Reikalavimai ir funkcijos 

 
PERSONALO VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
 
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos, vadybos ir verslo, viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą.
1.2. Turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį.
1.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų, Valstybinės kalbos įstatymus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu, kitus teisės aktus, reglamentuojančius archyvų veiklą ir dokumentų rengimą, įforminimą, jų valdymą, tvarkymą bei apskaitą.
1.4. Būti susipažinusiam su Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymus, Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo viešojo administravimo ir kitose institucijose pavyzdinės tvarkos aprašą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo organizavimą viešojo administravimo įstaigose; Lietuvos Respublikos teisės aktus,  reglamentuojančius Lietuvos darbo biržos veiklą, užimtumo rėmimą.
1.5. Mokėti rengti oficialius dokumentus, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.
1.6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba.
1.7. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis, kitomis biuro technikos priemonėmis.
 
2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. atlieka Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) ir teritorinių darbo biržų personalo sudėties analizę;
2.2. apskaito laisvas pareigybes Lietuvos darbo biržoje ir teritorinėse darbo biržose;
2.3. rengia ir teikia duomenis pagal įstaigų užklausas, teikia informaciją ir duomenis Lietuvos darbo biržos struktūriniams padaliniams;
2.4. dalyvauja rengiant Lietuvos darbo biržos personalo adaptacines programas;
2.5. dalyvauja įforminant priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų, atostogų suteikimo ir tarnybinių komandiruočių dokumentus;
2.6. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;
2.7. dalyvauja organizuojant personalo kvalifikacijos tobulinimo programų bei planų įgyvendinimą;
2.8. renka, kaupia, sistemina, sudaro duomenų bazes, analizuoja informaciją, susijusią su personalo mokymu, rengia informacijas, ataskaitas, pristatymus šiais klausimais;
2.9. rengia Lietuvos darbo biržos personalo mokymo ataskaitas; teisės aktų ir kitų oficialių dokumentų Lietuvos darbo biržos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo klausimais projektus; renginių programas ir sąmatas;
2.10. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant personalo motyvacijos sistemą;
2.11. organizuoja darbuotojų sveikatos patikras;
2.12. organizuoja tradicinius šventinius renginius;
2.13. rengia šventinius direktoriaus sveikinimus, organizuoja jų išsiuntimą arba įteikimą; organizuoja darbuotojų sveikinimus asmeninių arba darbo švenčių proga;
2.14. nustatyta tvarka įformina ir organizuoja Lietuvos darbo biržos valstybės tarnautojo ir darbuotojo ženklelių įteikimą;
2.15. administruoja personalo pasiūlymų, atsiliepimų ir skundų dėžutę, analizuoja pasiūlymus, atsiliepimus ir skundus bei teikia pasiūlymus dėl problemų išsprendimo;
2.16. rengia paraiškas, technines specifikacijas ir kitus viešųjų pirkimų dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais;
2.17. vykdo paslaugų skyriaus kompetencijos klausimais viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo stebėseną;
2.18. vykdo profesinės saviugdos teritorinėse darbo biržose stebėseną, analizuoja, rengia informacijas ir ataskaitas, bei teikia pasiūlymus dėl saviugdos temų ir organizavimo;
2.19. suveda duomenis apie personalą į Personalo valdymo informacinę sistemą;
2.20. rengia įsakymų projektus Personalo valdymo informacinėje sistemoje pagal nustatytus šablonus;
2.21. rengia raštus, teisės aktų projektus ir kitus oficialiuosius dokumentus personalo valdymo bei kitais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.22. rengia informaciją personalo valdymo klausimais;
2.23. dalyvauja įgyvendinant Europos Sąjungos paramos lėšomis finansuojamų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;
2.24. padeda sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą, vykdo pretendentų priėmimo į darbą arba valstybės tarnybą komisijų sekretoriaus funkcijas;
2.25. registruoja skyriui priskirtuose dokumentų registruose personalo valdymo dokumentus;
2.26. pildo skyriaus tarnautojų ir darbuotojų, Lietuvos darbo biržos vadovų bei kitų pareigybių, neįeinančių į struktūrinių padalinių sudėtį, darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
2.27. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui Lietuvos darbo biržos personalo, Lietuvos darbo biržai pavaldžių teritorinių darbo biržų direktorių asmens bylas bei kitas dokumentų bylas, priskirtas dokumentacijos plane skyriaus kompetencijai;
2.28. sudaro Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų personalo asmeninių ir darbo jubiliejų bei sukakčių sąrašus, teikia informaciją skyriaus darbuotojams, organizuoja sveikinimų, padėkų parengimą ir įteikimą;
2.29. rengia užuojautas darbuotojams ir kitiems asmenims dėl artimųjų mirties ar mirusiojo darbuotojo šeimai;
2.30. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
2.31. konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą Lietuvos darbo biržos valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir teritorinėms darbo biržoms personalo valdymo klausimais;
2.32. laikosi Vidaus tvarkos taisyklių, Etikos kodekso, Darbo saugos ir Priešgaisrinės saugos taisyklių nuostatų reikalavimų;
2.33. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55