29. nagrinėja Departamento skyrių siūlymus dėl veiklos tobulinimo Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais ir teikia Lietuvos darbo biržos direktoriui;
2.30. vizuoja Lietuvos darbo biržos įsakymų, sutarčių projektus ir kitus dokumentus Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais;
2.31. dalyvauja darbo grupėse ir komisijose konkrečioms užduotims atlikti bei pasitarimuose Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais;
2.32. priima sprendimus dėl Departamento skyrių valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo;
2.33. vertina Departamento skyrių vedėjų veiklą ir teikia siūlymus Lietuvos darbo biržos direktoriui;
2.34. nagrinėja Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių ir teritorinių darbo biržų paklausimus Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais bei priima sprendimus; 
2.35. vertina  Departamento skyrių pateiktą, jų funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį, teikia pasiūlymus bei dalyvauja rengiant užduotis programinės įrangos kūrimui ir tobulinimui;
2.36.  sudaro Departamento skyrių vedėjų kasmetinių atostogų eilę;
2.37. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55