Reikalavimai ir funkcijos 

 

VIEŠŲJŲ PIRMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo bei su juo susijusių kitų teisės aktų nuostatas bei reikalavimus; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykių reguliavimą, valstybės įstaigų veiklą, dokumentų rengimą ir tvarkymą;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus;
1.5. mokėti rengti oficialius dokumentus;
1.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis;

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuoja ir atlieka Lietuvos darbo biržos reikalingų prekių, paslaugų, darbų pirkimus;
2.2. dalyvauja Lietuvos darbo biržoje sudarytų viešųjų pirkimų komisijų darbe;
2.3. atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai;;
2.4. rengia, įformina, derina, nustatyta tvarka teikia organizacijoms, įstaigoms ir institucijoms privalomus viešųjų procedūrų dokumentus;
2.5. analizuoja parengtas pirkimo dokumentų dalis - perkamų prekių, paslaugų ar darbų technines specifikacijas arba aprašymus, konsultuoja dėl jų parengimo;
2.6. vykdo mažos vertės pirkimų verčių skaičiavimą;
2.7. vykdo mažos vertės pirkimų procedūras;
2.8. organizuoja viešuosius pirkimus per Centrinę perkančiąją organizaciją (toliau –CPO);
2.9. veda viešųjų pirkimų verčių apskaitą, registruoja sudarytas viešojo pirkimo–pardavimo sutartis ir jų pakeitimus;
2.10. priima, registruoja ir vizuoja struktūrinių padalinių parengtas ir Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintas viešųjų pirkimų paraiškas prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti;
2.11. teikia viešųjų pirkimų dokumentus tiekėjams;
2.12. priima ir registruoja tiekėjų pasiūlymus ir raštus;
2.13. raštu informuoja dalyvius apie pirkimo procedūrų eigą bei rezultatus;
2.14. atlieka rinkos tyrimus būsimiems pirkimams vykdyti;
2.13. renka informaciją apie numatomų pirkimo objektų technines charakteristikas, kriterijus – pirkimo objekto vertinimo matus (kainas, kokybę, techninius privalumus, estetines ir funkcines charakteristikas, aplinkosaugos charakteristikas, eksploatavimo išlaidas, efektyvumą, garantinį aptarnavimą ir techninę pagalbą, pristatymo datas, pristatymo laikotarpius arba užbaigimo terminus ir pan.), parametrus išmatuojamus bei įvertinamus ekspertinių vertinimų metodais (remonto bei aptarnavimo patogumas, modernizavimo galimybės, estetinės charakteristikos ir panašiai);
2.14. siekiant užtikrinti informacijos apie viešuosius pirkimus sklaidą ir viešumą nuolat skelbia informaciją viešųjų pirkimų klausimais CVP IS, Lietuvos darbo biržos tinklalapyje;
2.15.rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai (prireikus ir kitoms institucijoms) teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais prekių, paslaugų ir darbų pirkimų skelbimus, procedūrų ataskaitas, ataskaitas apie sudarytas ir įvykdytas sutartis;
2.16. nustatyta tvarka CVP IS viešina laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus;
2.17. teikia informaciją ,,Valstybės žinioms“ apie pradedamus pirkimus, nustatytus laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis bei sudarytas sutartis;
2.18. veda viešuosius pirkimų vykdančių asmenų konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų registrą;
2.19. rengia įsakymų ir kitų oficialių dokumentų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
2.20. rengia Lietuvos darbo biržos teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, projektus;
2.21. reikalui esant, palaiko ryšius su Viešųjų pirkimų tarnyba, tiekėjais, kitomis institucijomis ir organizacijomis;
2.23. sudaro, tvarko, saugo ir nustatyta tvarka perduoda į Lietuvos darbo biržos archyvą dokumentacijos plane priskirtas bylas;
2.24. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Lietuvos darbo biržos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55