Reikalavimai ir funkcijos 

 
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
 
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą  išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo rėmimo politikos formavimo ir įgyvendinimo srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinkos, užimtumo politikos sritis;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
 
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. stebi ir kontroliuoja teritorinių darbo biržų darbo rinkos politikos priemonių ir užimtumo rėmimo programų įgyvendinimą;
2.2. rengia Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų priemonių įgyvendinimo organizavimo planus, schemas ir kitus dokumentus, būtinus priemonėms įgyvendinti;
2.3. organizuoja vietinių užimtumo iniciatyvų projektų naujoms darbo vietoms atranką ir koordinuoja šių projektų įgyvendinimą teritorinėse darbo biržose;
2.4. dalyvauja komisijų darbe;
2.5. koordinuoja ir kontroliuoja nustatytų tikslų, uždavinių ir rodiklių savalaikį pasiekimą vykdant darbo užimtumo rėmimo priemones;
2.6. analizuoja ir vertina užimtumo rėmimo priemonėms skirtų lėšų panaudojimą teritorinėse darbo biržose ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl lėšų panaudojimo efektyvumo;
2.7. koordinuoja priemonių įgyvendinimo efektyvumo vertinimą, rengia išvadas ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl nustatytų problemų sprendimo, rizikų bei grėsmių šalinimo jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.8. užtikrina savalaikį ataskaitų, informacijų, apžvalgų parengimą ir jų pateikimą Skyriaus vedėjui pagal savo kompetenciją;
2.9. rengia ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl teisės aktų keitimo ar papildymo Skyriaus veiklai priskirtais klausimais;
2.10. rengia Darbo biržos dokumentų projektus, pranešimus ir pristatymus savo kompetencijos klausimais;
2.11. informuoja ir konsultuoja teritorines darbo biržas užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo klausimais;
2.12. organizuoja bei ES ir kitų fondų finansuojamų projektų sklaidą Darbo biržos internetiniame puslapyje;
2.13. rengia teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.14. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
2.15. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su  teritorinių darbo biržų ir kitų institucijų valstybės tarnautojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.16. laikosi Vidaus tvarkos taisyklių, Etikos kodekso, Darbo saugos ir Priešgaisrinės saugos taisyklių nuostatų reikalavimų;
2.17. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55