Reikalavimai ir funkcijos 

 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
 
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje rengiant viešųjų pirkimų dokumentus, organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, užimtumo rėmimą, biudžetinių ir viešojo administravimo įstaigų veiklą, Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus;
1.5. mokėti rengti oficialius dokumentus
1.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, Internet Explorer programomis;
 
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. organizuoja ir atlieka Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) reikalingų prekių, paslaugų, darbų pirkimus;
 2.2. renka informaciją iš Lietuvos darbo biržos struktūrinių padalinių apie planuojamus prekių, paslaugų ar darbų pirkimus;
2.3.dalyvauja sudarant metų viešųjų pirkimų planą;
2.4. dalyvauja Lietuvos darbo biržoje sudarytų viešųjų pirkimų komisijų darbe;
2.5. atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai;
2.6. veda viešųjų pirkimų verčių apskaitą, registruoja sudarytas viešojo pirkimo–pardavimo sutartis ir jų pakeitimus;
2.7. priima, registruoja ir vizuoja struktūrinių padalinių parengtas ir Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintas viešųjų pirkimų paraiškas prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti;
2.8. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai (prireikus ir kitoms institucijoms) teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais prekių, paslaugų ir darbų pirkimų skelbimus, procedūrų ataskaitas, ataskaitas apie sudarytas ir įvykdytas sutartis, metines viešųjų pirkimų ataskaitas;
2.9. nustatyta tvarka CVP IS viešina laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus;
2.10. teikia informaciją ,,Valstybės žinioms“ apie pradedamus pirkimus, nustatytus laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis bei sudarytas sutartis;
2.11. renka informaciją apie numatomų pirkimo objektų pirkimo sąlygas, technines charakteristikas, kriterijus – pirkimo objekto vertinimo matus (kainas, kokybę, techninius privalumus, estetines ir funkcines charakteristikas, aplinkosaugos charakteristikas, eksploatavimo išlaidas, efektyvumą, garantinį aptarnavimą ir techninę pagalbą, pristatymo terminus ir pan.), parametrus išmatuojamus bei įvertinamus ekspertinių vertinimų metodais (remonto bei aptarnavimo patogumas, modernizavimo galimybės, estetinės charakteristikos ir panašiai);
2.12. konsultuoja pirkimo iniciatorius pirkimo sąlygų nustatymo ir techninių specifikacijų parengimo klausimais;
2.13. konsultuoja pirkimo iniciatorius viešųjų pirkimų dokumentų rengimo ir procedūrų vykdymo klausimais;
2.14. konsultuoja ir dalyvauja rengiant pirkimo sutarčių projektus;
2.15. vykdo mažos vertės pirkimų procedūras, dalyvauja Skyriaus vykdomose viešųjų pirkimų procedūrose;
2.16. atlieka kiekybinę ir kokybinę pirkimų analizę, teikia pasiūlymus dėl racionalaus resursų valdymo bei panaudojimo;
2.17. teikia pasiūlymus dėl tiekėjų pasiūlymų vertinimo sąlygų - tik pagal kainą arba pagal pasiūlymų ekonominį naudingumą, ekonominio naudingumo kriterijų ir parametrų;
2.18. teikia pasiūlymus dėl tiekėjų pasiūlymų ekonominio naudingumo kriterijų ir jų parametrų, į kuriuos bus atsižvelgiama vertinant pasiūlymus, nustatymo;
2.19. teikia pasiūlymus dėl tiekėjo kvalifikaciją apibūdinančių rodiklių;
2.20. teikia pasiūlymus dėl konsultantų arba ekspertų pirkimo dokumentams rengti arba tiekėjų pasiūlymams vertinti;
2.21. teikia pasiūlymus dėl rengiamų viešųjų pirkimų dokumentų pirkimo sutarčių projektų;
2.22. reikalui esant, palaiko ryšius su Viešųjų pirkimų tarnyba, tiekėjais, kitomis institucijomis ir organizacijomis;
2.23. sudaro, tvarko, saugo ir nustatyta tvarka perduoda į Lietuvos darbo biržos archyvą dokumentacijos plane priskirtas bylas;
2.24. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Lietuvos darbo biržos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.05.30 09:55