Reikalavimai ir funkcijos 

 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
 
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo bei su juo susijusių kitų teisės aktų nuostatas bei reikalavimus; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykių reguliavimą, valstybės įstaigų veiklą, dokumentų rengimą ir tvarkymą;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus;
1.5. mokėti rengti oficialius dokumentus;
1.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
 
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuoja ir atlieka Lietuvos darbo biržos reikalingų prekių, paslaugų, darbų pirkimus;
2.2. dalyvauja Lietuvos darbo biržoje sudarytų viešųjų pirkimų komisijų darbe;
2.2. atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai;;
2.3. įformina, derina, nustatyta tvarka teikia organizacijoms, įstaigoms ir institucijoms privalomus viešųjų procedūrų dokumentus;
2.4. analizuoja parengtas pirkimo dokumentų dalis - perkamų prekių, paslaugų ar darbų technines specifikacijas arba aprašymus, konsultuoja dėl jų parengimo;
2.5. pagal viešųjų pirkimų įstatymą organizuoja prekių ir paslaugų pirkimo konkursus, ruošia jų procedūrų dokumentaciją, ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai, susirašinėja su kitomis įstaigomis konkursų organizavimo bei pirkimo klausimais;
2.6. vykdo mažos vertės pirkimų verčių skaičiavimą;
2.7. vykdo mažos vertės pirkimų procedūras;
2.8. organizuoja viešuosius pirkimus per Centrinę perkančiąją organizaciją;
2.9. atlieka rinkos tyrimus būsimiems pirkimams vykdyti;
2.10. veda viešųjų pirkimų verčių apskaitą, registruoja sudarytas viešojo pirkimo–pardavimo sutartis ir jų pakeitimus;
2.11. priima, registruoja ir vizuoja struktūrinių padalinių parengtas ir Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintas viešųjų pirkimų paraiškas prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti;
2.12. nustatyta tvarka CVP IS viešina laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus;
2.13. teikia informaciją ,,Valstybės žinioms“ apie pradedamus pirkimus, nustatytus laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis bei sudarytas sutartis;
2.14. kaupia informaciją apie finansiniais metais atliktus mažos vertės pirkimus, rengia ir nustatyta tvarka teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms per finansinius metus atliktų mažos vertės pirkimų ataskaitas;
2.15. analizuoja pirkinių pobūdį, tiekimo sąlygas, nustato pirkimo objekto vertinimo kriterijus, jų matus ir parametrus;
2.16. renka informaciją apie numatomų pirkimo objektų technines charakteristikas, kriterijus – pirkimo objekto vertinimo matus (kainas, kokybę, techninius privalumus, estetines ir funkcines charakteristikas, aplinkosaugos charakteristikas, eksploatavimo išlaidas, efektyvumą, garantinį aptarnavimą ir techninę pagalbą, pristatymo datas, pristatymo laikotarpius arba užbaigimo terminus ir pan.), parametrus išmatuojamus bei įvertinamus ekspertinių vertinimų metodais (remonto bei aptarnavimo patogumas, modernizavimo galimybės, estetinės charakteristikos ir panašiai);
2.17. teikia pasiūlymus dėl tiekėjų pasiūlymų vertinimo sąlygų - tik pagal kainą arba pagal pasiūlymų ekonominį naudingumą, ekonominio naudingumo kriterijų ir parametrų;
2.18. teikia pasiūlymus dėl tiekėjų pasiūlymų ekonominio naudingumo kriterijų ir jų parametrų, į kuriuos bus atsižvelgiama vertinant pasiūlymus, nustatymo;
2.19. teikia pasiūlymus dėl tiekėjo kvalifikaciją apibūdinančių rodiklių;
2.20. konsultuoja viešųjų pirkimų komisijų narius viešųjų pirkimų klausimais;
2.21. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl konsultantų arba ekspertų pirkimo dokumentams rengti arba tiekėjų pasiūlymams vertinti;
2.22. teikia pasiūlymus dėl rengiamų viešųjų pirkimų dokumentų pirkimo sutarčių projektų;
2.23. teikia viešųjų pirkimų dokumentus tiekėjams;
2.24. priima ir registruoja tiekėjų pasiūlymus ir raštus;
2.25. raštu informuoja dalyvius apie pirkimo procedūrų eigą bei rezultatus
2.26. atlieka kiekybinę ir kokybinę pirkimų analizę, teikia pasiūlymus dėl racionalaus resursų valdymo bei panaudojimo;
2.27. rengia informaciją, įsakymų, ataskaitų, kitų oficialių dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais, projektus;
2.28. reikalui esant, palaiko ryšius su Viešųjų pirkimų tarnyba, tiekėjais, kitomis institucijomis ir organizacijomis;
2.29. vykdo skelbiamos informacijos (apie išankstinių skelbimų apie numatomus pirkimus, skelbimų apie pirkimus, kvietimų į pirkimo procedūras, skelbimų apie sudarytas pirkimų sutartis ir sutarčių įvykdymo rezultatus, ataskaitų, kitos, informacijos apie atliekamus pirkimus) pagal nustatytus privalomuosius reikalavimus, skelbimų standartines formas ir reikalavimus rengimą, įforminimą bei pateikimą ir paskelbimą;
2.30. sudaro, tvarko, saugo ir nustatyta tvarka perduoda į Lietuvos darbo biržos archyvą dokumentacijos plane priskirtas bylas;
2.31. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55